Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi kiểm soát nội bộ

Được đăng lên bởi Do Vu
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 3034 lần   |   Lượt tải: 8 lần
TS. NGUYEÃN THI MAI HÖÔNG
Baûng caâu hoûi ñeå ñaùnh giaù kieåm soaùt noäi boä
Baûng caâu hoûi taäp trung vaøo caùc nhaân toá chuû choát, lieân quan ñeán 5 boä phaän
cuûa heä thoáng KSNB theo baùo caùo COSO ñeå phaân tích, ñaùnh giaù söï höõu hieäu
cuûa KSNB nhaèm ñöa ra caùc bieän phaùp khaéc phuïc caùc yeáu keùm cuûa heä thoáng
KSNB:
Caùc noäi dung chuû yeáu Phaân tích/ Ñaùnh giaù
A.
Moâi tröôøng kieåm soaùt
I.
Tính trung thöïc vaø caùc giaù trò ñaïo ñöùc
1
câu hỏi kiểm soát nội bộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi kiểm soát nội bộ - Người đăng: Do Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
câu hỏi kiểm soát nội bộ 9 10 463