Ktl-icon-tai-lieu

Cách làm bài tiểu luận

Được đăng lên bởi Pham Tuyet Linh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1439 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phần I:
YÊU CẦU CỦA TIỂU LUẬN
Làm tiểu luận là một trong những công việc mà người sinh viên phải thực hiện trong quá
trình học tập tại trường đại học. Để làm tốt tiểu luận, cần phải nắm được các yêu cầu của
tiểu luận. Phần này sẽ trình bày vắn tắt các yêu cầu đó, bao gồm : Yêu cầu về nội dung, yêu
cầu về hình thức, yêu cầu về phương pháp.
I.1: Yêu cầu về nội dung
Tiểu luận là một bài tập nghiên cứu khoa học sau khi học xong một môn học nào đó. Nội
dung của tiểu luận phải có liên quan đến môn học, góp phần giải đáp, mở rộng hoặc nâng
cao kiến thức về một vấn đề khoa học thuộc môn học. Người làm cần phải đưa ra những
nghiên cứu riêng, ý kiến riêng của mình về vấn đề khoa học được đề cập tới trong tiểu luận.
Không nên dừng ở mức độ chỉ tổng hợp các tài liệu và ý kiến có sẵn.
I.2: Yêu cầu về hình thức (Gôm hai kiểu yêu cầu hoặc viết tay hoặc đánh máy sẽ do GV
yêu cầu)
-Tiểu luận cần được soạn thảo bằng máy tính, trình bày đúng qui cách, bao gồm các điểm
chính :
+ Tiểu luận được làm trên khổ giấy A4.
+ In kiểu chữ Times, cỡ chữ 13, nên in 1 mặt.
+ Số dòng in trong một trang là 26-27 dòng (dãn cách dòng 1,5 lines).
+ Không nên lạm dụng các tính năng trình bày của máy tính, chỉ nên trình bày rõ ràng,
sáng sủa. Tiểu luận cần được viết với văn phong giản dị, trong sáng, sử dụng chính xác các
thuật ngữ chuyên môn, đặc biệt, không được mắc các lỗi chính tả và ngữ pháp. Muốn vậy,
sau khi hoàn thành xong về nội dung, trước khi in, cần phải đọc lại và sửa chữa kỹ lưỡng về
chính tả, ngữ pháp, câu văn và cách trình bày trang in.
-Nếu viết tay thì yêu cầu tương tự:Viết trên A4, một mặt,sạch sẽ rõ ràng.Cách dòng hợp lý.
Về hình thức, tiểu luận bao gồm các thành phần chính sau:
+ Bìa : Ngoài cùng của tiểu luận là bìa tiểu luận. Bìa được làm bằng giấy cứng, phía trên
cùng đề tên trường và khoa, giữa trang đề tên đề tài bằng khổ chữ to, góc phải cuốitrang đề
họ tên người hướng dẫn, người thực hiện đề tài, lớp và năm học. Trang bìa có thể đóng
khung cho đẹp.
+ Trang bìa : Là bản chụp của bìa, in trên giấy bình thường.
+ Lời cảm ơn (nếu cần)
+ Mục lục
+ Phần nội dung chính: Đây là phần trình bày kết quả nghiên cứu của tiểu luận. Phần này
gồm nhiều phần nhỏ, được trình bày chi tiết ở mục sau (xem mục II.3).
+ Danh mục tài liệu tham khảo
+ Phụ lục (nếu cần)
I.3: Yêu cầu về phương pháp
Viết tiểu luận là tập nghiên cứu khoa học, tiểu luận có thể được coi là một công trình khoa
học nho nhỏ. Do vậy cần phải xác định rõ phương pháp thực hiện tiểu luận bao gồm các
phương pháp nghiên cứu...
