Ktl-icon-tai-lieu

Biểu mẫu kèm theo thông tư 156

Được đăng lên bởi chautrinh
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2327 lần   |   Lượt tải: 1 lần
DANH MỤC MẪU BIỂU
(Kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)

Số TT

Mẫu số

Tên mẫu biểu

Số
trang

1. Thay đổi , bổ sung thông tin đăng ký thuế
1

1

08-MST

Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế

2
Điều 10

2. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế
2

1

01/KHBS

Điều ,
Chương
Điều 9

Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh

1

3. Khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT)
Tờ khai thuế Giá trị gia tăng

Điều 11

3

1

01/GTGT

4

2

01-1/GTGT

5

3

01-2/GTGT

6

4

01-3/GTGT

7

5

01-4A/GTGT

Phụ lục bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa,
dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ

1

8

6

01-4B/GTGT

Phụ lục bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào
phân bổ được khấu trừ năm

1

9

7

01-5/GTGT

Phụ lục bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu
kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản
ngoại tỉnh

1

10

8

01-6/GTGT

Phụ lục bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi
đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở
sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán

1

11

9

01-7/GTGT

Phụ lục bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy
bán ra

1

12

10

02/GTGT

Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư

1

13

11

03/GTGT

14

12

04/GTGT

15

13

04-1/GTGT

Phụ lục bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ
bán ra
Phụ lục bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ
mua vào
Bảng kê hàng hóa dịch vụ được áp dụng thuế suất
thuế GTGT 0%.

Tờ khai thuế GTGT dành cho NNT mua bán, chế tác
vàng bạc, đá quý
Tờ khai thuế GTGT dành cho NNT tính thuế theo
phương pháp trực tiếp trên doanh thu
Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

Page 1

1
2
1
1

1
1
2

16

14

05/GTGT

Tờ khai thuế GTGT tạm nộp trên doanh số đối với
kinh doanh ngoại tỉnh

1

17

15

06/GTGT

Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

1

4. Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
Tờ khai thuế TNDN tạm tính dành cho người nộp thuế
khai theo thu nhập thực tế phát sinh
Tờ khai thuế TNDN tạm tính dành cho người nộp thuế
khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu

Điều 12

18

1

01A/TNDN

2

19

2

01B/TNDN

20

3

01-1/TNDN

Phụ lục tính nộp thuế TNDN tạm tính quý của doanh
nghiệp có các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

1

3

2

21

4

02/TNDN

Tờ khai thuế TNDN dùng cho doanh nghiệp kê khai
thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản theo từng
lần phát sinh; kê khai theo quý đối vớ doanh nghiệp
phát sinh thường xuyên hoạt động bất động sản

22

5

02-1/TNDN

Bảng kê chi tiết các bên nhận chuyển nhượng bất
động sản

1

23

6

03/TND...
Page 1
Số TT Mẫu số Tên mẫu biểu
1. Thay đổi , bổ sung thông tin đăng ký thuế Điều 9
1 1
08-MST Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế
2
2. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế
Điều 10
2 1 01/KHBS Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh 1
3. Khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT) Điều 11
3 1 01/GTGT Tờ khai thuế Giá trị gia tăng 1
4 2 01-1/GTGT 2
5 3 01-2/GTGT 1
6 4 01-3/GTGT 1
7 5 01-4A/GTGT 1
8 6 01-4B/GTGT 1
9 7 01-5/GTGT 1
10 8 01-6/GTGT 1
11 9 01-7/GTGT 1
12 10 02/GTGT Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư 1
13 11 03/GTGT 1
14 12 04/GTGT 1
15 13 04-1/GTGT Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra 2
DANH MỤC MẪU BIỂU
(Kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)
Số
trang
Điều ,
Chương
Phụ lục bảng hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ
bán ra
Phụ lục bảng hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ
mua vào
Bảng hàng a dịch vụ được áp dụng thuế suất
thuế GTGT 0%.
Phụ lục bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa,
dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ
Phụ lục bảng khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào
phân bổ được khấu trừ năm
Phụ lục bảng số thuế GTGT đã nộp của doanh thu
kinh doanh y dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản
ngoại tỉnh
Phụ lục bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi
đóng trụ sở chính cho các địa phương nơi sở
sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán
Phụ lục bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy
bán ra
Tờ khai thuế GTGT dành cho NNT mua bán, chế tác
vàng bạc, đá quý
Tờ khai thuế GTGT dành cho NNT tính thuế theo
phương pháp trực tiếp trên doanh thu
Biểu mẫu kèm theo thông tư 156 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biểu mẫu kèm theo thông tư 156 - Người đăng: chautrinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Biểu mẫu kèm theo thông tư 156 9 10 437