Ktl-icon-tai-lieu

CHỈ SỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Được đăng lên bởi phamnhung225
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 94 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tất cả các chỉ số của báo cáo tài chính
Thế giới tài chính thật muôn hình muôn vẻ. Nhưng đối với sếp, chỉ cần am hiểu 1 số chỉ
tiêu quan trọng là có thể nắm được cốt lõi của phân tích tài chính.
Bảng tập hợp dưới đây là tâm huyết của TS. Nguyễn Thị Mỹ Dung, được áp dung vào thực
tiễn rất thành công trong công tác đánh giá bất kỳ báo cáo tài chính nào. Dũng Nguyễn xin
cám ơn TS. Dung và xin đăng tải ra cộng đồng nguồn thông tin quý giá này.
CHỈ TIÊU
CÔNG THỨC
Ý NGHĨA
1. PHÂN TÍCH CƠ CẤU VỐN KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH ĐẢM BẢO KHẢ
NĂNG THANH TOÁN
- Phản ánh tỷ lệ vốn vay trong tổng nguồn vốn của
= Nợ phải trả / Tổng
doanh
nghiệp.
1. Tỷ số nợ
cộng nguồn vốn x
- Tỷ số nợ có giá trị càng cao, khả năng tự chủ của
100
DN càng thấp.
Phản ánh tỷ lệ vốn chủ sở hữu trong tổng nguồn vốn
= Vốn chủ sở hữu /
của
DN.
2. Tỷ số tự tài trợ Tổng cộng nguồn vốnTỷ số tự tài trợ có giá trị càng cao, khả năng tự chủ
x 100
của
DN
càng lớn.
Phản ánh tỷ lệ TSCD được đầu tư bằng vốn chủ sở
hữu.
3. Tỷ số tự tài trợ = Vốn chủ sở hữu/
Tỷ lệ tự tài trợ > 1 phản ánh DN có khả năng tài
TSCĐ
Giá trị TSCĐ x 100
chính
lành
mạnh và vững vàng.
Phản ánh giá trị của tài sản dùng để đảm bảo nợ vay
4. Hệ số đảm bảo = Giá trị TSCĐ vàdài
hạn.
nợ
dài
hạnđầu tư dài hạn / Nợ dàiHệ số đảm bảo nợ dài hạn được đánh giá là an toàn
(hiện hành)
hạn
khi
có
giá trị bằng 2.
5. Vốn
chuyển

= Tổng tài sản ngắnPhản ánh số tiền hiện được tài trợ từ các nguồn dài
luân
hạn – Tổng nợ ngắnhạn
hạn
mà không phải chi trả trong thời gian ngắn hạn.

Phản ánh mối quan hệ tương đối giữa tài sản ngắn
6. Hệ số thanh = Tài sản ngắn hạn /hạn
và
nợ
ngắn
hạn.
toán ngắn hạn
Nợ ngắn hạn
Hệ số thanh toán được các chủ nợ chấp nhận là bằng
2.
Phản ánh mối quan hệ giữa các loại tài sản ngắn hạn
= (Tiền + Đầu tư
7. Hệ số thanh
có
chứng khoán ngắn) /
toán nhanh
khả năng chuyển nhanh thành tiền để thanh toán nợ
Nợ ngắn hạn
ngắn hạn. Hệ số này thường biến động từ 0,5 đến 1.
Phản ánh khả năng thanh toán chung của DN.
8. Hệ số thanh = Tổng cộng tài sản /
Hệ số có giá trị càng lớn, khả năng thanh toán càng
toán chung (Lần) Tổng cộng nợ phải trả
cao.
2. PHÂN TÍCH CÁC KHOẢN PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG – CÁC KHOẢN PHẢI
TRẢ NGƯỜI BÁN

