Ktl-icon-tai-lieu

Các yếu tố cơ bản của nguyên lý kế toán

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 389 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
KHOA KẾ TOÁN

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

TS. NGUYÊN
̃ VŨ VIÊT
̣
PT.BỘ MÔN

2

CHƯƠNG 2

CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chương 2 – Các yếu tố cơ bản của Báo cáo Tài
chính
Mục tiêu:
 Hiểu được những loại thông tin khác nhau được

trình bày trên báo cáo tài chính;
 Hiểu được các lý thuyết kế toán khác nhau ảnh

hưởng đến mục đích cung cấp thông tin kế toán cho
các đối tượng sử dụng liên quan;

3

Chương 2 – Các yếu tố cơ bản của Báo cáo Tài
chính
Mục tiêu:
 Hiểu được khái niệm và điều kiện ghi nhận các đối

tượng kế toán cụ thể được trình bày trên báo cáo tài
chính như tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, thu
nhập, chi phí và kết quả kinh doanh;
 Hiểu được mối quan hệ của các yếu tố của báo cáo

tài chính;
 Hiểu được ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế tài

chính đến các yếu tố của báo cáo tài chính;

4

Chương 2 – Các yếu tố cơ bản của Báo cáo Tài
chính
2.1. Báo cáo tài chính và các lý thuyết kế toán về mục
đích cung cấp thông tin kế toán
2.1.1. Báo cáo Tài chính
• Báo cáo tài chính là sản phẩm của quy trình kế toán,
được các đối tượng liên quan sử dụng nhằm đưa ra
quyết định kinh tế. Đối tượng sử dụng báo cáo tài
chính có thể là người bên trong hoặc bên ngoài đ ơn
vị kế toán.
•

5

Chương 2 - Các yếu tố cơ bản của Báo cáo Tài
chính

52

2.3. Ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế tài chính
đến các yếu tố báo cáo tài chính
Nghiệp vụ kinh tế tài chính thuộc lĩnh vực kế toán nh ư
chương I đã đưa ra bắt buộc phải thỏa mãn hai (02)
điều kiện:
 1) những sự kiện đã phát sinh và ảnh hưởng đến sự

biến động tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
của đơn vị kế toán đó;
 2) phải lượng hóa được sự ảnh hưởng đó theo thước

đo tiền tệ một cách đáng tin cậy.

53

1

Tăng tài sản

Giảm tài sản

5
2

3
6

Giảm nợ phải trả

Tăng nợ phải trả

4
9

7

Giảm vốn chủ sở hữu

Tăng vốn chủ sở
hữu

10

11

12
8

Chi phí
phát sinh

13

Thu nhập được thực
hiện

...
1
H C VI N TÀI CHÍNH
KHOA K TOÁN
NGUYÊN LÝ K TOÁN
TS. NGUYÊN VU VIÊT̃ ̃ ̣
PT.B MÔN
Các yếu tố cơ bản của nguyên lý kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các yếu tố cơ bản của nguyên lý kế toán - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Các yếu tố cơ bản của nguyên lý kế toán 9 10 29