Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi và trả lời môn dự án đầu tư

Được đăng lên bởi thuong-thuong
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2726 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Câu1. dự án đầu tư là gì? Tại sao lại cần phải thẩm định dự án đầu
tư?các yêu cầu đối với hoạt động thẩm định dự án đầu tư?
Trả lời:
- Dự án đầu tư nói chung là 1 dự định hành động nào đó đã được lập
thành phương án hành động cụ thể, tới mức căn cứ vào đó người ta
có thể đánh giá chính xác để phê chuẩn dự định hành động đó hoặc
chỉ cần dựa theo đó, dự định hành động sẽ được thực thi 1 cách
suôn sẻ.
Dự án đầu tư là gì?
•

Dự án đầu tư là tài liệu do chủ đầu tư chịu trách nhiệm lập, trong đó trình một
cách bày hết sức đầy đủ và chi tiết các nội dung có liên quan đến việc thực hiện
đầu tư sau này nhằm mục đích khẳng định được sự đúng đắn của chủ trương đầu
tư và hiệu quả của đồng vốn. Dự án đầu tư là văn kiện phản ánh trung thực kết
quả nghiên cứu cụ thể toàn bộ các vấn đề về: thị trường, kinh tế, kỹ thuật, tài
chính…có ảnh hưởng trực tiếp tới sự vận hành, khai thác và tính sinh lợi của công
cuộc đầu tư.

Thẩm định dự án đầu tư là gì?
•

•

Thẩm định dự án đầu tư là việc nghiên cứu, phân tích khách quan, khoa học, toàn
diện tất cả nội dung kinh tế kỹ thuật của dự án, đặt trong mối tương quan với môi
trường tự nhiên, Kinh tế xã hội để quyết định đầu tư, tài trợ vốn cho dự án.
Đây là một quá trình kiểm tra đánh giá các nội dung cơ bản của dự án một cách
độc lập, tách biệt với quá trình soạn thảo dự án. Thẩm định dự án tạo cơ sở vững
chắc cho hoạt động đầu tư có hiểu quả. Các kết luận rút ra từ quá trình thẩm định
là cơ sở để các đơn vị, cơ sở, cơ quan có thẩm quyền của nhà nước ra quyết định
đầu tư, cho phép đầu tư hoặc tài trợ cho dự án.

Tại sao phải thẩm định dự án đầu tư?
•

Tại sao chúng ta phải thẩm định dự án đầu tư ? Dự án dù được chuẩn bị, phân
tích kỹ lưỡng đến đâu vẫn thể hiện tính chủ quan của nhà phân tích và lập dự án,
những khiếm khuyết, lệch lạc tồn tại trong quá trình dự án là đương nhiên. Để
khẳng định được một cách chắc chắn hơn mức độ hợp lý và hiệu quả, tính khả thi
của dự án cũng như quyết định đầu tư thực hiện dự án, cần phải xem xét, kiểm tra
lại một cách độc lập với quá trình chuẩn bị, soạn thảo dự án, hay nói cách khác,
cần thẩm định dự án. Thẩm định dự án giúp cho chủ đầu tư khắc phục được tính
chủ quan của người soạn thảo và giúp cho việc phát hiện, bổ sung những thiếu sót
trong từng nội dung phân tích của dự án. Thẩm định dự án là một bộ phận của
công tác quản lý đầu tư, nó tạo ra cơ sở vững chắc cho việc thực hiện hoạt động
đầu tư có hiệu quả.

•

•

Dự án có vai trò rất quan trọng đối với các chủ đầu tư, các nhà quản lý và tác
độ...
Câu1. dự án đầu tư là gì? Tại sao lại cần phải thẩm định dự án đầu
tư?các yêu cầu đối với hoạt động thẩm định dự án đầu tư?
Trả lời:
- Dự án đầu tư nói chung là 1 dự định hành động nào đó đã được lập
thành phương án hành động cụ thể, tới mức căn cứ vào đó người ta
có thể đánh giá chính xác để phê chuẩn dự định hành động đó hoặc
chỉ cần dựa theo đó, dự định hành động sẽ được thực thi 1 cách
suôn sẻ.
Dự án đầu tư là gì?
Dự án đầu tư là tài liệu do chủ đầu tư chịu trách nhiệm lập, trong đó trình một
cách bày hết sức đầy đủ và chi tiết các nội dung có liên quan đến việc thực hiện
đầu tư sau này nhằm mục đích khẳng định được sự đúng đắn của chủ trương đầu
tư và hiệu quả của đồng vốn. Dự án đầu tư là văn kiện phản ánh trung thực kết
quả nghiên cứu cụ thể toàn bộ các vấn đề về: thị trường, kinh tế, kỹ thuật, tài
chính…có ảnh hưởng trực tiếp tới sự vận hành, khai thác và tính sinh lợi của công
cuộc đầu tư.
Thẩm định dự án đầu tư là gì?
Thẩm định dự án đầu tư là việc nghiên cứu, phân tích khách quan, khoa học, toàn
diện tất cả nội dung kinh tế kỹ thuật của dự án, đặt trong mối tương quan với môi
trường tự nhiên, Kinh tế xã hội để quyết định đầu tư, tài trợ vốn cho dự án.
Đây là một quá trình kiểm tra đánh giá các nội dung cơ bản của dự án một cách
độc lập, tách biệt với quá trình soạn thảo dự án. Thẩm định dự án tạo cơ sở vững
chắc cho hoạt động đầu tư có hiểu quả. Các kết luận rút ra từ quá trình thẩm định
là cơ sở để các đơn vị, cơ sở, cơ quan có thẩm quyền của nhà nước ra quyết định
đầu tư, cho phép đầu tư hoặc tài trợ cho dự án.
Tại sao phải thẩm định dự án đầu tư?
Tại sao chúng ta phải thẩm định dự án đầu tư ? Dự án dù được chuẩn bị, phân
tích kỹ lưỡng đến đâu vẫn thể hiện tính chủ quan của nhà phân tích và lập dự án,
những khiếm khuyết, lệch lạc tồn tại trong quá trình dự án là đương nhiên. Để
khẳng định được một cách chắc chắn hơn mức độ hợp lý và hiệu quả, tính khả thi
của dự án cũng như quyết định đầu tư thực hiện dự án, cần phải xem xét, kiểm tra
lại một cách độc lập với quá trình chuẩn bị, soạn thảo dự án, hay nói cách khác,
cần thẩm định dự án. Thẩm định dự án giúp cho chủ đầu tư khắc phục được tính
chủ quan của người soạn thảo và giúp cho việc phát hiện, bổ sung những thiếu sót
trong từng nội dung phân tích của dự án. Thẩm định dự án là một bộ phận của
công tác quản lý đầu tư, nó tạo ra cơ sở vững chắc cho việc thực hiện hoạt động
đầu tư có hiệu quả.
câu hỏi và trả lời môn dự án đầu tư - Trang 2
câu hỏi và trả lời môn dự án đầu tư - Người đăng: thuong-thuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
câu hỏi và trả lời môn dự án đầu tư 9 10 947