Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi kiến thức chung

Được đăng lên bởi hongquyen-inhanoi1
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 493 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2013
MÔN KIẾN THỨC CHUNG
----Câu 1: Trình bày nội dung quá trình cách mạng Việt Nam và những bài học
kinh nghiệm tại Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa
xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)?
Câu 2: Trình bày nội dung những định hướng lớn về phát triển kinh tế mà
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung,
phát triển năm 2011) đã nêu lên?
Câu 3: Trình bày nội dung những định hướng lớn về phát triển văn hóa, xã
hội tại Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
(bổ sung, phát triển năm 2011)?
Câu 4: Trình bày nội dung những định hướng lớn về quốc phòng, an ninh và
đối ngoại mà Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã
hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã vạch ra?
Câu 5: Trình bày hiểu biết về Nhà nước; về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các đoàn thể nhân dân; về Đảng Cộng sản Việt Nam được nêu trong Cương lĩnh xây
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm
2011)?
Câu 6: Trình bày bối cảnh quốc tế của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở
nước ta được nêu trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)?
Câu 7: Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội được quy định trong
Hiến pháp 1992?
Câu 8: Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước được quy định
trong Hiến pháp 1992?
Câu 9: Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ được quy định trong
Hiến pháp 1992?
Câu 10: Trình bày nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban
nhân dân được quy định của Hiến pháp năm 1992?
Câu 11: Nhiệm vụ và quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân được quy
định của Hiến pháp năm 1992?
Câu 12: Phân biệt cán bộ và công chức theo quy định tại Luật cán bộ, công
chức năm 2008?
Câu 13: Trình bày khái niệm cán bộ, công chức; nghĩa vụ của cán bộ, công
chức trong thi hành công vụ?
Câu 14: Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định cán bộ, công chức có
những quyền gì?

2
Câu 15: Những việc cán bộ, công chức không được làm theo quy định tại
Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 16: Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định đạo đức, văn hoá giao
tiếp của cán bộ, công chức như thế nào?
Câu 17: Nêu các căn cứ để thực hiện việc điều động công chức, bổ nhiệm
công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và luân chuyển công chức?
Câu 18: Việc đánh giá công chức nhằm mục đích gì? Trình bày các nội dung
đánh giá công chức và các mức phân loại côn...
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2013
MÔN KIẾN THỨC CHUNG
-----
Câu 1: Trình bày nội dung quá trình cách mạng Việt Nam những bài học
kinh nghiệm tại Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa
xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)?
Câu 2: Trình bày nội dung những định hướng lớn về phát triển kinh tế
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá đlên chủ nghĩa hội (bổ sung,
phát triển năm 2011) đã nêu lên?
Câu 3: Trình bày nội dung những định hướng lớn về phát triển văn hóa,
hội tại Cương lĩnh y dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
(bổ sung, phát triển năm 2011)?
Câu 4: Trình bày nội dung những định hướng lớn về quốc phòng, an ninh và
đối ngoại mà Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã
hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã vạch ra?
Câu 5: Trình bày hiểu biết về Nhà nước; về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
các đoàn thể nhân dân; về Đảng Cộng sản Việt Nam được nêu trong Cương lĩnh xây
dựng đất nước trong thời kỳ quá đlên chủ nghĩa hội (bổ sung, phát triển năm
2011)?
Câu 6: Trình bày bối cảnh quốc tế của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở
nước ta được nêu trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)?
Câu 7: Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội được quy đnh trong
Hiến pháp 1992?
Câu 8: Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước được quy định
trong Hiến pháp 1992?
Câu 9: Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ được quy định trong
Hiến pháp 1992?
Câu 10: Trình bày nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban
nhân dân được quy định của Hiến pháp năm 1992?
Câu 11: Nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân được quy
định của Hiến pháp năm 1992?
Câu 12: Phân biệt cán bộ công chức theo quy định tại Luật cán bộ, công
chức năm 2008?
Câu 13: Trình bày khái niệm cán bộ, công chức; nghĩa vụ của cán bộ, công
chức trong thi hành công vụ?
Câu 14: Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định cán bộ, công chức
những quyền gì?
Câu hỏi kiến thức chung - Trang 2
Câu hỏi kiến thức chung - Người đăng: hongquyen-inhanoi1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Câu hỏi kiến thức chung 9 10 439