Ktl-icon-tai-lieu

Chi phí và phân loại chi phí

Được đăng lên bởi hoangvandiep
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 2150 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CHƯƠNG II

CHI PHÍ VÀ PHÂN LOẠI
CHI PHÍ

1

NỘI DUNG

KHÁI QUÁT VỀ CHI PHÍ.

I

II

PHÂN LOẠI LOẠI CHI PHÍ SẢN
XUẤT KINH DOANH

2

I. KHÁI QUÁT VỀ CHI PHÍ.
1. Bản chất kinh tế của chi phí.
2. Chi phí trong kế toán tài chính.
3. Chi phí trong kế toán quản trị.

3

1. Bản chất kinh tế của chi phí.
 Chi phí là phí tổn tài nguyên, vật chất, lao

động và phải phát sinh gắn liền với mục đích
sản xuất kinh doanh.

4

2. Chi phí trong kế toán tài chính.
 Chi phí được nhận thức như những khoản

phí tổn thực tế phát sinh gắn liền với hoạt
động của doanh nghiệp để đạt được một loại
sản phẩm, dịch vụ nhất định, mục đích cụ thể
trong kinh doanh.

5

2. Chi phí trong kế toán tài chính.
 Nó được định lượng bằng một lượng tiền

chi ra, một mức giảm sút giá trị tài sản, một
khoản nợ dịch vụ, thuế…

6

3. Chi phí trong kế toán quản trị.
 Chi phí có thể là những phí tổn thực tế phát

sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
 Chi phí cũng có thể là những phí tổn ước

tính để thực hiện một hoạt động sản xuất
kinh doanh.

7

3. Chi phí trong kế toán quản trị.
 Những phí tổn mất đi do chọn lựa phương

án.
 Hy sinh cơ hội kinh doanh.

8

3. Chi phí trong kế toán quản trị.
 Đặc điểm của chi phí:
 Chi phí là thước đo để đo lường mức tiêu hao

của các nguồn lực.
 Chi phí được biểu hiện bằng tiền.
 Chi phí có mối quan hệ đến một mục đích.

9

II. Phân loại chi phí sản xuất & kinh doanh
1. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động.
2. Phân loại chi phí theo động thái chi phí (cách

ứng xử chi phí).
3. Phân loại chi phí trong báo cáo tài chính.
4. Các phân loại khác trong quá trình ra quyết

định.

10

1. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt
động.
1.1. Chi phí sản xuất.
1.2. Chi phí ngoài sản xuất.

11

1.1. Chi phí sản xuất.
Nguyên

liệu trực tiếp: là giá trị các loại
nguyên vật liệu tạo thành thực thể của sản
phẩm, chi phí này có thể tính trực tiếp cho từng
loại sản phẩm.

12

1.1. Chi phí sản xuất.
Lao động trực tiếp: là những người trực tiếp

sản xuất sản phẩm, lao động của họ gắn liền
với việc sản xuất sản phẩm, sức lao động của
họ hao phí trực tiếp cho sản phẩm được sản
xuất.

13

1.1. Chi phí sản xuất.
Chi phí sản xuất chung: bao gồm chi phí

nguyên liệu gián tiếp, chi phí lao động gián
tiếp, chi phí khấu hao tài sản cố định, các chi
phí tiện ích như điện, nước, và các chi phí sản
xuất khác.

14

1.1. Chi phí sản xuất.
 Chi phí ban đầu: Bao gồm chi phí nguyên vật

liệu trực tiếp và chi phí lao động trực tiếp. Chi
phí ban đầu cũng phản ánh mức chi ...
CHƯƠNG II
CHI PHÍ VÀ PHÂN LOẠI
CHI PHÍ
1
Chi phí và phân loại chi phí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chi phí và phân loại chi phí - Người đăng: hoangvandiep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
Chi phí và phân loại chi phí 9 10 366