Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kế Toán

Được đăng lên bởi Vĩnh Hằng
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 560 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé c©u hái thi tr¾c nghiÖm
NghiÖp vô kÕ to¸n 2007
§ång chÝ tr¶ lêi b»ng c¸ch ®¸nh dÊu X vµo c©u tr¶ lêi ®óng
(Cã thÓ lùa chän mét hoÆc nhiÒu ph¬ng ¸n ®óng)
C©u 1: Ch¬ng tr×nh KTKB C§KT
Trong ch¬ng tr×nh KTKB-2004, trêng hîp nµo sau ®©y khi nhËp chøng thu NSNN
ph¶i nhËp m· ®Þa bµn x· thu:
Kho¶n thu ®ã kh«ng ®iÒu tiÕt cho x·.
Kho¶n thu ®ã cã ®iÒu tiÕt cho x·.
Kho¶n thu ®ã cã hay kh«ng ®iÒu tiÕt cho x· ®Òu ph¶i nhËp m· ®Þa bµn x·.
C©u 2: Ch¬ng tr×nh KTKB C§KT
Trong ch¬ng tr×nh KTKB-2004, trêng hîp nµo sau ®©y khi nhËp chøng tho¸i thu
NSNN ph¶i nhËp m· ®Þa bµn x· thu:
Tho¸i thu c¸c kho¶n thu tr¬c ®©y cã ®iÒu tiÕt 100% cho x·.
Tho¸i thu c¸c kho¶n thu tr¬c ®©y cã ®iÒu tiÕt 1% cho x·.
C¶ hai trêng hîp trªn.
C©u 3: Ch¬ng tr×nh KTKB C§KT
Trong ch¬ng tr×nh KTKB-2004, ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng:
§èi víi c¸c kho¶n chi thêng xuyªnngto¸n th× KSKT kh«ng thÓ
chøng tõ chi khi ®¬n vÞ nµy cha cã dù to¸n.
Ph¶i nhËp m· ®Þa bµn x· thu khi nhËp chøng tõ tho¸i thu NSNN.
Chøng tõ LKB ®i trùc tiÕp ph¶i qua 2 lÇn kiÓm so¸t.
C©u 4: Ch¬ng tr×nh KTKB C§KT
Trong ch¬ng tr×nh KTKB-2004 lo¹i chøng tõ nµo sau ®©y kÕ to¸n ph¶i nhËp niªn ®é
ho¹ch.
Chøng tõ LKB.
Chøng tõ thu, chi NSNN.
Chøng tõ thanh to¸n V§T.
C©u 5: Thanh to¸n ®iÖn tö KT
§¬n tr¶ tiÒn tµi kho¶n taih KBNN Diªn Kh¸nh, ®¬n nh©n tiÒn tµi kho¶ni
KBNN Kh¸nh VÜnh, khi ®ã kÕ to¸n viªn t¹i KBNN Diªn Kh¸nh sÏ nhËp chøng tõ
LKB trùc tiÕp lo¹i TT81- LKB thuÇn tuý.
LKB ®i trùc tiÕp lo¹i TT 82 LKB chuyÓn tiÕp ®i VPKB tØnh kh¸c.
LKB ®i trùc tiÕp lo¹i TT 83 LKB chuyÓn tiÕp ®i NH tham gia bï trõ.
C©u 6: Ch¬ng tr×nh KTKB C§KT
Trong ch¬ng tr×nh KTKB-2004, nhËp chøng tõ LKB ®i theo tr×nh tù c¸c bíc:
KTV TTV KiÓm so¸t KT.
KiÓm so¸t KT Gi¸m ®èc.
TTV Gi¸m ®èc KiÓm so¸t KT.
C©u 7: ChÕ ®é kÕ to¸n
Trang 1
Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kế Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kế Toán - Người đăng: Vĩnh Hằng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kế Toán 9 10 747