Ktl-icon-tai-lieu

Cách tính tiền lương nhân công

Được đăng lên bởi lenamxd2009
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1001 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giảng viên : Lê Vinh
Email
: levinhxd@gmail.com
Blog
: 

1

3 CÁCH XÁC ĐỊNH LƢƠNG NHÂN CÔNG
Cách 1: Khảo giá thị trường thực tế
Thường không chính xác bởi công việc trên thực tế
thường được xác định theo đơn vị, loại công việc và
khối lượng công việc nhiều hay ít.
Cách 2: Điều chỉnh từ bảng lương nhân công được
công bố trong Đơn giá địa phương bằng các hệ số
điều chỉnh
(Các bạn đã học ở chuyên đề trước về điều chỉnh dự toán)

Cách 3: Tính lương nhân công theo hướng dẫn của
văn bản pháp quy nhà nước.
(LV sẽ hướng dẫn cụ thể sau đây)
2

SO SÁNH 2 PHƢƠNG PHÁP
ĐIỀU CHỈNH BẰNG HỆ SỐ

TÍNH TOÁN THEO CÔNG THỨC

ƯU ĐIỂM:
-Nhanh chóng tính được bảng
lương dựa trên bảng lương có
sẵn

- Nếu có sẵn bảng excel hoặc
phần mềm thì tính toán khá
nhanh

NHƯỢC ĐIỂM
- Phụ thuộc vào việc công bố
hệ số điều chỉnh của địa
phương

- Phải cập nhật nhiều văn bản
quy định về tiền lương và hiểu
các quy định này để giải thích
với Chủ đầu tư

3

VĂN BẢN PHÁP LÝ TÍNH TIỀN LƢƠNG
 Nghị định 205/2004/NĐ-CP: Quy định về hệ thống







thang lương, bậc lương
Lương tối thiểu chung: Hiện tại là Nghị định 31/2012
Lương tối thiểu vùng: Hiện tại là Nghị định 182/2013
Lương cơ sở: Hiện tại là Nghị định 66/2013
Các thông tư hướng dẫn Phụ cấp
Đơn giá các địa phương (phần thuyết minh áp dụng)

4

MỘT SỐ KHÁI NIỆM TRONG CHẾ ĐỘ TIỀN LƢƠNG CẦN NẮM ĐƢỢC

1. Lương tối thiểu chung - Lương cơ sở
2. Lương tối thiểu vùng

3. Bậc lương, bậc thợ
4. Các nhóm lương (nhóm I, nhóm II, nhóm III)
5. Phụ cấp lưu động
6. Phụ cấp khu vực
7. Phụ cấp không ổn định sản xuất
8. Lương phụ
9. Chi phí khoán trực tiếp

5

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG PHỤ THUỘC VÀO ĐỘ KHÓ – ĐỘ VẤT VẢ CỦA
CÁC CÔNG ViỆC, CÁC VÙNG ĐỊA LÝ KHÁC NHAU

6

Lƣơng tối thiểu chung – Lƣơng cơ sở
 Lương TT chung: Là lương TT để tính lương cho bộ

phận làm việc công (Phục vụ bộ máy nhà nước), ví
dụ công chức, công an, bộ đội, giáo viên, vv..thuộc
biên chế nhà nước hoặc ký HĐ với bộ máy công
quyền. Vậy có thể hiểu dễ dàng, lương TT chung
là lương trả cho những đối tượng hưởng lương từ
Ngân sách nhà nước
Lưu ý: Từ nghị định 66/2013 trở đi người ta gọi là lương
cơ sở. Từ ngữ này đúng hơn, bởi tối thiểu có nghĩa là
mức thấp nhất cần trả cho người hưởng lương. Vậy
mức 1.150k thì phải nhân với hệ số cơ sở mới ra
lương tối thiểu.
7

Lƣơng tối thiểu vùng
 Lương TT vùng: Là mức lương thấp nhất mà Nhà
nước quy định các doanh nghiệp đang hoạt động

trên đất nước Việt Nam (có thuê mướn lao
động) phải trả cho người lao động. Và đương
nhiên lương này l...
Giảng viên : Vinh
Email : levinhxd@gmail.com
Blog : www.levinhxd.com
1
Cách tính tiền lương nhân công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cách tính tiền lương nhân công - Người đăng: lenamxd2009
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Cách tính tiền lương nhân công 9 10 942