Ktl-icon-tai-lieu

Chế độ sổ sách kế toán và hình thức kế toán theo quyết định 15 của bộ tài chính

Được đăng lên bởi Ngô Thu
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1584 lần   |   Lượt tải: 18 lần
CHẾ ĐỘ SỔ SÁCH KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 15 CỦA BỘ
TÀI CHÍNH

CHẾ ĐỘ SỔ SÁCH KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH
15 CỦA BỘ TÀI CHÍNH
I- QUY ĐỊNH CHUNG
1- Sổ sách kế toán
Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài
chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến
doanh nghiệp.
Doanh nghiệp phải thực hiện các quy định về sổ kế toán trong Luật Kế toán, Nghị
định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực kinh doanh, các văn bản
hướng dẫn thi hành Luật Kế toán và Chế độ kế toán này.
2/ Các loại sổ kế toán
Mỗi doanh nghiệp chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm. Sổ kế
toán gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.
Sổ kế toán tổng hợp, gồm: Sổ Nhật ký, Sổ Cái.
Số kế toán chi tiết, gồm: Sổ, thẻ kế toán chi tiết.
Nhà nước quy định bắt buộc về mẫu sổ, nội dung và phương pháp ghi chép
đối với các loại Sổ Cái, sổ Nhật ký; quy định mang tính hướng dẫn đối với các loại
sổ, thẻ kế toán chi tiết.
2.1. Sổ kế toán tổng hợp
1/ Sổ Nhật ký dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh
trong từng kỳ kế toán và trong một niên độ kế toán theo trình tự thời gian và quan hệ
đối ứng các tài khoản của các nghiệp vụ đó. Số liệu kế toán trên sổ Nhật ký phản
ánh tổng số phát sinh bên Nợ và bên Có của tất cả các tài khoản kế toán sử dụng ở
doanh nghiệp.
Sổ Nhật ký phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:
Ngày, tháng ghi sổ;
Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi
sổ;
Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

2/ Sổ Cái dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kỳ
và trong một niên độ kế toán theo các tài khoản kế toán được quy định trong chế độ
tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. Số liệu kế toán trên Sổ Cái phản ánh
tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh
doanh của doanh nghiệp.
Sổ Cái phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:
Ngày, tháng ghi sổ;
Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi
sổ;
Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào bên Nợ hoặc bên Có của
tài khoản.
2.2 Sổ, thẻ kế toán chi tiết
Sổ kế toán chi tiết dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên
quan đến các đối t...
CHẾ ĐỘ SỔ SÁCH KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 15 CỦA BỘ
TÀI CHÍNH
CHẾ ĐỘ SỔ SÁCH KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH
15 CỦA BỘ TÀI CHÍNH
I- QUY ĐỊNH CHUNG
1- Sổ sách kế toán

 !"##$%&'()*+(
(,
-(.&+/01"$23450
0"67897::;95<=>?/@69A97::AB(> B+/0C
DE"1B(234$F&(G.
CD234>/,
2/ Các loại sổ kế toán
HI(J)E"EKGE,
LE"M",
MLEN53O>,
LENP,
5C+/0Q1ED"R
CS>"53OT+/0E( CDCS
"P,
2.1. Sổ kế toán tổng hợp
6953O "
$UK$E*#$%&'(+(
V.B(),$*"53O.
""*5M*>)B(W.."XY
(,
53O..Z/B"(N
=5/"T
=/B(VUEGV
"T
=[)EQB( "T
=1B( ",
Chế độ sổ sách kế toán và hình thức kế toán theo quyết định 15 của bộ tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chế độ sổ sách kế toán và hình thức kế toán theo quyết định 15 của bộ tài chính - Người đăng: Ngô Thu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Chế độ sổ sách kế toán và hình thức kế toán theo quyết định 15 của bộ tài chính 9 10 340