Ktl-icon-tai-lieu

Chế độ kế toán doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Caroline Nguyen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 415 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nội dung cơ bản của chế độ kế toán doanh nghiệp mới
Theo Tạp chí Kế toán
Từ yêu cầu của thực tiễn
Nền kinh tế thị trường Việt Nam đang ở giai đoạn đầu phát triển với tính đa dạng về loại hình
hoạt động, về mô hình tổ chức, về sở hữu vốn và phong phú về các dạng hoạt động. Bên cạnh đó,
Việt Nam đang hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực ngày càng sâu rộng với việc đã và đang là
thành viên của các tổ chức kinh tế - thương mại thế giới (WTO) đòi hỏi kế toán với vai trò là
công cụ quản lý kinh tế quan trọng của doanh nghiệp (DN) – phải hòa nhập từng bước với các
thông lệ quốc tế về kế toán. Vì vậy, Chế độ kế toán DN được biên soạn
lại trên cơ sở câc Quyết định, Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung và
các hướng dẫn kế toán theo yêu cầu của 26 chuẩn mực kế toán (CMKT)
đã được ban hành, công bố đến hết năm 2005.
Đến việc ban hành chế độ kế toán DN mới
Ngày 20/3/2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 15/2006/QĐ – BTC ban hành Chế độ
kế toán DN mới, thay thế Chế độ kế toán DN mới, thay thế Chế độ kế toán DN được ban hành
theo Quyết định số 1141TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/1995.
Về văn bản, Chế độ kế toán DN mới là sự hợp thành của Quyết định số 15/2006/QĐ – BTC ngày
20/3/2006 ban hành Chế độ kế toán DN; Thông tư số 20/2006/TT – BTC ngày 20/3/2006 hướng
dẫn kế toán thực hiện 06 chuẩn mực kế toán đợt 4; Thông tư số 20/2006 hướng dẫn kế toán thực
hiện 04 CMKT đợt 5; Các Thông tư số 89/2002/TT – BTC hướng dẫn kế toán thực hiện CMKT
đợt 1, 2, 3 (Bộ Tài chính có dự định biên soạn lại và ban hành thành 1 Thông tư). Chế độ kế toán
DN mới không phải mới hoàn toàn mà là được biên soạn lại trên cơ sở tôn trọng những nguyên
tắc thiết kế, hạch toán đã được quy định tại Quyết định 1141TC/QĐ/CĐKT và các văn bản
hướng dẫn sửa đổi bổ sung trong 10 năm qua, đặc biệt là những quy định bổ sung cho việc thực
hiện 10 CMKT được ban hành và công bố đợt 4, 5. Chế độ kế toán DN mới được coi là “chiếc áo
rộng nhất”, trong đó, bao hàm đầy đủ các quy định kế toán phản ánh mọi hoạt động kinh tế phát
sinh ở các doanh nghiệp, phản ánh các hoạt động đặc thù liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, mô
hình hoạt động, sở hữu vốn … của các doanh nghiệp.
Chế độ chứng từ kế toán
Chế độ chứng từ kế toán bao gồm các phần: Quy định pháp lý về chứng từ danh mục; Danh mục;
Mẫu và giải thích nội dung phương pháp ghi chép chứng từ kế toán.
Các quy định pháp lý về chứng từ kế toán, bao gồm quy định về nội dung và mẫu chứng từ kế
toán; hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán (ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ – BTC và theo
...
