Ktl-icon-tai-lieu

BỘ Y TẾ

Được đăng lên bởi Đông Phương Quân Khanh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 290 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHỈ TIÊU
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số2310/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2013 của UBND Thành phố)

XIX Sở Y tế

12

12

0
0

1

Khối Văn phòng Sở

3

3

1.1

Phòng Tổ chức cán bộ

1

1

Bác sĩ

1.2

Phòng Kế hoạch

1

1

Công nghệ thông tin

1.3

Phòng Nghiệp vụ dược

1

1

Dược

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

8

8

Thanh tra

2

1

Công nghệ sinh học

1

Công nghệ hóa học

2
2.1

0

2.2 Phòng Hành chính tổng hợp

1

1(CV)

2.3

4

1

Kỹ thuật thực phẩm

2

Công nghệ thực phẩm

1

Bác sĩ
Tiếng Anh thương mại

2.4

3
3.1

Phòng Thông tin truyền thông và quản
lý ngộ độc thực phẩm

Phòng Đăng ký và chứng nhận tiêu
chuẩn sản phẩm

1

1

Chi cục DS - KHH gia đình

1

1

Phòng Truyền thông - Giáo dục

1

1

Kế toán

0
Y tế công cộng

...
CHỈ TIÊU
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số2310/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2013 của UBND Thành phố)
XIX Sở Y tế 12 12 0
1 Khối Văn phòng Sở 3 3 0
1.1 Phòng Tổ chức cán bộ 1 1 Bác sĩ
1.2 Phòng Kế hoạch 1 1 Công nghệ thông tin
1.3 Phòng Nghiệp vụ dược 1 1 Dược
2 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 8 8 0
2.1 Thanh tra 2 1 Công nghệ sinh học
1 Công nghệ hóa học
2.2 Phòng Hành chính tổng hợp 1 1(CV) Kế toán
2.3 Phòng Thông tin truyền thông và quản
lý ngộ độc thực phẩm
4 1 Kỹ thuật thực phẩm
2 Công nghệ thực phẩm
1 Bác sĩ
2.4 Phòng Đăng ký và chứng nhận tiêu
chuẩn sản phẩm
1 1 Tiếng Anh thương mại
3 Chi cục DS - KHH gia đình 1 1 0
3.1 Phòng Truyền thông - Giáo dục 1 1 Y tế công cộng
BỘ Y TẾ - Người đăng: Đông Phương Quân Khanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BỘ Y TẾ 9 10 549