Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi trắc nghiệm kiểm toán

Được đăng lên bởi anhhongpham18
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1512 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trắc nghiệm kiểm toán (bộ 1).
1.Đối tượng được kiểm toán?
2.Chuẩn mực trong kiểm toán ?
3.Mục đích của báo cáo kiểm toán ?
4.Phạm vi của kiểm toán hoạt động ?
5.Phạm vi chủ yếu của kiểm toán nội bộ ?
6.Kiểm toán nhà nước ?
7.Phạm vi bao trùm của kiểm toán độc lập?
8.Nhiệm vụ chủ yếu của kiểm toán nhà nước?
9.Tính chất của cơ sở dẫn liệu?
10.Mục đích của hệ thống kiểm soát nội bộ?
11.Hệ thống kiểm soát nội bộ?
12.Các loại kiểm soát trực tiếp?
13.Các hành vi gian lận trong quản lý?
14.Các biểu hiện của sai sót trong quản lý?
15.Khi nghi ngờ nhà quản lý gian lận KTV...
16.Khi khẳng định nhà quản lý gian lận KTV....
17.Đánh giá báo cáo tài chính có sai phạm trọng yếu KTV thường căn cứ:
18.Nguyên nhân của rủi ro kiểm toán
19.Nguyên nhân của rủi ro tiềm tàng:
20.Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến rủi ro kiểm soát là:
21.Nguyên nhân sâu xa của rủi ro phát hiện:
22.Mối quan hệ giữa các loại rủi ro trong kiểm toán
23.Bằng chứng kiểm toán?
24.Để sử dụng phương pháp phân tích ngang KTV
25.Khi phân tích khả năng thanh toán nhanh của DN KTV
26.Để phân tích khả năng sinh lời của DN KTV đã cộng thêm chi phí tiền lãi vào tổng lợi nhuận trước
thuế
27.Để đánh giá mức độ hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ KTV
28.Để phân tích bằng chứng vật chất trong kiểm toán báo cáo tài chính KTV
29.Để phân tích bằng chứng tài liệu khi kiểm toán tổng quát báo cáo tài chính KTV đã căn cứ vào:
30.Để biết số vòng thu hồi nợ KTV đã so sánh giữa tổng doanh thu thuần của kỳ báo cáo với kỳ gốc :

Trả lời
1. thông tin có thể định lượng, có thể kiểm tra và các chuẩn mực.
2. 37 chuẩn mực và 1 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.
3. đưa ra ý kiện nhận xét của KTV về mức độ phù hợp của thông tin dc kiểm toán so với tiêu chuẩn và
chuẩn mực.
4. kiểm tra tính hữu hiệu và hiệu quả của các hoạt động.
5. kiểm toán hoạt động để đánh giá tính hiệu lực, tính kinh tế và hiệu quả của các hoạt động trong đvi.
6. kiểm toán sự tuân thủ về thu chi ở các đvi có sử dụng vốn và kinh phí nhà nước.
7. chủ yếu là kiểm toán BCTC, nhưng cũng có thể kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động.
8. kiểm toán theo yêu cầu của QH, ủy ban thường vụ QH,chính phủ, thủ tướng chính phủ.
9. các giải trình của nhà quản lý về các thông tin dc trình bày trên BCTC trên cơ sở các chuẩn mực và chế
độ kế toán hiện hành.
10. bảo đảm dvi tuân thủ pháp luật và các quy định.
để lập BCTC trung thực hợp lý.
bảo vệ, quản lý và sử dụng có hiệu quả TS của dvi.
11. là các quy định và các thủ tục kiểm soát do dvi dc kiểm toán xây dựng và áp dụng.
13.14. quyền l...
Trắc nghiệm kiểm toán (bộ 1).
1.Đối tượng được kiểm toán?
2.Chuẩn mực trong kiểm toán ?
3.Mục đích của báo cáo kiểm toán ?
4.Phạm vi của kiểm toán hoạt động ?
5.Phạm vi chủ yếu của kiểm toán nội bộ ?
6.Kiểm toán nhà nước ?
7.Phạm vi bao trùm của kiểm toán độc lập?
8.Nhiệm vụ chủ yếu của kiểm toán nhà nước?
9.Tính chất của cơ sở dẫn liệu?
10.Mục đích của hệ thống kiểm soát nội bộ?
11.Hệ thống kiểm soát nội bộ?
12.Các loại kiểm soát trực tiếp?
13.Các hành vi gian lận trong quản lý?
14.Các biểu hiện của sai sót trong quản lý?
15.Khi nghi ngờ nhà quản lý gian lận KTV...
16.Khi khẳng định nhà quản lý gian lận KTV....
17.Đánh giá báo cáo tài chính có sai phạm trọng yếu KTV thường căn cứ:
18.Nguyên nhân của rủi ro kiểm toán
19.Nguyên nhân của rủi ro tiềm tàng:
20.Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến rủi ro kiểm soát là:
21.Nguyên nhân sâu xa của rủi ro phát hiện:
22.Mối quan hệ giữa các loại rủi ro trong kiểm toán
23.Bằng chứng kiểm toán?
24.Để sử dụng phương pháp phân tích ngang KTV
25.Khi phân tích khả năng thanh toán nhanh của DN KTV
26.Để phân tích khả năng sinh lời của DN KTV đã cộng thêm chi phí tiền lãi vào tổng lợi nhuận trước
thuế
27.Để đánh giá mức độ hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ KTV
28.Để phân tích bằng chứng vật chất trong kiểm toán báo cáo tài chính KTV
29.Để phân tích bằng chứng tài liệu khi kiểm toán tổng quát báo cáo tài chính KTV đã căn cứ vào:
30.Để biết số vòng thu hồi nợ KTV đã so sánh giữa tổng doanh thu thuần của kỳ báo cáo với kỳ gốc :
Trả lời
1. thông tin có thể định lượng, có thể kiểm tra và các chuẩn mực.
2. 37 chuẩn mực và 1 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.
3. đưa ra ý kiện nhận xét của KTV về mức độ phù hợp của thông tin dc kiểm toán so với tiêu chuẩn và
chuẩn mực.
4. kiểm tra tính hữu hiệu và hiệu quả của các hoạt động.
5. kiểm toán hoạt động để đánh giá tính hiệu lực, tính kinh tế và hiệu quả của các hoạt động trong đvi.
6. kiểm toán sự tuân thủ về thu chi ở các đvi có sử dụng vốn và kinh phí nhà nước.
7. chủ yếu là kiểm toán BCTC, nhưng cũng có thể kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động.
8. kiểm toán theo yêu cầu của QH, ủy ban thường vụ QH,chính phủ, thủ tướng chính phủ.
9. các giải trình của nhà quản lý về các thông tin dc trình bày trên BCTC trên cơ sở các chuẩn mực và chế
độ kế toán hiện hành.
10. bảo đảm dvi tuân thủ pháp luật và các quy định.
để lập BCTC trung thực hợp lý.
bảo vệ, quản lý và sử dụng có hiệu quả TS của dvi.
11. là các quy định và các thủ tục kiểm soát do dvi dc kiểm toán xây dựng và áp dụng.
13.14. quyền lực tập trung ko có sự giám sát.
cơ cấu phức tạp ko cần thiết.
có sự bất lực trong việc sữa chữa những thiếu sót mà KTV nội bộ đưa ra.
câu hỏi trắc nghiệm kiểm toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi trắc nghiệm kiểm toán - Người đăng: anhhongpham18
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
câu hỏi trắc nghiệm kiểm toán 9 10 729