Ni dung cơ bn ca chế độ kế toán doanh nghip mi
Theo Tp chí Kế toán
T yêu cu ca thc tin
Nn kinh tế th trường Vit Nam đang giai đon đầu phát trin vi tính đa dng v loi hình
hot động, v mô hình t chc, v s hu vn và phong phú v các dng hot động. Bên cnh đó,
Vit Nam đang hi nhp kinh tế quc tế và khu vc ngày càng sâu rng vi vic đã và đang là
thành viên ca các t chc kinh tế - thương mi thế gii (WTO) đòi hi kế toán vi vai trò là
công c qun lý kinh tế quan trng ca doanh nghip (DN) – phi hòa nhp tng bước vi các
thông l quc tế v kế toán. Vì vy, Chế độ kế toán DN được biên son
li trên cơ s câc Quyết định, Thông tư hướng dn sa đổi, b sung và
các hướng dn kế toán theo yêu cu ca 26 chun mc kế toán (CMKT)
đã được ban hành, công b đến hết năm 2005.
Đến vic ban hành chế độ kế toán DN mi
Ngày 20/3/2006, B trưởng B Tài chính ký Quyết định s 15/2006/QĐ – BTC ban hành Chế độ
kế toán DN mi, thay thế Chế độ kế toán DN mi, thay thế Chế độ kế toán DN được ban hành
theo Quyết định s 1141TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/1995.
V văn bn, Chế độ kế toán DN mi là s hp thành ca Quyết định s 15/2006/QĐ – BTC ngày
20/3/2006 ban hành Chế độ kế toán DN; Thông tư s 20/2006/TT – BTC ngày 20/3/2006 hướng
dn kế toán thc hin 06 chun mc kế toán đợt 4; Thông tư s 20/2006 hướng dn kế toán thc
hin 04 CMKT đợt 5; Các Thông tư s 89/2002/TT – BTC hướng dn kế toán thc hin CMKT
đợt 1, 2, 3 (B Tài chính có d định biên son li và ban hành thành 1 Thông tư). Chế độ kế toán
DN mi không phi mi hoàn toàn mà là được biên son li trên cơ s tôn trng nhng nguyên
tc thiết kế, hch toán đã được quy định ti Quyết định 1141TC/QĐ/CĐKT và các văn bn
hướng dn sa đổi b sung trong 10 năm qua, đặc bit là nhng quy định b sung cho vic thc
hin 10 CMKT được ban hành và công b đợt 4, 5. Chế độ kế toán DN mi được coi là “chiếc áo
rng nht”, trong đó, bao hàm đầy đủ các quy định kế toán phn ánh mi hot động kinh tế phát
sinh các doanh nghip, phn ánh các hot động đặc thù liên quan đến lĩnh vc kinh doanh, mô
hình hot động, s hu vn … ca các doanh nghip.
Chế độ chng t kế toán
Chế độ chng t kế toán bao gm các phn: Quy định pháp lý v chng t danh mc; Danh mc;
Mu và gii thích ni dung phương pháp ghi chép chng t kế toán.
Các quy định pháp lý v chng t kế toán, bao gm quy định v ni dung và mu chng t kế
toán; h thng biu mu chng t kế toán (ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ – BTC và theo
các văn bn pháp lut khác); lp, ký chng t kế toán; trình t luân chuyn và kim tra chng t
kế toán; dch chng t kế toán ra tiếng Vit; s dng chng t đin t.
Danh mc chng t kế toán bao gm 37 mu theo Quyết định s 15/2006/QĐ – BTC gm 5 ch
tiêu (lao động – tin lương; hàng tn kho; bán hàng; tin t; TSCĐ) và các chng t ban hành
theo văn bn pháp lut khác (đặc bit là các loi hóa đơn, phiếu xut kho, bng kê thu mua …).
Trong đó, các chng t kế toán thuc loi chng t bt buc ch gm 2 loi: Các chng t liên
quan đến vic thu, chi tin (Phiếu thu, phiếu chi, biên lai thu tin) và các chng t liên quan đến
vic tính thuế (hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng, hóa đơn dch v, phiếu xut kho kiêm vn
chuyn hàng…). Phn ln các chng t kế toán còn li thuc loi chng t hướng dn.
1
Chế độ kế toán doanh nghiệp - Trang 2
Chế độ kế toán doanh nghiệp - Người đăng: Caroline Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Chế độ kế toán doanh nghiệp 9 10 437