Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập MÔN KINH TẾ HỌC SẢN XUẤT

Được đăng lên bởi Anh Thợ Điện
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 880 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giảng viên: Hồ Ngọc Ninh
DQA, FERD, HUA

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN KINH TẾ HỌC SẢN XUẤT

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG I
(GIỚI THIỆU MÔN HỌC)
1. Kinh tế học có thể định nghĩa là
a. Cách làm tăng lượng tiền của gia đình
b. Cách kiếm tiền ở thị trường chứng khoán
c. Giải thích các số liệu khan hiếm
d. Cách sử dụng các tài nguyên khan hiếm để sản xuất ra các hàng hoá dịch vụ và phân bổ
các hàng hoá dịch vụ này cho các cá nhân trong xã hội
e. Tại sao tài nguyên lại khan hiếm như thế
2. Nghiên cứu chi tiết các hãng, hộ gia đình, các cá nhân và các thị trường ở đó họ giao dịch với
nhau gọi là
a. Kinh tế học vĩ mô
b. Kinh tế học vi mô
c. Kinh tế học chuẩn tắc
d. Kinh tế học thực chứng
e. Kinh tế học tổng thể
3. Kinh tế học sản xuất có phải là kinh tế vi mô không? Tại sao?
4. Khái niệm kinh tế học sản xuất và kinh tế học sản xuất trong nông nghiệp? Những vấn đề chính
trong kinh tế học sản xuất nông nghiệp là gì?

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG II
(PHÂN TÍCH SẢN XUẤT)
1. Anh/chị hãy nêu khái niệm về hàm sản xuất và nêu một số ứng dụng chính của hàm sản xuất.
2. Trong ngắn hạn, điều kiện để tổng sản phẩm (TP) và sản phẩm bình quân (AP) tối đa là gì?
3. Hàm sản xuất có mấy giai đoạn? Người sản xuất thường quan tâm đến giai đoạn nào nhất? Tại
sao? Việc nghiên cứu các giai đoạn của hàm sản xuất có tác dụng gì trong việc ra quyết định đầu tư
sản xuất của người sản xuất?
4. Tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên (MRTS) của lao động (L) cho vốn (K) nói lên điều gì? Từ công thức
tính tỷ lệ thay thê kỹ thuật biên MRTS (L cho K) = -K/L=MPL/MPK
Anh/chị hãy chứng minh tại sao MRTS=MPL/MPK? Nghiên cứu tỷ lệ thay thế kỹ thuật
biên có tác dụng gì đối với việc ra quyết định sản xuất và tối ưu hóa của người sản xuất?
5. Nếu hàm sản xuất có dạng Q=f(K,L). Khi cả hai yếu tố đầu vào được tăng lên m lần (m>1). Hiệu
suất theo quy mô của hàm sản xuất này sẽ được thể hiện ở các trường hợp nào? Lấy ví dụ cho từng
trường hợp?
1

6. Thế nào gọi là hệ số co giãn sản xuất, nêu cách tính? Hãy nêu ý nghĩa của việc biết hệ số co giản
sản xuất trong việc ra quyết định lựa chọn đầu tư các yếu tố đầu vào trong sản xuất kinh doanh của
người sản xuất?
7. Hàm sản xuất Liontief có những ưu điểm và nhược điểm gì? Lấy ví dụ thực tế để minh họa
8. Hãy nêu các dạng của cơ bản của hàm sản xuất Cobb-Doughlas. Tại sao hàm Cobb-Doughlas
nguyên mẫu có tổng các hệ sổ mũ bằng 1. Nếu tổng số mũ khác 1, Hàm sản xuất dạng CobbDoughlas có những ưu điểm gì?
9. Giả sử hàm sản xuất cho sản phẩm A là:
= ( , )=
− 0,8 − 0,2
Trong đó: q là số lượn...
1
Giảng viên: H Ngọc Ninh
DQA, FERD, HUA
CÂU HI ÔN TẬP MÔN KINH TẾ HỌC SẢN XUẤT
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG I
(GII THIỆU MÔN HỌC)
1. Kinh tế học có thể định nghĩa là
a. Cách làm tăng lượng tiền của gia đình
b. Cách kiếm tiền ở thị trường chứng khoán
c. Giải thích các số liệu khan hiếm
d. Cách sdụng các tài nguyên khan hiếm để sản xuất ra các hàng hoá dịch vụ và phân b
các hàng hoá dịch vụ này cho các cá nhân tronghội
e. Tại sao tài nguyên lại khan hiếm như thế
2. Nghiên cứu chi tiết các hãng, h gia đình, các nhân các thtrường đó họ giao dịch với
nhau gọi là
a. Kinh tế học vĩ mô
b. Kinh tế học vi mô
c. Kinh tế học chuẩn tắc
d. Kinh tế học thực chứng
e. Kinh tế học tổng thể
3. Kinh tế học sản xuất có phải là kinh tế vi mô không? Tại sao?
4. Khái niệm kinh tế học sản xuất và kinh tế học sản xuất trong nông nghiệp? Những vấn đ chính
trong kinh tế hc sản xuất nông nghiệp là gì?
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG II
(PHÂN TÍCH SN XUẤT)
1. Anh/ch hãy nêu khái niệm vhàm sản xuất và nêu một số ứng dụng chính của hàm sản xuất.
2. Trong ngắn hn, điu kiện để tổng sản phm (TP) và sản phm bình quân (AP) tối đa là gì?
3. Hàm sản xuất mấy giai đoạn? Người sản xuất thường quan tâm đến giai đoạn nào nhất? Tại
sao? Việc nghiên cứu các giai đoạn của hàm sản xuất có tác dụng gì trong việc ra quyết định đầu tư
sản xuất của người sản xuất?
4. T lệ thay thế k thuật biên (MRTS) ca lao động (L) cho vn (K) nói lên điều gì? Tng thức
tính t lệ thay thê k thuật biên MRTS (L cho K) = -K/L=MPL/MPK
Anh/ch hãy chứng minh tại sao MRTS=MPL/MPK? Nghiên cứu t lệ thay thế kỹ thuật
biên có tác dụng gì đối với việc ra quyết định sản xuất và tối ưu hóa của nời sn xuất?
5. Nếu hàm sn xuất có dạng Q=f(K,L). Khi cả hai yếu tố đầu vào được tăng lên m lần (m>1). Hiu
suất theo quy ca hàm sản xuất này sđược thể hiện các trường hợp nào? Ly ví d cho từng
trường hợp?
Câu hỏi ôn tập MÔN KINH TẾ HỌC SẢN XUẤT - Trang 2
Câu hỏi ôn tập MÔN KINH TẾ HỌC SẢN XUẤT - Người đăng: Anh Thợ Điện
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập MÔN KINH TẾ HỌC SẢN XUẤT 9 10 657