Ktl-icon-tai-lieu

Các Phương Pháp Toán Kinh tế

Được đăng lên bởi khoatheman
Số trang: 188 trang   |   Lượt xem: 6161 lần   |   Lượt tải: 7 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
TRƯỜNG ðAỊ HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
PGS. TS. NGUYỄN HẢI THANH

CÁC PHƯƠNG PHÁP TOÁN KINH TẾ
Giáo trình cho ngành Tin học và Công nghệ thông tin

HÀ NỘI, 2008

MỤC LỤC
Trang
LỚI NÓI ðẦU

7

CHƯƠNG I. MỞ ðẦU

11

1. CÁC PHƯƠNG PHÁP TOÁN KINH TẾ TRONG KINH TẾ TOÁN

11

1.1. Khái niệm về kinh tế toán

11

1.2. Phân loại các phương pháp toán kinh tế

12

1.3. So sánh kinh tế toán với kinh tế lượng

13

2. CÁC YẾU TỐ CỦA MÔ HÌNH KINH TẾ TOÁN

14

2.1. Khái niệm về mô hình kinh tế

14

2.2. Biến, hằng số và tham số

15

2.3. Các loại phương trình

16

CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH CÂN BẰNG TĨNH

18

1. PHÂN TÍCH CÂN BẰNG TRONG KINH TẾ

18

1.1. Khái niệm về trạng thái cân bằng

18

1.2. Một số ví dụ về phân tích cân bằng tĩnh

19

2. CÁC MÔ HÌNH TUYẾN TÍNH TRONG PHÂN TÍCH
CÂN BẰNG TĨNH

21

2.1. Mô hình cân bằng thị trường tổng quát

21

2.2. Mô hình thu nhập quốc dân

23

2.3. Mô hình ñầu vào – ñầu ra Leontief

25

BÀI TẬP CHƯƠNG II

30

CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH SO SÁNH TĨNH

34

1. PHÂN TÍCH SO SÁNH TĨNH TRONG KINH TẾ

34

1.1. Khái niệm phân tích so sánh tĩnh

34

1.2. ðạo hàm và tốc ñộ biến thiên của các biến kinh tế

35

1.3. Phân tích so sánh tĩnh mô hình thị trường riêng

38

1.4. Phân tích so sánh tĩnh mô hình thu nhập quốc dân

39

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế ..2

1.5. Phân tích so sánh tĩnh mô hình cân ñối liên ngành
2. PHÂN TÍCH SO SÁNH TĨNH CHO MÔ HÌNH KINH TẾ
TỔNG QUÁT

40
42

2.1. Hệ số co giãn

42

2.2. Một số ví dụ tìm vi phân toàn phần và ñạo hàm hàm ẩn

44

2.3. Mô hình thị trường tổng quát

47

2.4. Mô hình thu nhập quốc dân tổng quát

54

2.5. Một số ñiểm hạn chế của phân tích so sánh tĩnh

57

BÀI TẬP CHƯƠNG III

58

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ MÔ HÌNH TỐI ƯU TRONG KINH TẾ

61

1. PHÂN TÍCH CÂN BẰNG THÔNG QUA MÔ HÌNH
TỐI ƯU KHÔNG RÀNG BUỘC

61

1.1. Mô hình tối ưu một biến không ràng buộc

61

1.2. Hàm tăng trưởng và tốc ñộ tăng trưởng của biến kinh tế

65

1.3. Phân tích cân bằng thông qua mô hình tối ưu nhiều biến
không ràng buộc

68

2. PHÂN TÍCH CÂN BẰNG THÔNG QUA MÔ HÌNH
TỐI ƯU CÓ RÀNG BUỘC

79

2.1. Phương pháp nhân tử Lagrange

79

2.2. ðiều kiện ñạt tới trạng thái cân bằng

83

2.3. Cực ñại hoá hàm thoả dụng của người tiêu dùng

85

3. HÀM SẢN XUẤT VÀ VẤN ðỀ PHÂN BỔ ðẦU VÀO TỐI ƯU

89

3.1. Các tính chất của hàm ñẳng cấp

89

3.2. Hàm sản xuất dạng Cobb – Douglas

92

3.3. Xác ñịnh các tổ hợp ñầu vào với chi phí tối thiểu

96

3.4. Hàm sản xuất dạng CES

100

BÀI TẬP CHƯƠNG IV

104

CHƯ...
B GIÁO DC VÀ ðÀO TO
TRƯỜNG ðA HC NÔNG NGHIP HÀ NI
PGS. TS. NGUYN HI THANH
CÁC PHƯƠNG PHÁP TOÁN KINH T
Giáo trình cho ngành Tin hc và Công ngh thông tin
HÀ NI, 2008
Các Phương Pháp Toán Kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các Phương Pháp Toán Kinh tế - Người đăng: khoatheman
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
188 Vietnamese
Các Phương Pháp Toán Kinh tế 9 10 146