Ktl-icon-tai-lieu

BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KIỂM TOÁN

Được đăng lên bởi Marble Heart
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 39484 lần   |   Lượt tải: 183 lần
TRƯỜNG ĐH KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
Khoa Kế toán
----------***---------BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KIỂM TOÁN
Câu 1: Một trong những chức năng của kiểm toán là:
a. Điều chỉnh hoạt động quản lý.
b. Sử lý vi phạm.
c. Xác minh và bày tỏ ý kiến.
d. Không trường hợp nào đúng.
Câu 2: Khi phân loại kiểm toán theo chức năng, trong các loại kiểm toán dưới đây loại nào
không thuộc phạm vi phân loại này ?
a. Kiểm toán hoạt động.
b. Kiểm toán nội bộ.
c. Kiểm toán tuân thủ.
d. Kiểm toán báo cáo tài chính.
Câu 3: Kiểm toán nhà nước có thể trực thuộc:
a. Chính phủ.
b. Tòa án.
c. Quốc hội.
d. Tất cả các câu trên.
Câu 4: Trong các nôi dung sau đây, nội dung nào không thuộc kiểm toán tuân thủ:
a. Kiểm tra tính tuân thủ luật pháp...
b. Kiểm tra tình hình chấp hành chính sách, nghị quyết, quy chế…
c. Kiểm tra kết quả hoạt động kinh doanh.
d. Kiểm tra việc chấp hành các nguyên tắc, các chuẩn mực kế toán, kiểm toán.
Câu 5: Kiểm toán đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của đơn vị thuộc loại kiểm toán:
a. Tuân thủ.
b. Báo cáo tài chính.
c. Hoạt động.
d. Tất cả các câu trên.
Câu 6: Trong các nguyên tắc sau đây, nguyên tắc nào không phù hợp với nguyên tắc kiểm
toán báo cáo tài chính:
a. Tuân thủ luật pháp.
b. Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.
c. Tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán và kiểm toán viên có thái độ hoài nghi nghề nghiệp.
d. Tuân thủ nguyên tắc công khai, thống nhất.

Page 1 of 23

1052

Câu 7: Kiểm tra tính tuân thủ luật pháp, chính sách chế độ quản lý kinh tế tài chính thuộc
nội dung của loại kiểm toán nào?
a. Tuân thủ.
b. Báo cáo tài chính.
c. Hoạt động
d. Không câu nào đúng.
Câu 8: Khi phân loại kiểm toán theo chủ thể tiến hành kiểm toán, loại kiểm toán nào trong
các loại kiểm toán dưới đây không thuộc phậm vi phân loại này?
a. Kiểm toán báo cáo tài chính.
b. Kiểm toán nhà nước.
c. Kiểm toán độc lập.
d. Kiểm toán nội bộ.
Câu 9: Cuộc kiểm toán được tiến hành có thu phí kiểm toán do:
a. Cơ quan kiểm toán nhà nước thực hiện.
b. Cơ quan kiêm toán độc lập thực hiện.
c. Bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện.
d. Bao gồm tất cả các câu trên.
Câu 10: Trong các nội dung dưới đây, nội dung nào không thuộc kiểm toán nội bộ:
a. Kiểm toán báo cáo kế toán.
b. Kiểm toán hoạt động.
c. Kiểm toán tuân thủ.
d. Kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách.
Câu 11: Nếu lấy chức năng liểm toán làm tiêu chí phân loại thì kiểm toán được phân
thành:
a. Kiểm toán tuân thủ.
b. Kiểm toán báo cáo tài chính.
c. Kiểm toán hoạt động.
d. Bao gồm tất cả các câu trên.
Câu 12: Trong các chức năng dưới đây, chức năng nào...
a. Bước lập kế hoạch
b. Bước ước lượng sơ bộ và phân bổ sơ bộ và phân bổ ước lượng sơ bộ ban đầu.
c. Bước ước tính tổng số sai sót trong từng bộ phận khoản mục và toàn bộ các khoản mục.
d. Bước so sánh ước tính sai sót số tổng cộng với sai số ước tính ban đầu.
Câu 29: Kiểm soát quản lý thuộc loại kiểm soát nào?
a. Kiểm soát trực tiếp.
b. Kiểm soát tổng quát.
c. Kiểm soát xử lý.
d. Không câu nào đúng.
Câu 30: Trong các rủi ro sau đây, rủi ro nào không thuộc rủi ro kiểm toán:
a. Rủ ro tài chính.
b. Rủi ro tiềm tàng.
c. Rủi ro kiểm soát.
d. Rủi ro phát hiện.
Câu 31: Gian lận là gì?
a. Là việc áp dụng sai nguyên tắc kế toán do thiếu cẩn thận.
b. Là những hành vi chỉ định lừa dối nhằm biển thủ tài sản, tham ô tài sản, xuyên tạc thông
tin.
c. Là việc tính toán sai.
d. Là việc ghi chép kế toán nhầm lẫn.
Câu 32: Để phân tích đánh gí rủi ro tiềm tàng cần có thông tin nào?
a. Bản chất kinh doanh của khách hàng.
b. Bản chất hệ thống kế toán, hệ thông thông tin.
c. Bản chất các bộ phận được kiểm toán.
d. Tất cả các thông tin nói trên.
Câu 33: Khái niệm về gian lận biểu hiện là:
a. Lỗi về tính toán số học.
b. áp dụng nhầm lẫn các nguyên tắc, phương pháp và chế độ kế toán do giới hạn về trình độ
của các cán bộ kế toán.
c. áp dụng sai các nguyên tắc, phương pháp trong chế độ kế toán một cách có chủ ý.
d. Bao gồm các câu trên.
Câu 34: Hạn chế nào trong các hạn chế dưới đây không thuộc những hạn chế có hữu của
hệ thống kiểm soát nội bộ?
a. Yêu cầu về tính hiệu quả của chi phí bỏ ra để kiểm soát nhỏ hơn những tổn hại do sai sót,
gian lận.
b. Khả năng gây ra sai sót của con người do thiếu cẩn trọng do trình độ nghiệp vụ.
c. Khối lượng của các giao dịch, các thủ tục biện pháp kiểm soát.
d. Việc vi phạm quy định của hệ thông quản lý không có các biện pháp thủ tục kiểm soát
phù hợp.
Page 5 of 23 1052
BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KIỂM TOÁN - Trang 6
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KIỂM TOÁN - Người đăng: Marble Heart
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KIỂM TOÁN 9 10 748