Ktl-icon-tai-lieu

Các bài tập mẫu môn kê toán quản trị

Được đăng lên bởi lytram1181
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 2313 lần   |   Lượt tải: 5 lần
PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
CÂU HỎI THẢO LUẬN
1.1 Hãy phân biệt Kế toán quản trị và Kế toán tài chính dựa trên các khía cạnh sau:
a. Đối tượng sử dụng
b. Mục đích sử dụng thông tin
c. Tính linh hoạt của việc thực hành
d. Tính tập trung của thông tin
e. Đặc điểm của thông tin
1.2 Nhà máy Điện Tử Hồng Đạt chuyên sản xuất các linh kiện điện thoại di động. Bạn hãy
liệt kê ba chi phí trực tiếp và ba chi phí gián tiếp có thể phát sinh tại nhà máy này?
1.3 Công ty tư nhân Bình Minh chuyên sản xuất đồ dùng gia đình bằng inox với khoảng 30
mặt hàng khác nhau, doanh thu mỗi mặt hàng khoảng 1 tỷ đồng một năm. Hiện nay công
ty chỉ có thể xác định kết quả kinh doanh chung cho toàn công ty mà không có cơ sở số
liệu để xác định được lợi nhuận của từng mặt hàng. Công ty không biết số lợi nhuận/lỗ do
mỗi mặt hàng mang lại cho công ty là bao nhiêu. Ông Hoài Giang (trưởng phòng kế toán)
nhận định có một vài mặt hàng không đem lại lợi nhuận với số lỗ ước tính khoảng 300
triệu đồng mỗi năm nên đề xuất với ban giám đốc về việc xây dựng hệ thống kế toán quản
trị với chi phí là 250 triệu mỗi năm nhằm xác định lợi nhuận của từng mặt hàng. Ông cho
rằng điều này sẽ giúp công ty có thông tin để chấm dứt sản xuất những mặt hàng không
sinh lợi và đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ những mặt hàng có mức lợi nhuận cao.
Giả sử những nhận định của ông Giang là đúng, ban giám đốc công ty Bình minh có nên
triển khai hệ thống kế toán quản trị mới này không? Vì sao?
1.4 Chúng ta có thể đánh giá được việc điều hành của nhà quản lý dựa trên cơ sở phân loại
chi phí thành chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được hay không? Hãy
giải thích.
1.5 Công ty mỹ phẩm Hoa Mai đang xác định giá bán cho một loại sản phẩm kem tẩy trắng
da mới. Phòng marketing của công ty ước tính có thể bán được 200.000 sản phẩm/tháng
nếu giá bán 500.000đ/sản phẩm, nhưng nếu giá bán giảm xuống còn 350.000đ/sản phẩm
thì lượng sản phẩm có thể bán được sẽ tăng lên gấp đôi.
Thông tin kế toán quản trị nào có thể giúp công ty Hoa Mai đưa ra quyết định về giá bán
sản phẩm?
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1.6 Kế toán quản trị:
a. Phải tuân thủ các chuẩn mực và các nguyên tắc kế toán chung được áp dụng
b. Cung cấp thông tin chỉ dẫn cho nhà quản trị doanh nghiệp trong việc hoạch định và
kiểm soát các hoạt động của doanh nghiệp
c. Báo cáo số liệu của toàn bộ hoạt động công ty.
d. Cung cấp thông tin được sử dụng rộng rãi bởi tất cả các đối tượng liên quan.
1.7 Mệnh đề nào phát biểu sau đây là đúng khi nói đến chi phí cố đị...
PHN 1: NHNG VN ĐỀ CHUNG V
K TOÁN QUN TR
CÂU HI THO LUN
1.1 Hãy phân bit Kế toán qun tr và Kế toán tài chính da trên các khía cnh sau:
a. Đối tượng s dng
b. Mc đích s dng thông tin
c. Tính linh hot ca vic thc hành
d. Tính tp trung ca thông tin
e. Đặc đim ca thông tin
1.2 Nhà máy Đin T Hng Đạt chuyên sn xut các linh kin đin thoi di động. Bn hãy
lit kê ba chi phí trc tiếp và ba chi phí gián tiếp có th phát sinh ti nhà máy này?
1.3 Công ty tư nhân Bình Minh chuyên sn xut đồ dùng gia đình bng inox vi khong 30
mt ng khác nhau, doanh thu mi mt hàng khong 1 t đồng mt năm. Hin nay công
ty ch th xác định kết qu kinh doanh chung cho toàn công ty kng cơ s s
liu để xác định được li nhun ca tng mt hàng. Công ty không biết s li nhun/l do
mi mt hàng mang li cho công ty là bao nhiêu. Ông Hoài Giang (trưởng phòng kế toán)
nhn định mt vài mt hàng không đem li li nhun vi s l ước tính khong 300
triu đồng mi năm nên đề xut vi ban giám đốc v vic xây dng h thng kế toán qun
tr vi chi phí là 250 triu mi năm nhm xác định li nhun ca tng mt hàng. Ông cho
rng điu này s giúp công ty thông tin đ chm dt sn xut nhng mt hàng không
sinh li và đẩy mnh sn xut và tiêu th nhng mt hàng có mc li nhun cao.
Gi s nhng nhn đnh ca ông Giang đúng, ban giám đc công ty Bình minh nên
trin khai h thng kế toán qun tr mi này không? Vì sao?
1.4 Chúng ta th đánh gđược vic điu hành ca nqun da trên cơ s phân loi
chi phí thành chi phí kim soát được chi phí không kim soát được hay không? Hãy
gii thích.
1.5 Công ty m phm Hoa Mai đang xác định giá bán cho mt loi sn phm kem ty trng
da mi. Phòng marketing ca công ty ưc tính có th bán được 200.000 sn phm/tháng
nếu gbán 500.000đ/sn phm, nhưng nếu giá bán gim xung còn 350.000đ/sn phm
thì lượng sn phm có th bán được s tăng lên gp đôi.
Thông tin kế toán qun tr nào có th giúp công ty Hoa Mai đưa ra quyết định v giá bán
sn phm?
CÂU HI TRC NGHIM
1.6 Kế toán qun tr:
a. Phi tuân th các chun mc và các nguyên tc kế toán chung được áp dng
b. Cung cp thông tin ch dn cho nhà qun tr doanh nghip trong vic hoch định
kim soát các hot động ca doanh nghip
c. Báo cáo s liu ca toàn b hot động công ty.
d. Cung cp thông tin được s dng rng rãi bi tt c các đối tượng liên quan.
1.7 Mnh đềo phát biu sau đây là đúng khi nói đến chi phí c định và chi phí biến đi:
a. Chi phí c định tăng chi phí biến đổi gim trong tng mc sn lượng hot động
gim
b. Chi phí c định không đổi chi phí biến đổi tăng trong tng mc sn lượng hot
động tăng.
c. C biến phí và định phí tăng khi mc sn lượng hot động tăng.
d. C định phí và biến phí không đổi khi mc sn lượng hot động tăng.
Các bài tập mẫu môn kê toán quản trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các bài tập mẫu môn kê toán quản trị - Người đăng: lytram1181
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Các bài tập mẫu môn kê toán quản trị 9 10 48