Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kiểm toán

Được đăng lên bởi nguoitimkiem
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 25131 lần   |   Lượt tải: 80 lần
BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KIỂM TOÁN
Đáp án: Kiem+Toan Dap An
1C
13D
25D
37B
49B
61A

73D

85D

97A

109A

2B

14B

26D

38C

50B

62A

74C

86A

98S

110D

3D

15A

27D

39C

51D

63D

75D

87D

99C

111B

4C

16C

28A

40E

52D

64D

76B

88D

100D

112D

5C

17A

29A

41A

53D

65A

77B

89D

101B

113D

6D

18C

30A

42E

54E

66C

78A

90B

102C

114A

7A

19A

31B

43D

55D

67B

79D

91D

103D

115D

8A

20C

32D

44D

56C

68B

80A

92A

104D

116D

9B

21A

33C

45C

57A

69C

81C

93D

105D

117B

10D

22C

34C

46A

58C

70D

82D

94C

106B

118D

11D

23A

25E

47A

59D

71B

83B

95D

107A

119D

12C

24B

36D

48A

60B

72C

84D

96B

108D

120D

Câu 1: Một trong những chức năng của kiểm toán là:
1. Điều chỉnh hoạt động quản lý.
2. Sử lý vi phạm.
3. Xác minh và bày tỏ ý kiến.
4. Không trường hợp nào đúng.
Câu 2: Khi phân loại kiểm toán theo chức năng, trong các
loại kiểm toán dưới đây loại nào không thuộc phạm vi
phân loại này ?
1. Kiểm toán hoạt động.
2. Kiểm toán nội bộ.
3. Kiểm toán tuân thủ.
4. Kiểm toán báo cáo tài chính.
Câu 3: Kiểm toán nhà nước có thể trực thuộc:

1. Chính phủ.
2. Tòa án.
3. Quốc hội.
4. Tất cả các câu trên.
Câu 4: Trong các nôi dung sau đây, nội dung nào không
thuộc kiểm toán tuân thủ:
1. Kiểm tra tính tuân thủ luật pháp…
2. Kiểm tra tình hình chấp hành chính sách, nghị quyết, quy
chế…
3. Kiểm tra kết quả hoạt động kinh doanh.
4. Kiểm tra việc chấp hành các nguyên tắc, các chuẩn mực kế
toán, kiểm toán.
Câu 5: Kiểm toán đánh giá tính hiệu lực, hiệu qu ả của
đơn vị thuộc loại kiểm toán:
1. Tuân thủ.
2. Báo cáo tài chính.
3. Hoạt động.
4. Tất cả các câu trên.
Câu 6: Trong các nguyên tắc sau đây, nguyên tắc nào
không phù hợp với nguyên tắc kiểm toán báo cáo tài
chính:
1. Tuân thủ luật pháp.
2. Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.
3. Tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán và kiểm toán viên có
thái độ hoài nghi nghề nghiệp.
4. Tuân thủ nguyên tắc công khai, thống nhất.
Câu 7: Kiểm tra tính tuân thủ luật pháp, chính sách ch ế
độ quản lý kinh tế tài chính thuộc nội dung của loại kiểm
toán nào?
1. Tuân thủ.
2. Báo cáo tài chính.
3. Hoạt động
4. Không câu nào đúng.
Câu 8: Khi phân loại kiểm toán theo chủ thể tiến hành
kiểm toán, loại kiểm toán nào trong các loại kiểm toán
dưới đây không thuộc phậm vi phân loại này?
1. Kiểm toán báo cáo tài chính.
2. Kiểm toán nhà nước.
3. Kiểm toán độc lập.
4. Kiểm toán nội bộ.

Câu 9: Cuộc kiểm toán được tiến hành có thu phí kiểm
toán do:
1. Cơ quan kiểm toán nhà nước thực hiện.
2. Cơ quan kiêm toán độc ...
BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KIỂM TOÁN
áp án: Đ Kiem+Toan Dap An
1C 13D 25D 37B 49B 61A 73D 85D 97A 109A
2B 14B 26D 38C 50B 62A 74C 86A 98S 110D
3D 15A 27D 39C 51D 63D 75D 87D 99C 111B
4C 16C 28A 40E 52D 64D 76B 88D 100D 112D
5C 17A 29A 41A 53D 65A 77B 89D 101B 113D
6D 18C 30A 42E 54E 66C 78A 90B 102C 114A
7A 19A 31B 43D 55D 67B 79D 91D 103D 115D
8A 20C 32D 44D 56C 68B 80A 92A 104D 116D
9B 21A 33C 45C 57A 69C 81C 93D 105D 117B
10D 22C 34C 46A 58C 70D 82D 94C 106B 118D
11D 23A 25E 47A 59D 71B 83B 95D 107A 119D
12C 24B 36D 48A 60B 72C 84D 96B 108D 120D
Câu 1: M t trong nh ng ch c n ng c a ki m toán là: ă
1. i u ch nh ho t ng qu n lý.Đ đ
2. S lý vi ph m.
3. Xác minh và bày t ý ki n. ế
4. Không tr ng h p nào úng.ườ đ
Câu 2: Khi phân lo i ki m toán theo ch c n ng, trong các ă
lo i ki m toán d i ây lo i nào không thu c ph m vi ướ đ
phân lo i này ?
1. Ki m toán ho t ng. độ
2. Ki m toán n i b .
3. Ki m toán tuân th .
4. Ki m toán báo cáo tài chính.
Câu 3: Ki m toán nhà n c có th tr c thu c: ướ
Câu hỏi trắc nghiệm môn Kiểm toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm môn Kiểm toán - Người đăng: nguoitimkiem
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm môn Kiểm toán 9 10 109