Ktl-icon-tai-lieu

C.7 Giải thuật đệ quy

Được đăng lên bởi Ho Trung Chi
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1562 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 7
GIẢI THUẬT ĐỆ QUY

Mục tiêu
Đến cuối chương, bạn có thể:
• Giải thích được giải thuật đệ quy là gì.
• Biết cách diễn đạt 1 tác vụ hướng đệ quy.
• Biết cách hiện thực hàm đệ quy
• Phân loại được các loại đệ quy
• Giải thích được cách chạy một hàm đệ
quy.
• Biết cách khử một số giải thuật đệ quy.
2

Ôn tập
• Stack: Cấu trúc (thường là mảng) có cơ chế
xử lý: vào sau ra trước.
• Queue: Cấu trúc (thường là mảng) có cơ chế
xử lý: vào trước ra trước.
• Stack và Queue được gọi là danh sách hạn
chế.
• Các tác vụ trên nhóm trị nói chung: Kiểm tra
trống, kiểm tra đầy, thêm 1 phần tử, xóa 1
phần tử.
3

7.1- Đệ quy là gì (Recursion)
• Định nghĩa tường minh: Giải thích khái
niệm mới bằng những khái niệm đã có.
• Người = Động vật cấp cao.
• Định nghĩa lòng vòng: Giải thích 1 khái
niệm bằng chính khái niệm đó.
• Đệ quy: Đưa ra 1 định nghĩa có sử dụng
chính khái niệm đang cần định
nghĩa( quay về ).
• Người = con của hai người khác.
4

Đệ quy là gì?...
• Con người hiểu được định nghĩa đệ quy vì
đệ quy có chặn (điều kiện biên, điều kiện suy
biến) – có thể là biên ngầm định.
• Người = con của hai người khác  Ngầm
hiểu là có 2 người đầu tiên.
• Thư mục = các thư mục con + các tập tin 
Ngầm hiểu: Hiển nhiên tồn tại thư mục gốc là
cả ổ đĩa.
5

7.2- Kiểu dữ liệu đệ quy
• Một người được mô tả bằng: tên, năm sinh, cha
(một người khác), mẹ (một người khác).
struct NGUOI
{ char Ten[51];
Cấu trúc này không
int namsinh;
khả thi trong máy tính
NGUOI cha;
vì không thể
NGUOI me;
cấp bộ nhớ
};
6

Kiểu dữ liệu đệ quy...
• Sửa lại:
struct NGUOI
{ char Ten[51];
int namsinh;
NGUOI* pCha;
NGUOI* pMe;
};
NGUOI x;

pMe (4 butes)
pCha (4 bytes)
namsinh (2 bytes)
Ten (51 bytes)

x

7

7.3- Tác vụ đệ quy
•
•
•
•
•
•

Có thể diễn đạt nhiều tác vụ hướng đệ quy.
1+2+3+...+ (n-2) + (n-1) + n
Cộng( 1 tới n) = n + Cộng (1 tới n-1)
Điều kiện biên là điều kiện ngưng không đệ quy nữa.
Điều kiện biên: Cộng (1 tới 1) là 1
Cộng (1 tới n) = 1, n=1
n + Cộng (1 tới n-1)

8

7.4- Cách viết hàm đệ quy
• Định nghĩa tác vụ đệ quy theo ngôn ngữ
tự nhiên thế nào thì hàm cũng viết như
thế.
• Thí dụ:
n! = 1*2*3*4*5*... * n
n! = 1, n<=1
n* (n-1)!

9

Cách viết hàm đệ quy...
2 dòng
Điều kiện biên

n! = 1, n<=1
n* (n-1)!

2 dòng

10

Luyện tập viết hàm đệ quy
• Tìm trị phần tử thứ n của 1 cấp số cộng có
số hạng đầu là a, công sai là r
Un = a, n=1
r + Un-1

Bạn tự viết

• Tìm trị phần tử thứ n của 1 cấp số nhân có
số hạng đầu là a, công bội là q
Un = a, n=1
q*Un-1
11

Luyện tập viết hàm đệ quy
• Xuất biể...
CHƯƠNG 7
GIẢI THUẬT ĐỆ QUY
C.7 Giải thuật đệ quy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
C.7 Giải thuật đệ quy - Người đăng: Ho Trung Chi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
C.7 Giải thuật đệ quy 9 10 7