9. Số vòng luân = Tổng doanh thu bánPhản ánh trong một kỳ kinh doanh các khoản phải
chuyển
cácchịu / Số dư Bq cácthu
khoản phải thu khoản phải thu K.H quay được mấy vòng
= Số ngày của kỳ / SốPhản ánh một vòng quay của các khoản phải thu của
10. Kỳ thu tiền
vòng luân chuyển củakhách
bình
quân
các
hàng cần bao nhiêu ngày kỳ thu...
Tất cả các chỉ số của báo cáo tài chính
Thế giới tài chính thật muôn hình muôn vẻ. Nhưng đối với sếp, chỉ cần am hiểu 1 số chỉ
tiêu quan trọng là có thể nắm được cốt lõi của phân tích tài chính.
Bảng tập hợp dưới đây tâm huyết của TS. Nguyễn Thị Mỹ Dung, được áp dung vào thực
tiễn rất thành công trong công c đánh giá bất kỳ báo cáo tài chính nào. Dũng Nguyễn xin
cám ơn TS. Dung và xin đăng tải ra cộng đồng nguồn thông tin quý giá này.
CHỈ TIÊU CÔNG THỨC Ý NGHĨA
1. PHÂN TÍCH CƠ CẤU VỐN KINH DOANH TÌNH HÌNH ĐẢM BẢO KHẢ
NĂNG THANH TOÁN
1. Tỷ số nợ
= Nợ phải trả / Tổng
cộng nguồn vốn x
100
- Phản ánh tỷ lệ vốn vay trong tổng nguồn vốn của
doanh nghiệp.
- Tỷ số nợ giá trị càng cao, khả năng tự chủ của
DN càng thấp.
2. Tỷ số tự tài trợ
= Vốn chủ sở hữu /
Tổng cộng nguồn vốn
x 100
Phản ánh tỷ lệ vốn chủ sở hữu trong tổng nguồn vốn
của DN.
Tỷ số tự tài trợ giá trị càng cao, khả năng tự chủ
của DN
càng lớn.
3. Tỷ số tự tài trợ
TSCĐ
= Vốn chủ s hữu/
Giá trị TSCĐ x 100
Phản ánh tỷ lệ TSCD được đầu bằng vốn chủ sở
hữu.
Tỷ lệ tự tài trợ > 1 phản ánh DN kh năng tài
chính lành
mạnh và vững vàng.
4. Hệ số đảm bảo
nợ dài hạn
(hiện hành)
= Giá trị TSCĐ
đầu dài hạn / Nợ dài
hạn
Phản ánh giá trị của tài sản dùng để đảm bảo nợ vay
dài hạn.
Hệ số đảm bảo nợ dài hạn được đánh giá an toàn
khi
giá trị bằng 2.
5. Vốn luân
chuyển
= Tổng tài sản ngắn
hạn Tổng nợ ngắn
hạn
Phản ánh số tiền hiện được tài trợ từ các nguồn dài
hạn
mà không phải chi trả trong thời gian ngắn hạn.
6. Hệ số thanh
toán ngắn hạn
= Tài sản ngắn hạn /
Nợ ngắn hạn
Phản ánh mối quan hệ tương đối giữa tài sản ngắn
hạn nợ ngắn hạn.
Hệ số thanh toán được các chủ nợ chấp nhận là bằng
2.
7. Hệ số thanh
toán nhanh
= (Tiền + Đầu
chứng khoán ngắn) /
Nợ ngắn hạn
Phản ánh mối quan hệ giữa các loại tài sản ngắn hạn
khả năng chuyển nhanh thành tiền để thanh toán n
ngắn hạn. Hệ số này thường biến động từ 0,5 đến 1.
8. Hệ số thanh
toán chung (Lần)
= Tổng cộng tài sản /
Tổng cộng nợ phải trả
Phản ánh khả ng thanh toán chung của DN.
Hệ số giá trị càng lớn, khả năng thanh toán càng
cao.
2. PHÂN TÍCH CÁC KHOẢN PHẢI THU CỦA KHÁCH NG CÁC KHOẢN PHẢI
TRẢ NGƯỜI BÁN
CHỈ SỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH - Trang 2
CHỈ SỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH - Người đăng: phamnhung225
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
CHỈ SỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9 10 510