Ktl-icon-tai-lieu

Các nguyên tắc cơ bản của kế toán tài chính

Được đăng lên bởi Nguyen Ngoc
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 526 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC NGUYÊN TẮC
CƠ BẢN CỦA KẾ
TOÁN TÀI CHÍNH
(DOANH NGHIỆP)

CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (DOANH NGHIỆP)

PHẦN 1: CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (DOANH
NGHIỆP)
I. DOANH NGHIỆP VÀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH
TẾ THỊ TRƯỜNG
1. Doanh nghiệp
1.1. Doanh nghiệp là gì?
Doanh nghiệp là một tổ chức (đơn vị) sử dụng các phương tiện để sản xuất các sản
phẩm, hàng hóa và dịch vụ bán trên thị trường.
Như vậy:
• Mỗi doanh nghiệp sẽ có một sản nghiệp. Sản nghiệp của một pháp nhân

(hay thể nhân) là hiệu số giữa tài sản mà họ đang sở hữu với các khoản nợ phải
trả. Sản nghiệp có thể dương, bằng không hoặc âm.
SẢN NGHIỆP = TÀI SẢN - NỢ
PHẢI TRẢ
• Mỗi doanh nghiệp, sau một thời kỳ hoạt động, sẽ có một kết quả nhất

định.
Kết quả (thu nhập) của một doanh nghiệp là hiệu số giữa Doanh thu và Chi phí của
doanh nghiệp trong một thời kỳ.
KẾT QUẢ = DOANH THU – CHI
PHÍ
Kết quả của một doanh nghiệp cũng có thể dương (có lãi), âm (lỗ) hoặc bằng không
(hòa vốn).
Chỉ khi hoạt động có lãi thì mới đạt mục tiêu sinh lợi của doanh nghiệp.
1.2. Hoạt động của doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp là một trung tâm trao đổi các dòng vật chất và tiền tệ.
a. Dòng vật chất (và coi như vật chất): phát sinh trong quá trình cung cấp sản phẩm,
hàng hóa, lao vụ, dịch vụ giữa doanh nghiệp với các tổ chức, đơn vị, cá nhân bên ngoài
doanh nghiệp.
b. Dòng tiền (còn gọi là dòng tài chính): Có chiều ngược với dòng vật chất, nhằm
thanh toán cho dòng vật chất.
HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

2. Kế toán doanh nghiệp
2.1. Khái niệm kế toán: Có nhiều định nghĩa khác nhau về kế toán:
- Kế toán là nghệ thuật ghi chép, phân loại và tổng hợp theo một cách riêng có bằng
những khoản tiền các nghiệp vụ và các sự kiện ít nhiều có tính chất tài chính và trình bày
kết quả của nó (định nghĩa của Liên đoàn Kế toán quốc tế - International Federation of
Accountants – AFAC).
Như vậy, kế toán được nhấn mạnh như một nghệ thuật hơn là một khoa học. Dù kế
toán có tính khoa học nhưng nó phụ thuộc rất nhiều vào người thực hiện nó.
- Kế toán là “ngôn ngữ” của kinh doanh hay một phương tiện để thực hiện công
việc kinh doanh.

2.2. Mục đích của kế toán doanh nghiệp
Cung cấp các thông tin hữu ích cho việc đề ra các quyết định về kinh tế và để đánh
giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
MỤC ĐÍCH, CHỨC NĂNG CỦA KẾ TOÁN

2.3. Người sử dụng thông tin:
a. Các nhà quản lý doanh nghiệp: Sử dụng thông tin kế toán để lập các mục tiêu cho
doanh nghiệp, đánh giá quá trình thực hiện mục tiêu đó, ra các quyết định, điều ch...
CÁC NGUYÊN TẮC
CƠ BẢN CỦA KẾ
TOÁN TÀI CHÍNH
(DOANH NGHIỆP)
Các nguyên tắc cơ bản của kế toán tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các nguyên tắc cơ bản của kế toán tài chính - Người đăng: Nguyen Ngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Các nguyên tắc cơ bản của kế toán tài chính 9 10 146