Ktl-icon-tai-lieu

Cách tính tính thuế thu nhập cá nhân năm 2014

Được đăng lên bởi ngheuhapsa-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 119 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Cách tính tính thuế thu nhập cá nhân năm 2014
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2014 theo đúng quy định về thuế thu nhập cá
nhân tại Luật thuế TNCN – Luật số 26/2012/QH13, Nghị định 65/2013/NĐ-CP và Thông tư 111/2013/TT-BTC.
Chú ý: Bài viết này chỉ hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ
tiền lương, tiền công, còn đối với những khoản thu nhập khác các bạn vui lòng xem tại Thông tư 111/2013/TT-BTC.
Bạn có thể xem thêm các tài liệu liên quan sau tại kiemtailieu.com
Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân
Các khoản giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân
Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
Người nộp thuế cần biết khi đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

- Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công là tổng số thuế tính theo từng bậc
thu nhập (tức là tính theo biểu lũy tiến từng phần).

A. Đối với cá nhân có ký hợp đồng lao đông trên 3 tháng:
Cách tính thuế thu nhập cá nhân được áp dụng theo công thức sau:

Thuế TNCN phải nộp

=

Thu nhập tính thuế

Thuế suất

x

Trong đó:
I. Thu nhập tính thuế được tính như sau:
Thu nhập tính thuế

=

Thu nhập chịu thuế

-

Các khoản giảm trừ

Trong đó:
1. Thu nhập chịu thuế được tính như sau:
Thu nhập chịu thuế

=

Tổng thu nhập

-

Các khoản được miễn thuế

- Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC và Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định về các khoản thu nhập chịu thuế, chi tiết
các bạn xem tại Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
a. Tổng thu nhập:
- Là tổng số các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất
tiền lương, tiền công mà cơ quan chi trả đã trả cho cá nhân.

1/4

b. Các khoản được miễn thuế bao gồm:
- Theo Nghị định 65/2013/NĐ-CP và Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về các khoản được miễn thuế như sau:
- Tiền ăn giữa ca, ăn trưa không quá 680.000/ tháng
- Tiền trang phục không quá 5.000.000/năm.
- Tiền phụ cấp xăng xe, điện thoại không vượt quá quy định của nhà nước.
- Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền
công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ.
Chi tiết các bạn có thể xem thêm: Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân
2. Các khoản giảm trừ bao gồm:
- Theo Luật thuế TNCN – Luật số 26/2012/QH13 và Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định các khoản giảm trừ bao
gồm:
- Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp th...
Cách tính tính thuế thu nhập cá nhân năm 2014
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập nhân mới nhất năm 2014 theo đúng quy định về thuế thu nhập
nhân tại Luật thuế TNCN – Luật số 26/2012/QH13, Nghị định 65/2013/NĐ-CP và Thông tư 111/2013/TT-BTC.
Chú ý: Bài viết này chỉ hướng dẫn cách tính thuế thu nhập nhân đối với thu nhập tkinh doanh thu nhập từ
tiền lương, tiền công, còn đối với những khoản thu nhập khác các bạn vui lòng xem tại Thông tư 111/2013/TT-BTC.
Bạn có thể xem thêm các tài liệu liên quan sau tại kiemtailieu.com
Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân
Các khoản giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân
Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
Người nộp thuế cần biết khi đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
- Thuế thu nhậpnhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công là tổng số thuế tính theo từng bậc
thu nhập (tức là tính theo biểu lũy tiến từng phần).
A. Đối với cá nhân có ký hợp đồng lao đông trên 3 tháng:
Cách tính thuế thu nhập cá nhân được áp dụng theo công thức sau:
Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất
Trong đó:
I. Thu nhập tính thuế được tính như sau:
Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ
Trong đó:
1. Thu nhập chịu thuế được tính như sau:
Thu nhập chịu thuế
=
Tổng thu nhập
-
Các khoản được miễn thuế
- Theo Thông 111/2013/TT-BTC Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định về các khoản thu nhập chịu thuế, chi tiết
các bạn xem tại Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
a. Tổng thu nhập:
- Là tổng số c khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất
tiền lương, tiền công mà cơ quan chi trả đã trả cho cá nhân.
1/4
Cách tính tính thuế thu nhập cá nhân năm 2014 - Trang 2
Cách tính tính thuế thu nhập cá nhân năm 2014 - Người đăng: ngheuhapsa-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Cách tính tính thuế thu nhập cá nhân năm 2014 9 10 119