Ktl-icon-tai-lieu

các dạng BT Excel từ Cơ bản đến nâng cao ( có đáp án)

Được đăng lên bởi nhokkon2006
Số trang: 130 trang   |   Lượt xem: 4537 lần   |   Lượt tải: 3 lần
0000FFHUỲNH BÁ HỌC

TÁC GIẢ
HỌ VÀ TÊN: HUỲNH BÁ HỌC
NƠI SINH:
Phù Mỹ, Bình Định, Việt Nam
NGÀY SINH: 08/5/1991
NGHỀ NGHIỆP (2012):
Sinh viên
EMAIL: nguyen123765@yahoo.com.vn
NICK CHAT: nguyen123765
CHỖ Ở HIỆN TẠI (2012): Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

TỔNG HỢP CÁC DẠNG BÀI TẬP EXCEL TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂN

Bài tập này do mình tự giải, nguồn được lấy từ nhiều website. Có khá nhiều dạng b
này, mình hy vọng chúng sẽ đáp ứng phần nào nhu cầu nghiên cứu, học tập của các
bởi vì mình mong muốn đây sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích dành cho nhữn
phòng và các bạn chuẩn bị thi lấy chứng chỉ A Tin học Quốc gia. Mục đích up bài
người phi lợi nhuận chứ không phải là để PR tên tuổi hay vụ lợi cá nhân.
Vì mình không chuyên Tin học nên dĩ nhiên trong bài tập này sẽ không tránh được
tập này về và phát hiện được các sai sót, bạn làm ơn hãy báo cho mình biết qua Em
Excel nào khác mà bạn thấy hay, có ích, hãy chia sẻ với mọi người. Tôi hy vọng rằ
chúng ta có thể giúp đỡ với nhau trong học tập cũng như công việc.

CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

0000FFHUỲNH BÁ HỌC

e. Có khá nhiều dạng bài tập khác nhau trong tập tin
ên cứu, học tập của các bạn. Mình up bài tập này lên
hữu ích dành cho những ai đang học Tin học Văn
c gia. Mục đích up bài của mình là nhằm giúp đỡ mọi
ụ lợi cá nhân.
ày sẽ không tránh được thiếu sót. Nếu ai đó down bài
o cho mình biết qua Email. Nếu như bạn có các bài tập
i người. Tôi hy vọng rằng với sự chia sẻ, giúp đỡ nhau,
ng việc.

BÀI MỞ ĐẦU:
1) Nhập và trang trí bảng tính sau:
BẢY

Nghỉ
KTCT
Vật Lý A1

AV1

Thực hành

Nghỉ
TÍNH
A2 + B2
82
53
34
25
26
37
58
89

N
gh
ỉ

SÁU

6:50
CSTH1 (LT) Toán A2
Nghỉ
9:25
Nghỉ
12:30
Toán A1
Triết
15:05
Tin ĐC (LT)
Thể dục
Nghỉ
17:45
Nghỉ
Thực hành
2) Nhập, trang trí và tính toán các bài tập sau:
GIÁ TRỊ
A
B
C
A2
C2
1
-9
1
1
1
2
-7
2.5
4
6.25
3
-5
4
9
16
4
-3
5.5
16
30.25
5
-1
7
25
49
6
1
8.5
36
72.25
7
3
10
49
100
8
5
11.5
64
132.25
a)
x
y
(x + y)2
x2 + 2xy + y2
x/y
9
5
196
196
1.80
125
48
29929
29929
2.60
32
18
2500
2500
1.78
29
12
1681
1681
2.42
b)
a
b
a>b
a<b
a>=b
47
23
1
0
1
58
58
0
0
1
12
49
0
1
0
35
75
0
1
0
c)
x
y
Mod(x,y)
Int(x/y)
Sqrt(x+y)
7
2
1
3
3
13
-4
-3
-4
3
15
66
15
0
9
8
8
0
1
4
d)
a
b
c
m=a>b
n=b>c
4
5
14
0
2
12
32
0
24
14
16
1
24
24
16
0

NĂM

TƯ

Giờ

BA

Thứ

HAI

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ

Nghỉ
Thực hành

D = B2 - 4AC
77
29
-23
-79
-139
-203
-271
-343

3xy
135
18000
1728
1044
a<=b
0
1
1
1
Round(x/y,2)
3.5
-3.25
0.23
1

Power(x,4)
2401
28561
50625
4096

Product(x,y)
14
-52
990
64

And(m,n)
0
0
1
0

Or(m,n)
0
0
1
0...
0000FFHUỲNH BÁ HỌC
TÁC GIẢ
HỌ VÀ TÊN: 
NƠI SINH: 
NGÀY SINH: 
NGHỀ NGHIỆP (2012): !"
EMAIL: #$%&'()*+%,,-.,-!
NICK CHAT: #$%&'()*
CHỖ Ở HIỆN TẠI (2012): /0#123
TỔNG HỢP CÁC DẠNG BÀI TẬP EXCEL TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO
4564%7,8#9#$:;<=.>?%@A$B&CD&-EF2A$7G#C456F2.$0,#56
4%%!H#.I#DJ;26K#6L4,$.L$#".K$H.56.M.2.CG-$6C4564%>"
CN!,#$O;P%DJ>4#$:4>$F9,Q$R.74.,Q#;#H./H.S
63#!4.2.CG.$TC>?%.K#.UV/H.W$O.#-X.;R.$6C4.M>4Y#I6;ZH
#<[6>=$5.KF\#69>4;]^"$_%!X>=.2P-
F\#.$%"/H."7`"0,#C4564%DJF\#02;<=.a$DE-a$;E7,BC4
564%!A!462;<=..2.DDECG>4bc%C2,.,Cad$e>-a$<CG.E.2.C456
ef.&>4,F2.4CG?%%.ER.c%.Dg!hH#<[-/\%!H#0Y#!hD8.Dg#I6;Z$
.I#.E]#I6;Z!h$0,#H.56.i#<.\#!.-
các dạng BT Excel từ Cơ bản đến nâng cao ( có đáp án) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các dạng BT Excel từ Cơ bản đến nâng cao ( có đáp án) - Người đăng: nhokkon2006
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
130 Vietnamese
các dạng BT Excel từ Cơ bản đến nâng cao ( có đáp án) 9 10 17