Ktl-icon-tai-lieu

cách hạch toán tiền lương

Được đăng lên bởi H Pi Niê Kdăm
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 390 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khái niệm về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương là việc thu thập chứng từ có liên quan để tiền hành tính toán và
phân bổ chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương cho các đối tượng bộ phận sử dụng sức lao động.

Nguyền tắc hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
Tiền lương có một vai trò rất quan trọng trong việc hạch toán chi phí sản xuất. Viêc hạch toán tiền lương và các
khoản trích theo không được kịp thời và chính xác sẽ làm cho việc tính toán giá thành có phần không được chính
xác.
Trước tầm quan trọng đó việc hạch toán tiền lương và các khoản trích theo nó phải thực hiện đúng nguyên tắc sau.
- Phản ánh kịp thời chính xác số lượng, số lượng thời gian và kết quả lao động.
- Tính toán và thanh toán đúng đắn, kịp thời tiền lương và các khoản thanh toán với người lao động. Tính đúng và kịp
thời các khoản trích theo lương mà doanh nghiệp phải trả thay người lao động và phân bổ đúng đắn chi phí nhân
công vào chi phí SXKD trong kỳ phù hợp với từng đối tượng kinh doanh trong doanh nghiệp.
- Cung cấp tông tin về tiền lương, thanh toán lương ở doanh nghiệp, giúp lãnh đạo điều hành và quản lý tốt lao động,
tiền lương và các khoản trích theo lương.
- Thông qua ghi chép kế toán mà kiểm tra việc tuân thủ kế hoạch quỹ lương và kế hoạch lao động, kiểm tra việc tuân
chế độ tiền lương, tuân thủ các định mức lao động và kỷ luật về thanh toán tiền lương với người lao động.
- Tổ chức ghi chép, phản ánh, tổng hợp các số liệu về số lượng lao động, thời gian và kết quả lao động. Tính lương
và trích các khoản theo lương, phân bổ chi phí nhân công đúng đối tượng sử dụng lao động.
- Hướng dẫn, kiểm tra các nhân viên hạch toán ở các bộ phận sản xuất kinh doanh, các phòng ban thực hiện đầy đủ
các chứng từ nghi chép ban đầu về lao động, tiền lương, mở sổ cần thiết và hạch toán nghiệp vụ lao động tiền lương
đúng chế độ, đúng phương pháp.
- Tính toán phân bổ chính xác đối tượng chi phí tiền lương, các khoản trích theo lương vào chi phí sản xuất kinh
doanh của các bộ phận, đơn vị sử dụng lao động.
- Lập các báo cáo về lao động, tiền lương thuộc phần việc do mình phụ trách .
- Định kỳ tiến hành phân tích tình hình quản lý, sử dụng thời gian lao động, chi phí nhân công, năng suất lao động, đề
xuất các biện pháp nhằm khai thác sử dụng triệt để, có hiệu quả mọi tiềm năng lao động sẵn có trong doanh nghiệp.





Hạch toán đúng và đủ chi phí tiền lương theo từng tháng, (gồm tiền lương, tiền phép năm, t...
Khái ni m v h ch toán ti n l ng và các kho n trích theo l ng. ươ ươ
Hạch toán tiền lương các khoản trích theoơng việc thu thập chứng từ liên quan để tiền hành tính toán
phân bổ chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương cho các đối tượng bộ phận sử dụng sức lao động.
Nguy n t c h ch toán ti n l ng và các kho n trích theo l ng. ươ ươ
Tiền lương một vai trò rất quan trọng trong việc hạch toán chi phí sản xuất. Viêc hạch toán tiền lương các
khoản trích theo không được kịp thời chính c sẽ m cho việc tính toán giá thành phần không được chính
xác.
Trước tầm quan trọng đó việc hạch toán tiền lương và các khoản trích theo nó phải thực hiện đúng nguyên tắc sau.
- Phản ánh kịp thời chính xác số lượng, số lượng thời gian và kết quả lao động.
- Tính toán và thanh toán đúng đắn, kịp thời tiền lương và các khoản thanh toán với người lao động. Tính đúng và kịp
thời các khoản trích theo lương doanh nghiệp phải trả thay người lao động phân bổ đúng đắn chi phí nhân
công vào chi phí SXKD trong kỳ phù hợp với từng đối tượng kinh doanh trong doanh nghiệp.
- Cung cấp tông tin về tiền lương, thanh toán lương ở doanh nghiệp, giúp lãnh đạo điều hành và quản lý tốt lao động,
tiền lương và các khoản trích theo lương.
- Thông qua ghi chép kế toán mà kiểm tra việc tuân thủ kế hoạch quỹ lương và kế hoạch lao động, kiểm tra việc tuân
chế độ tiền lương, tuân thủ các định mức lao động và kỷ luật về thanh toán tiền lương với người lao động.
- Tổ chức ghi chép, phản ánh, tổng hợp các số liệu về số lượng lao động, thời gian kết quả lao động. Tínhơng
và trích các khoản theo lương, phân bổ chi phí nhân công đúng đối tượng sử dụng lao động.
- Hướng dẫn, kiểm tra các nhân viên hạch toán ở các bộ phận sản xuất kinh doanh, các phòng ban thực hiện đầy đủ
các chứng từ nghi chép ban đầu về lao động, tiền lương, mở sổ cần thiết và hạch toán nghiệp vụ lao động tiền lương
đúng chế độ, đúng phương pháp.
- Tính toán phân bổ chính xác đối ợng chi phí tiền lương, c khoản trích theo lương vào chi phí sản xuất kinh
doanh của các bộ phận, đơn vị sử dụng lao động.
- Lập các báo cáo về lao động, tiền lương thuộc phần việc do mình phụ trách .
- Định kỳ tiến hành phân tích tình hình quản lý, sử dụng thời gian lao động, chi phí nhân công, năng suất lao động, đề
xuất các biện pháp nhằm khai thác sử dụng triệt để, có hiệu quả mọi tiềm năng lao động sẵn có trong doanh nghiệp.
Hạch toán đúng và đủ chi phí tiền lương theo từng tháng, (gồm tiền lương, tiền phép năm, tiền thưởng, tiền quà
….). vào đúng từng bộ phận có liên quan (Chi phí tiền lương của nhân công trực tiếp: Tk 622; Chi phí tiền lương
của sản xuất chung : Tk 627; Chi phí tiền lương của bộ phận bán hàng: Tk 641; Chi phí tiền lương của bộ phận
quản lý: TK 642) và đồng thời trích các khoản chi phí BHXH, BHYT, BHTN theo lương
Kiểm tra sự có thực của nhân sự nhân lương cũng như kiểm tra lại cách tính toán lương của phòng nhân
sư.
Tính toán thuế TNCN đúng đủ và phù hợp theo quy định của pháp luật về thuế TNCN khi tính toán tiền
lương
Hoàn thiện bộ hồ sơ chứng từ của tiền lương để đủ cơ sở chắc chắn tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán
thuế TNDN
cách hạch toán tiền lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cách hạch toán tiền lương - Người đăng: H Pi Niê Kdăm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
cách hạch toán tiền lương 9 10 346