Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2

Được đăng lên bởi thesuitlife
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1473 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KTTC2 - 2014
KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
1. Mua 1 TSCĐ hữu hình, giá thanh toán 440.000.000đ, trong đó thuế GTGT 10%, chưa
thanh toán cho bên bán. Chi phí vận chuyển đã trả bằng tiền mặt 2.200.000đ (gồm thuế
GTGT 10%). Hoa hồng trả cho người môi giới mua tài sản 1.500.000đ. Nguyên giá
TSCĐ trên là:
a.
445.500.000
b.
403.500.000
c.
402.000.000
d.
442.700.000
2. Nhập khẩu thiết bị dùng cho quản lý doanh nghiệp với giá 8.000 USD, thuế nhập khẩu
20%, thuế GTGT 10%. Tất cả đã trả bằng chuyển khoản. Chi phí hải quan, thuê kho bãi,
vận chuyển là 1.100.000đ (trong đó thuế GTGT 10%), đã trả bằng tiền tạm ứng. Biết tỷ
giá 20.000 VND/USD. Nguyên giá TSCĐ trên là:
a.
212.200.000
b.
212.300.000
c.
209.000.000
d.
193.000.000
Sử dụng nội dung sau để trả lời câu hỏi 8, 9, 10:
Nhập khẩu 1 TSCĐ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT theo
phương pháp khấu trừ, giá mua 30.000 USD, thuế nhập khẩu 3%, thuế GTGT 10%. Doanh
nghiệp đã dùng tiền gửi ngân hàng thanh toán toàn bộ tiền mua TSCĐ và các khoản thuế. Tỷ
giá giao dịch thực tế khi nhập khẩu là 20.500VND/USD. Chi phí trước khi sử dụng trả bằng
tiền mặt 2.100.000đ (đã có thuế GTGT 5%).
3. Thuế GTGT phải nộp của TSCĐ nhập khẩu
a.
63.555.000
b.
63.545.000
c.
63.345.000
d.
64.345.000
4. Nguyên giá của TSCĐ này:
a.
635.550.000
b.
635.450.000
c.
694.950.000
d.
696.050.000
5. Thuế GTGT được khấu trừ:
a.
63.445.000
b.
63.655.000
c.
63.645.000
d.
64.445.000
6. Mua 1 TSCĐ hữu hình, giá thanh toán 330.000.000đ, trong đó thuế GTGT 10%, chưa
thanh toán cho bên bán. Chi phí vận chuyển đã trả bằng tiền mặt 1.100.000đ (gồm thuế
GTGT 10%). Hoa hồng trả cho người môi giới mua tài sản 1.500.000đ. Nguyên giá
TSCĐ trên là:
a.
332.500.000

b.
302.500.000
c.
332.600.000
d.
302.600.000
7. Nhập khẩu thiết bị dùng cho quản lý doanh nghiệp với giá 10.000 USD, thuế nhập khẩu
20%, thuế GTGT 10%. Tất cả đã trả bằng chuyển khoản. Chi phí hải quan, thuê kho bãi,
vận chuyển là 2.200.000đ (trong đó thuế GTGT 10%), đã trả bằng tiền tạm ứng. Biết tỷ
giá 20.000 VND/USD. Nguyên giá TSCĐ trên là:
a.
242.200.000
b.
202.000.000
c.
202.200.000
d.
242.000.000
Sử dụng nội dung sau để trả lời câu hỏi 18, 19, 20:
Nhập khẩu 1 TSCĐ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT theo
phương pháp khấu trừ, giá mua 20.000 USD, thuế nhập khẩu 3%, thuế GTGT 10%. Doanh
nghiệp đã dùng tiền gửi ngân hàng thanh toán toàn bộ tiền mua TSCĐ và các khoản thuế. Tỷ
giá giao dịch thực tế khi nhập khẩu là 20.500VND/USD. Chi phí trước khi sử dụng trả ...
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KTTC2 - 2014
KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
1. Mua 1 TSCĐ hữu nh, giá thanh toán 440.000.000đ, trong đó thuế GTGT 10%, chưa
thanh toán cho bên bán. Chi p vận chuyển đã trả bằng tiền mặt 2.200.000đ (gồm thuế
GTGT 10%). Hoa hồng trả cho người môi giới mua tài sản 1.500.000đ. Nguyên giá
TSCĐ trên là:
a. 445.500.000
b. 403.500.000
c. 402.000.000
d. 442.700.000
2. Nhập khẩu thiết bị dùng cho quản doanh nghiệp với giá 8.000 USD, thuế nhập khẩu
20%, thuế GTGT 10%. Tất cả đã trả bằng chuyển khoản. Chi phí hải quan, thuê kho bãi,
vận chuyển1.100.000đ (trong đó thuế GTGT 10%), đã trbằng tiền tạm ứng. Biết tỷ
giá 20.000 VND/USD. Nguyên giá TSCĐ trên là:
a. 212.200.000
b. 212.300.000
c. 209.000.000
d. 193.000.000
Sử dụng nội dung sau để trả lời câu hỏi 8, 9, 10:
Nhập khẩu 1 TSCĐ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT theo
phương pháp khấu trừ, giá mua 30.000 USD, thuế nhập khẩu 3%, thuế GTGT 10%. Doanh
nghiệp đã dùng tiền gửi ngânng thanh toán toàn bộ tiền mua TSCĐ các khoản thuế. T
giá giao dịch thực tế khi nhập khẩu 20.500VND/USD. Chi p trước khi sử dụng trả bằng
tiền mặt 2.100.000đ (đã có thuế GTGT 5%).
3. Thuế GTGT phải nộp của TSCĐ nhập khẩu
a. 63.555.000
b. 63.545.000
c. 63.345.000
d. 64.345.000
4. Nguyên giá của TSCĐ này:
a. 635.550.000
b. 635.450.000
c. 694.950.000
d. 696.050.000
5. Thuế GTGT được khấu trừ:
a. 63.445.000
b. 63.655.000
c. 63.645.000
d. 64.445.000
6. Mua 1 TSCĐ hữu nh, giá thanh toán 330.000.000đ, trong đó thuế GTGT 10%, chưa
thanh toán cho bên bán. Chi p vận chuyển đã trả bằng tiền mặt 1.100.000đ (gồm thuế
GTGT 10%). Hoa hồng trả cho người môi giới mua tài sản 1.500.000đ. Nguyên giá
TSCĐ trên là:
a. 332.500.000
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 - Người đăng: thesuitlife
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 9 10 63