Ktl-icon-tai-lieu

biên bản hủy hóa đơn

Được đăng lên bởi thaonguyen2107
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 190 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN
NGỌC KHANG
--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------- ----------

BIÊN BẢN HUỶ HOÁ ĐƠN
Hôm nay, ngày 13 tháng 02 năm 2014, tại Công Ty Cổ Phần Ngọc Khang, đại
diện hai bên chúng tôi gồm có:
1. BÊN BÁN :
- Địa chỉ:
- Đại diện :

Chức vụ : Tổng Giám Đốc

- Điện thoại:

Fax:

- Mã số thuế:
2. BÊN MUA :
- Địa chỉ:
- Đại diện :

Chức vụ :

- Điện thoại:

Fax :

- Mã số thuế:.
Hai bên cùng nhau thống nhất làm biên bản huỷ hoá đơn số 0000205 Ký hiệu
NK/11P xuất ngày 24 tháng 01 năm 2014.
Lý do : Bên bán ghi sai hợp đồng.
Biên bản này được lập thành 2 bản , có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

ĐẠI DIỆN BÊN MUA

1

...
BIÊN BẢN HUỶ HOÁ ĐƠN
Hôm nay, ngày 13 tháng 02 năm 2014, tại Công Ty Cổ Phần Ngọc Khang, đại
diện hai bên chúng tôi gồm có:
1. BÊN BÁN :
- Địa chỉ:
- Đại diện : Chức vụ : Tổng Giám Đốc
- Điện thoại: Fax:
- Mã số thuế:
2. BÊN MUA :
- Địa chỉ:
- Đại diện : Chức vụ :
- Điện thoại: Fax :
- Mã số thuế:.
Hai bên cùng nhau thống nhất làm biên bản huỷ hoá đơn số 0000205 Ký hiệu
NK/11P xuất ngày 24 tháng 01 năm 2014.
Lý do : Bên bán ghi sai hợp đồng.
Biên bản này được lập thành 2 bản , có giá trị pháp lý như nhau.
ĐẠI DIỆN BÊN BÁN ĐẠI DIỆN BÊN MUA
CÔNG TY CỔ PHẦN
NGỌC KHANG
--------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------- ----------
1
biên bản hủy hóa đơn - Người đăng: thaonguyen2107
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
biên bản hủy hóa đơn 9 10 533