Ktl-icon-tai-lieu

câu 5 lý thuyết chương 2 pthdkd.

Được đăng lên bởi thophitieu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 406 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 5 – chương 2:
(Trường hợp sản phẩm không chia bậc chất lượng)
1. Chỉ tiêu phân tích
Đối với những sản phẩm này khi phân tích người ta thường đánh giá bằng hai chỉ
tiêu, chỉ tiêu sản phẩm hỏng cá biệt và chỉ tiêu sản phẩm hỏng bình quân.
a. Tỷ lệ sản phẩm hỏng cá biệt (ký hiệu: f)
Công thức:

Trong đó:
- f: Tỷ lệ sản phẩm hỏng cá biệt;
- qt: Số lượng sản phẩm tốt. 40
b. Tỷ lệ sản phẩm hỏng bình quân (giá trị) ký hiệu F
Để đánh giá chung tình hình sản phẩm hỏng cho nhiều loại sản phẩm, người ta
thường sử dụng tỷ lệ sản phẩm hỏng bình quân
Công thức:

Chi phí thiệt hại về sản xuất sản phẩm hỏng, được xác định:

2.Phương pháp phân tích: (Sử dụng phương pháp so sánh và phương pháp thay
thế liên hoàn)
a. Phân tích chung
- So sánh tỷ lệ sản phẩm hỏng cá biệt thực tế so với kế hoạch:

+ fT < fK: đánh giá chất lượng sản phẩm sản xuất về mặt chất lượng tăng.
+ fT > fK: đánh giá chất lượng sản phẩm sản xuất về mặt chất lượng giảm.
- So sánh tỷ lệ sản phẩm hỏng bình quân thực tế so với kế hoạch:
+ FT < FK: đánh giá chất lượng sản phẩm sản xuất về mặt chất lượng tăng (đã loại
bỏ ảnh hưởng của nhân tố kết cấu mặt hàng).
+ FT > FK: đánh giá chất lượng sản phẩm sản xuất về mặt chất lượng giảm (đã loại
bỏ ảnh hưởng của nhân tố kết cấu mặt hàng).
b. Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tỷ lệ sản phẩm hỏng bình quân
Trình tự phân tích:
Bước 1: Xác định đối tượng phân tích:

F = FT - FK
Bước 2: Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tỷ lệ sản phẩm hỏng bình quân
- Ảnh hưởng nhân tố số lượng sản phẩm sản xuất:
FQ = 0
- Ảnh hưởng nhân tố kết cấu mặt hàng:
FK/C = FK2 - FK1
Trong đó:

...
Câu 5 – chương 2:
(Trường hợp sản phẩm không chia bậc chất lượng)
1. Chỉ tiêu phân tích
Đối với những sản phẩm này khi phân tích người ta thường đánh giá bằng hai chỉ
tiêu, chỉ tiêu sản phẩm hỏng cá biệt và chỉ tiêu sản phẩm hỏng bình quân.
a. Tỷ lệ sản phẩm hỏng cá biệt (ký hiệu: f)
Công thức:
Trong đó:
- f: Tỷ lệ sản phẩm hỏng cá biệt;
- qt: Số lượng sản phẩm tốt. 40
b. Tỷ lệ sản phẩm hỏng bình quân (giá trị) ký hiệu F
Để đánh giá chung tình hình sản phẩm hỏng cho nhiều loại sản phẩm, người ta
thường sử dụng tỷ lệ sản phẩm hỏng bình quân
Công thức:
Chi phí thiệt hại về sản xuất sản phẩm hỏng, được xác định:
2.Phương pháp phân tích: (Sử dụng phương pháp so sánh và phương pháp thay
thế liên hoàn)
a. Phân tích chung
- So sánh tỷ lệ sản phẩm hỏng cá biệt thực tế so với kế hoạch:
câu 5 lý thuyết chương 2 pthdkd. - Trang 2
câu 5 lý thuyết chương 2 pthdkd. - Người đăng: thophitieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
câu 5 lý thuyết chương 2 pthdkd. 9 10 73