Ktl-icon-tai-lieu

Biểu mẫu kế toán

Được đăng lên bởi baongan1808
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2609 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố:……..
Cơ quan, đơn vị, tổ chức:……………..

Biểu số 01
(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2010/TT/BTC
ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chính)

CÔNG KHAI KẾ HOẠCH MUA SẮM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
THEO DỰ TOÁN NĂM …

Stt

Tên tài sản dự kiến mua

1

2

I

Hình thức mua
Thời gian dự sắm (ghi rõ đấu
Dự toán được cấp
Quy cách, chất Đơn giá dự
Số lượng dự
kiến mua
thầu, chỉ định
có thẩm quyền
Đơn vị tính
liệu, chủng kiến mua sắm
kiến mua sắm
sắm
thầu, chào hàng
duyệt (ngàn đồng)
loại
(ngàn đồng)
(tháng/năm) cạnh tranh, mua
sắm trực tiếp)
3

4

5

6

7

8

9

TSLV hoặc cơ sở HĐSN
…

II

Phương tiện đi lại
…

III

Tài sản cố định khác

IV

…
Tài sản từ nguồn viện trợ, quà
biếu, tặng cho (nếu có)

…
Ngày tháng năm
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Ghi chú: Biểu dùng cho đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thực hiện công khai tại đơn vị.

Ngày
tháng năm
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

- Nếu tại đơn vị có phát sinh tiền được tiếp nhận từ nguồn viện trợ, quà biếu, tặng cho thì công khai vào biểu này "phần IV: Tài sản từ nguồn viện trợ,
quà biếu, tặng cho"

/2010/TT/BTC
chính)

Ghi chú

10

năm
CƠ QUAN
ghi rõ họ, tên)

ừ nguồn viện trợ,

Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố:……..
Cơ quan, đơn vị, tổ chức:……………..

Biểu số 02
(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2010/TT/BTC
ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chính)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ THỰC HIỆN MUA SẮM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
THEO DỰ TOÁN NĂM …

Stt

1

I

Tên tài sản

2
TSLV hoặc cơ sở
HĐSN

Đơn vị
Số
tính
lượng

3

4

Nhãn
hiệu

5

Việc sử dụng các khoản
Hình thức mua
Giá trị các khoản
hoa hồng, chiết khấu,
sắm (ghi rõ đấu
hoa hồng, chiết
khuyến mãi (nếu có)
Đơn giá
Nhà cung
Nước sản Năm sản
thầu, chỉ định thầu,
khấu, khuyến mãi
mua (ngàn
cấp (người
Ghi chú
xuất
xuất
chào hàng cạnh
thu được khi thực
Được để lại
đồng)
bán)
Nộp
NSNN
tranh, mua sắm trực
hiện mua sắm
đơn vị (ngàn
(ngàn đồng)
tiếp)
(nếu có)
đồng)
6

7

8

9

10

11

12

…

II

Phương tiện đi lại
…

III Tài sản cố định khác
…
Tài sản từ nguồn

IV viện trợ, quà biếu,
tặng cho (nếu có)

…
Ngày tháng năm
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Ngày
tháng năm
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

Ghi chú: Biểu dùng cho đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thực hiện công khai tại đơn vị.

13

14

- Thời điểm được xác định là đã hoàn thành việc mua sắm tài sản là thời điểm hoàn thành việc chuyển giao tài sản, thanh toán và thanh lý hợp đồng mua
sắm tài sản.

Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố ………
Cơ quan, đơ...
Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố:……..
Biểu số 01
Cơ quan, đơn vị, tổ chức:……………..
(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2010/TT/BTC
ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chính)
CÔNG KHAI KẾ HOẠCH MUA SẮM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
THEO DỰ TOÁN NĂM …
Stt Tên tài sản dự kiến mua Đơn vị tính
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I
TSLV hoặc cơ sở HĐSN
II
Phương tiện đi lại
III
Tài sản cố định khác
IV
Ngày tháng năm
Ngày tháng năm
NGƯỜI LẬP BIỂU
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký và ghi rõ họ, tên)
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)
Ghi chú: Biểu dùng cho đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thực hiện công khai tại đơn vị.
Dự toán được cấp
có thẩm quyền
duyệt (ngàn đồng)
Số lượng dự
kiến mua sắm
Quy cách, chất
liệu, chủng
loại
Đơn giá dự
kiến mua sắm
(ngàn đồng)
Thời gian dự
kiến mua
sắm
(tháng/năm)
Hình thức mua
sắm (ghi rõ đấu
thầu, chỉ định
thầu, chào hàng
cạnh tranh, mua
sắm trực tiếp)
Tài sản từ nguồn viện trợ, quà
biếu, tặng cho (nếu có)
Biểu mẫu kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biểu mẫu kế toán - Người đăng: baongan1808
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Biểu mẫu kế toán 9 10 6