Ktl-icon-tai-lieu

Biểu phí dịch vụ ngân hàng

Được đăng lên bởi Real Huy
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 250 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN
(Áp dụng cho Khách hàng là Tổ chức, Doanh nghiệp
có hiệu lực từ ngày 24/10/2008)
A. BIỂU PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN TRONG NƯỚC
1. GIAO DỊCH TÀI KHOẢN, TIỀN MẶT TẠI QUẦY
STT
1

MỨC PHÍ

DỊCH VỤ
TK VND

TK NGOẠI TỆ

Miễn phí

Miễn phí

CHUYỂN TIỀN ĐI

Chuyển tiền đi cùng hệ thống VCB, cùng
địa bàn Tỉnh/TP :
Trích tài khoản chuyển đi (Tài khoản – Tài
1.1.1
khoản)
1.1

Trích tài khoản chuyển đi cho người nhận
1.1.2 bằng CMND, Hộ chiếu (Tài khoản - Tiền
mặt)

0,02%
Tối thiểu 10.000 VND
Tối đa 500.000 VND
0,03%
Tối thiểu 10.000 VND

Nộp tiền mặt (VNĐ, ngoại tệ) vào tài khoản
1.1.3
người khác (Tiền mặt - Tài khoản)

1.2

Tối đa 1.000.000 VND

*Ngoại tệ khác: 0,5%.
Tối thiểu 3 USD

Chuyển tiền đi cùng hệ thống VCB, khác
địa bàn Tỉnh/ TP :

Trích tài khoản chuyển đi (Tài khoản -Tài
1. 2.1
khoản)

0,01%,
Tối thiểu 10.000,
Tối đa 300.000 VND

Trích tài khoản chuyển đi cho người nhận
1. 2.2 bằng CMND, Hộ chiếu (Tài khoản - Tiền
mặt)

0,03%
Tối thiểu 10.000 VND
Tối đa 1.000.000 VND

1. 2.3

* Nhận USD : 0,2%, tối
thiểu 2 USD
* Nhận Ngoại tệ khác
:0,8%, tối thiểu 3 USD
*USD: loại 50 USD trở
lên: 0,2%; loại từ 5 đến 20
USD: 0,4% ; loại 1 USD :
0,5%. Tối thiểu 2 USD

0,03%
Tối thiểu 10.000 VND
Tối đa 1.000.000 VND

Nộp tiền mặt vào tài khoản người khác (Tiền
mặt - Tài khoản)

Miễn phí
* Nhận USD : 0,21%, tối
thiểu 2 USD
* Nhận ngoại tệ khác
:0,81%, tối thiểu 3 USD
*USD: loại 50 USD trở
lên: 0,2%; loại từ 5 đến 20
USD: 0,4% ; loại 1 USD :
0,5% . Tối thiểu 2 USD.
* Ngoại tệ khác: 0,5%

Tối thiểu 3 USD
Chuyển tiền đi khác hệ thống VCB, cùng địa
1.3 bàn tỉnh/TP :

1.3.1 Trích tài khoản chuyển đi :

1

* < 500 triệu VNĐ

10.000 VNĐ/1 món

* ≥ 500 triệu VNĐ

0,01%
Tối thiểu 15.000 VND
Tối đa 300.000 VND
0,04%
Tối thiểu 20.000 VND
Tối đa 1.500.000 VND

1.3.2 Nộp tiền mặt chuyển đi

1.4

Chuyển tiền đi khác hệ thống VCB, khác
địa bàn Tỉnh/ TP :

1.4.1

Trích tài khoản chuyển đi

0,05%
Tối thiểu 25.000 VND
Tối đa 1.000.000 VND
0,07%
Tối thiểu 30.000 VND
Tối đa 2.000.000 VND

1.4.2 Nộp tiền mặt chuyển đi

0,01%
Tối thiểu 5 USD
Tối đa 50 USD
* USD: loại 50 USD trở
lên: 0,21%; loại từ 5 đến
20 USD: 0,41% ; loại 1
USD : 0,51% .
* Ngoại tệ khác: 0,51%
* Tối thiểu 5 USD
0,05%
Tối thiểu 5 USD
Tối đa 100 USD
* USD: loại 50 USD trở
lên: 0,25%; loại từ 5 đến
20 USD: 0,45% ; loại 1
USD : 0,55%
* Ngoại tệ khác: 0,55%
* Tối thiểu 5 USD

1.5 Chuyển tiền theo danh sách :
Người hưởng có TK tại cùng hệ thống VCB,
1.5.1 cùng chi nhánh hoặc khác chi nhánh cùng địa
bàn Tỉnh...
1
BIU PHÍ DCH V CHUYN TIN
(Áp dng cho Khách hàng là T chc, Doanh nghip
có hiu lc t ngày 24/10/2008)
A. BIU PHÍ DCH V CHUYN TIN TRONG NƯỚC
1. GIAO DCH TÀI KHON, TIN MT TI QUY
STT
DCH V
MC PHÍ
TK VND
TK NGOI T
1
CHUYN TIN ĐI
1.1
Chuyn tin đi cùng h thng VCB, cùng
địa bàn Tnh/TP :
1.1.1
Trích tài khon chuyn đi (Tài khon – Tài
khon)
Min phí Min phí
1.1.2
Trích tài khon chuyn đi cho người nhn
bng CMND, H chiếu (Tài khon - Tin
mt)
0,02%
Ti thiu 10.000 VND
Ti đa 500.000 VND
* Nhn USD : 0,2%, ti
thiu 2 USD
* Nhn Ngoi t khác
:0,8%, ti thiu 3 USD
1.1.3
Np tin mt (VNĐ, ngoi t) vào tài khon
người khác (Tin mt - Tài khon)
0,03%
Ti thiu 10.000 VND
Ti đa 1.000.000 VND
*USD: loi 50 USD tr
lên: 0,2%; loi t 5 đến 20
USD: 0,4% ; loi 1 USD :
0,5%. Ti thiu 2 USD
*Ngoi t khác: 0,5%.
Ti thiu 3 USD
1.2
Chuyn tin đi cùng h thng VCB, khác
địa bàn Tnh/ TP :
1. 2.1
Trích tài khon chuyn đi (Tài khon -Tài
khon)
0,01%,
Ti thiu 10.000,
Ti đa 300.000 VND
Min phí
1. 2.2
Trích tài khon chuyn đi cho người nhn
bng CMND, H chiếu (Tài khon - Tin
mt)
0,03%
Ti thiu 10.000 VND
Ti đa 1.000.000 VND
* Nhn USD : 0,21%, ti
thiu 2 USD
* Nhn ngoi t khác
:0,81%, ti thiu 3 USD
1. 2.3
Np tin mt vào tài khon người khác (Tin
mt - Tài khon)
0,03%
Ti thiu 10.000 VND
Ti đa 1.000.000 VND
*USD: loi 50 USD tr
lên: 0,2%; loi t 5 đến 20
USD: 0,4% ; loi 1 USD :
0,5% . Ti thiu 2 USD.
* Ngoi t khác: 0,5%
Ti thiu 3 USD
1.3
Chuyn tin đi khác h thng VCB, cùng địa
bàn tnh/TP :
1.3.1 Trích tài khon chuyn đi :
Biểu phí dịch vụ ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biểu phí dịch vụ ngân hàng - Người đăng: Real Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Biểu phí dịch vụ ngân hàng 9 10 563