Ktl-icon-tai-lieu

Các loại hợp đồng bảo hiểm

Được đăng lên bởi Anna Tran
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 79 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Hợp Đồng Bảo Hiểm chuyến
Là hợp đồng bảo hiểm cho một chuyến hàng chuyên trở từ địa điểm này đến địa điểm
khác ghi trong hợp đồng. Công ty bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm về hàng hóa trong phạm
vi một chuyến. Hợp Đồng Bảo Hiểm chuyến được thể hiện bằng Đơn bảo hiểm hay Giấy
chứng nhận bảo hiểm do Công ty bảo hiểm cấp. Đơn bảo hiểm và Giấy chứng nhận bảo
hiểm đều có giá trị pháp lí như nhau nhưng về hình thức và cách sử dụng có khác nhau
Đơn bảo hiểm chính là một Hợp Đồng Bảo Hiểm chuyến đầy đủ. Nội dung gồm hai mặt:
mặt trước thường ghi các chi tiết về hàng, tàu, hành trình. Mặt sau thường ghi các điều lệ
hay qui tắc của Công ty bảo hiểm. Nội dung Hợp Đồng Bảo Hiểm chủ yếu bao gồm:
- Ngày cấp đơn bảo hiểm, nơi kí kết Hợp Đồng Bảo Hiểm
- Tên và địa chỉ của người mua bảo hiểm
- Tên hàng được bảo hiểm, số lượng và trọng lượng của hàng
- Qui cách đóng gói, loại bao bì và kí mã hiệu của hàng
- Tên tàu hoặc phương tiện vận chuyển hàng
- Cách xếp hàng trên tàu
- Cảng khởi hành, cảng chuyển tải và cảng cuối, ngày tàu khởi hành
- Giá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, phí bảo hiểm
- Địa chỉ của giám định viên bảo hiểm
- Phương thức và địa điểm trả tiền bồi thường, do người được bảo hiểm chọn.
2. Hợp Đồng Bảo Hiểm bao
Hợp Đồng Bảo Hiểm bao là hợp đồng bảo hiểm cho một khối lượng hàng được vận
chuyển trong nhiều chuyến kế tiếp nhau trong một thời gian nhất định(thường là một
năm) hoặc nhận bảo hiểm cho một lượng hàng vận chuyển nhất định (không kể đến thời
gian). Trong Hợp Đồng Bảo Hiểm bao, hai bên chỉ thỏa thuận những vấn đề chung nhất
như tên hàng được bảo hiểm, loại tầu chở hàng, cách tính GTBH, STBH tối đa cho mỗi
chuyến hàng và điều kiện bảo hiểm, tỷ lệ phí bảo hiểm và những điểm liên quan khác đã
được thỏa thuận giữa các bên. Tuy nhiên, trong Hợp Đồng Bảo Hiểm bao luôn có ba điều
kiện cơ bản sau:
- Điều kiện xếp hạng tàu được thuê chuyên trở hàng hóa sẽ được bảo hiểm: tàu phải có
cấp hạng cao và nếu do 10 hãng đăng kiểm nổi tiếng trên thế giới cấp mới được chấp

nhận một cách tuyệt đối. tàu phải có khả năng đi biển bình thường và tuổi tàu dưới 15
năm.
- Điều kiện về GTBH: người được bảo hiểm phải kê khai giá trị theo từng chuyến về số
kiện, giá CIF hoặc giá FOB, số hợp đồng mua bán, số thư tín dụng (L/C), số vận đơn
(B/L)…
- Điều kiện về quan hệ trên tinh thần thiện chí: Nghĩa là đã mua bảo hiểm bao của người
bảo hiểm nào thì trong thời gian đó người được bảo hiểm không được phép mua bảo
hiểm hàng hóa của người bảo hiểm khác.
Trong thời gian...
1. Hợp Đồng Bảo Hiểm chuyến
Là hợp đồng bảo hiểm cho một chuyến hàng chuyên trở từ địa điểm này đến địa điểm
khác ghi trong hợp đồng. Công ty bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm về hàng hóa trong phạm
vi một chuyến. Hợp Đồng Bảo Hiểm chuyến được thể hiện bằng Đơn bảo hiểm hay Giấy
chứng nhận bảo hiểm do Công ty bảo hiểm cấp. Đơn bảo hiểm và Giấy chứng nhận bảo
hiểm đều có giá trị pháp lí như nhau nhưng về hình thức và cách sử dụng có khác nhau
Đơn bảo hiểm chính là một Hợp Đồng Bảo Hiểm chuyến đầy đủ. Nội dung gồm hai mặt:
mặt trước thường ghi các chi tiết về hàng, tàu, hành trình. Mặt sau thường ghi các điều lệ
hay qui tắc của Công ty bảo hiểm. Nội dung Hợp Đồng Bảo Hiểm chủ yếu bao gồm:
- Ngày cấp đơn bảo hiểm, nơi kí kết Hợp Đồng Bảo Hiểm
- Tên và địa chỉ của người mua bảo hiểm
- Tên hàng được bảo hiểm, số lượng và trọng lượng của hàng
- Qui cách đóng gói, loại bao bì và kí mã hiệu của hàng
- Tên tàu hoặc phương tiện vận chuyển hàng
- Cách xếp hàng trên tàu
- Cảng khởi hành, cảng chuyển tải và cảng cuối, ngày tàu khởi hành
- Giá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, phí bảo hiểm
- Địa chỉ của giám định viên bảo hiểm
- Phương thức và địa điểm trả tiền bồi thường, do người được bảo hiểm chọn.
2. Hợp Đồng Bảo Hiểm bao
Hợp Đồng Bảo Hiểm bao là hợp đồng bảo hiểm cho một khối lượng hàng được vận
chuyển trong nhiều chuyến kế tiếp nhau trong một thời gian nhất định(thường là một
năm) hoặc nhận bảo hiểm cho một lượng hàng vận chuyển nhất định (không kể đến thời
gian). Trong Hợp Đồng Bảo Hiểm bao, hai bên chỉ thỏa thuận những vấn đề chung nhất
như tên hàng được bảo hiểm, loại tầu chở hàng, cách tính GTBH, STBH tối đa cho mỗi
chuyến hàng và điều kiện bảo hiểm, tỷ lệ phí bảo hiểm và những điểm liên quan khác đã
được thỏa thuận giữa các bên. Tuy nhiên, trong Hợp Đồng Bảo Hiểm bao luôn có ba điều
kiện cơ bản sau:
- Điều kiện xếp hạng tàu được thuê chuyên trở hàng hóa sẽ được bảo hiểm: tàu phải có
cấp hạng cao và nếu do 10 hãng đăng kiểm nổi tiếng trên thế giới cấp mới được chấp
Các loại hợp đồng bảo hiểm - Trang 2
Các loại hợp đồng bảo hiểm - Người đăng: Anna Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Các loại hợp đồng bảo hiểm 9 10 428