Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm Kiểm toán

Được đăng lên bởi Đặng Trần Quyết
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 6343 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Câu 1: Chức năng của kiểm toán là :
a. ăiểu chểnh hoạt ăểng quản lý
b. XỠlý vi phạm
*c. Xác nháºn và bà y tể ý kiến vể thông tin kế toán
d. Tất cả các chức năng nói trên.
Câu 2: Kiểm toán phân loại theo chức năng, loại kiểm toán
nà o không thuểc phạm vi phân loại nà y:
a. Kiểm toán hoạt ăểng
*b. Kiểm toán nểi bể
c. Kiểm toán tuân thủ
d. Kiểm toán báo cáo tà i chÃnh
Câu 3: Tại Viểt Nam kiểm toán NhÃ
bểi quyết ăểnh của :
a. ChÃnh phủ
b. Toà án
*c. Quểc hểi
d. Chủ tểch nưểc

nưểc ăược thà nh láºp

Câu 4: Kiểm toán tuân thủ không thực hiển nểi dung nà o:
a. Kiểm tra tÃnh tuân thủ luáºt pháp...
b. Kiểm tra tình hình chấp hà nh chÃnh sách, nghể quyết, quy
chế...
*c. Kiểm tra hiểu quả hoạt ăểng kinh doanh
d. Kiểm tra viểc chấp hà nh các nguyên tắc, các chuẩn mực
kế toán, kiểm toán
Câu 5: ăể kiểm toán ăánh giá hiểu quả hoạt ăểng sản
xuất kinh doanh của ăơn vể, cần sỠdụng loại kiểm toán
nà o:
a. Tuân thủ
b. Báo cáo tà i chÃnh
*c. Hoạt ăểng
d. Tất cả các loại kiểm toán trên
Câu 6: Kiểm toán BCTC không bao gểm nguyên tắc nà o:
a. Tuân thủ pháp luáºt
b. Tuân thủ ăạo ăức nghể nghiểp
c. Tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán và kiểm toán viên
phải có thái ăể hoà i nghi nghể nghiểp
*d. Tuân thủ nguyên tắc công khai, thểng nhất
Câu 7: ăể kiểm toán viểc chấp hà nh pháp luáºt, chÃnh sách,
chế ăể, cần áp dụng loại kiểm toán nà o:
*a. Tuân thủ
b. Báo cáo tà i chÃnh
c. Hoạt ăểng
d. Tất cả các loại trên
Câu 8: Khi phân loại kiểm toán theo chủ thể tiến hà nh kiểm
toán, loại kiểm toán nà o trong các loại kiểm toán dưểi ăÃ
¢y không thuểc phạm vi phân loại nà y:
*a. Kiểm toán báo cáo tà i chÃnh
b. Kiểm toán nhà nưểc
c. Kiểm toán ăểc láºp
d. Kiểm toán nểi bể
Câu 9: Cuểc kiểm toán ăược tiến hà nh có thu phà kiểm toán
do:
a. Cơ quan Kiểm toán Nhà nưểc thực hiển
*b. CÆ¡ quan kiểm toán ăểc láºp thá»±c hiển
c. Bể pháºn kiểm toán nểi bể thá»±c hiển
d. Bao gểm tất cả các câu trên

Câu 10: Trong các nểi dung dưểi ăây, nểi dung nà o không
thuểc kiểm toán nểi bể:
a. Kiểm toán bà o cáo kế...
Câu 1: Chức nÄng của kiá»m toán là :
a. Äiá»u chá»nh hoạt Äá»ng quản lý
b. XỠlý vi phạm
*c. Xác nháºn và bà y tỠý kiến vá» thông tin kế toán
d. Tất cả các chức nÄng nói trên.
Câu 2: Kiá»m toán phân loại theo chức nÄng, loại kiá»m toán
nà o không thuá»c phạm vi phân loại nà y:
a. Kiá»m toán hoạt Äá»ng
*b. Kiá»m toán ná»i bá»
c. Kiá»m toán tuân thủ
d. Kiá»m toán báo cáo tà i chÃnh
Câu 3: Tại Viá»t Nam kiá»m toán Nhà nÆ°á»c Äược thà nh láºp
bá»i quyết Äá»nh của :
a. ChÃnh phủ
b. Toà án
*c. Quá»c há»i
d. Chủ tá»ch nÆ°á»c
Câu 4: Kiá»m toán tuân thủ không thá»±c hiá»n ná»i dung nà o:
a. Kiá»m tra tÃnh tuân thủ luáºt pháp...
b. Kiá»m tra tình hình chấp hà nh chÃnh sách, nghá» quyết, quy
chế...
*c. Kiá»m tra hiá»u quả hoạt Äá»ng kinh doanh
d. Kiá»m tra viá»c chấp hà nh các nguyên tắc, các chuẩn má»±c
kế toán, kiá»m toán
Câu 5: Äá» kiá»m toán Äánh giá hiá»u quả hoạt Äá»ng sản
xuất kinh doanh của ÄÆ¡n vá», cần sá» dụng loại kiá»m toán
nà o:
a. Tuân thủ
b. Báo cáo tà i chÃnh
*c. Hoạt Äá»ng
d. Tất cả các loại kiá»m toán trên
Câu 6: Kiá»m toán BCTC không bao gá»m nguyên tắc nà o:
a. Tuân thủ pháp luáºt
b. Tuân thủ Äạo Äức nghá» nghiá»p
c. Tuân thủ các chuẩn má»±c kiá»m toán và kiá»m toán viên
phải có thái Äá» hoà i nghi nghá» nghiá»p
*d. Tuân thủ nguyên tắc công khai, thá»ng nhất
Câu 7: Äá» kiá»m toán viá»c chấp hà nh pháp luáºt, chÃnh sách,
chế Äá», cần áp dụng loại kiá»m toán nà o:
*a. Tuân thủ
b. Báo cáo tà i chÃnh
c. Hoạt Äá»ng
d. Tất cả các loại trên
Câu 8: Khi phân loại kiá»m toán theo chủ thá» tiến hà nh kiá»m
toán, loại kiá»m toán nà o trong các loại kiá»m toán dÆ°á»i ÄÃ
¢y không thuá»c phạm vi phân loại nà y:
*a. Kiá»m toán báo cáo tà i chÃnh
b. Kiá»m toán nhà nÆ°á»c
c. Kiá»m toán Äá»c láºp
d. Kiá»m toán ná»i bá»
Câu 9: Cuá»c kiá»m toán Äược tiến hà nh có thu phà kiá»m toán
do:
a. CÆ¡ quan Kiá»m toán Nhà nÆ°á»c thá»±c hiá»n
*b. CÆ¡ quan kiá»m toán Äá»c láºp thá»±c hiá»n
c. Bá» pháºn kiá»m toán ná»i bá» thá»±c hiá»n
d. Bao gá»m tất cả các câu trên
Câu hỏi trắc nghiệm Kiểm toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm Kiểm toán - Người đăng: Đặng Trần Quyết
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm Kiểm toán 9 10 867