Ph n I:
YÊU C U C A TI U LU N
Làm ti u lu n là m t trong nh ng công vi c mà ng i sinh viên ph i th c hi n trong quá ườ
trình h c t p t i tr ng i h c. làm t t ti u lu n, c n ph i n m c các yêu c u c a ườ đ Đ đượ
ti u lu n. Ph n này s trình bày v n t t các yêu c u ó, bao g m : Yêu c u v n i đ dung, yêu
c u v hình th c, yêu c u v ph ng pháp. ươ
I.1: Yêu c u v n i dung
Ti u lu n là m t bài t p nghiên c u khoa h c sau khi h c xong m t môn h c nào ó. N i đ
dung c a ti u lu n ph i có liên quan n môn h c, góp ph n gi i áp, m r ng ho c nâng đế đ
cao ki n th c v m t v n khoa h c thu c môn h c. Ng i làm c n ph i a ra nh ng ế đề ườ đư
nghiên c u riêng, ý ki n riêng c a mình v v n khoa h c c c p t i trong ti u lu n. ế đề đượ đề
Không nên d ng m c ch t ng h p các tài li u và ý ki n có s n. độ ế
I.2: Yêu c u v hình th c (Gôm hai ki u yêu c u ho c vi t tay ho c ánh máy s do GV ế đ
yêu c u)
-Ti u lu n c n c so n th o b ng đượ máy tính, trình bày úng qui cách, bao g m các i m đ đ
chính :
+ Ti u lu n c làm trên kh gi y A4. đư
+ In ki u ch Times, c ch 13, nên in 1 m t.
+ S dòng in trong m t trang là 26-27 dòng (dãn cách dòng 1,5 lines).
+ Không nên l m d ng các tính n ng trình bày c a máy tính, ch nên trình bày rõ ràng, ă
sáng s a. Ti u lu n c n c vi t v i v n phong gi n d , trong sáng, s d ng chính xác các đượ ế ă
thu t ng chuyên môn, c bi t, không c m c các l i chính t và ng pháp. Mu n v y, đ đượ
sau khi hoàn thành xong v n i dung, tr c khi in, c n ph i c l i và s a ch a k l ng v ướ ả đọ ỹ ưỡ
chính t , ng pháp, câu v n và cách trình bày ă trang in.
-N u vi t tay thì yêu c u t ng t :Vi t trên A4, m t m t,s ch s rõ ràng.Cách dòng h p lý.ế ế ươ ế
V hình th c, ti u lu n bao g m các thành ph n chính sau:
+ Bìa : Ngoài cùng c a ti u lu n là bìa ti u lu n. Bìa c làm b ng gi y c ng, phía trên đượ
cùng tên tr ng và khoa, gi ađề ườ trang tên tài b ng kh ch to, góc ph i cu itrangđề đề đề
h tên ng i h ng d n, ng i th c hi n tài, l p và n m h c. ườ ư ườ đề ă Trang bìa có th óng đ
khung cho p.đẹ
+ Trang bìa : Là b n ch p c a bìa, in trên gi y bình th ng. ư
+ L i c m n (n u c n) ơ ế
+ M c l c
+ Ph n n i dung chính: ây là ph n trình bày k t qu nghiên c u c a ti u lu n. Ph n này Đ ế
g m nhi u ph n nh , c trình bày chi ti t m c sau (xem m c II.3). đư ế
+ Danh m c tài li u tham kh o
+ Ph l c (n u c n)ụ ụ ế
I.3: Yêu c u v ph ng pháp ươ
Vi t ti u lu n là t p nghiên c u khoa h c, ti u lu n có th c coi là m t công trình khoa ế đư
h c nho nh . Do v y c n ph i xác nh rõ ph ng pháp th c hi n ti u lu n bao g m các đ ươ
ph ng pháp nghiên c u c a ngành h c cùng v i các ph ng pháp h tr khác, trong ó ươ ươ đ
ph ng pháp s d ng máy tính so n th o v n b n.ươ để ă
Cách làm bài tiểu luận - Trang 2
Cách làm bài tiểu luận - Người đăng: Pham Tuyet Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Cách làm bài tiểu luận 9 10 943