Ktl-icon-tai-lieu

chuẩn mực 240

Được đăng lên bởi Cherry Blossoms
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1073 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuẩn mực số 240
Gian lận và sai sót
(Ban hành theo Quyết định số143/2001/QĐ-BTC
ngày 21 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Qui định chung
01.
Mục đích của chuẩn mực này là qui định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể
thức áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản liên quan đến trách nhiệm của kiểm toán viên và
công ty kiểm toán trong việc xem xét gian lận và sai sót trong quá trình kiểm toán báo cáo tài
chính.
02.
Khi lập kế hoạch và thực hiện thủ tục kiểm toán, khi đánh giá và báo cáo kết quả
thực hiện thủ tục kiểm toán, kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải xem xét xem có các
sai phạm do gian lận hoặc sai sót gây ra làm ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính
không?
03. Chuẩn mực này áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính và được vận dụng cho kiểm toán
thông tin tài chính khác và các dịch vụ liên quan của công ty kiểm toán.
Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải tuân thủ các qui định của chuẩn mực này trong
quá trình thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính.
Đơn vị được kiểm toán (khách hàng) và các bên sử dụng kết quả kiểm toán phải có những
hiểu biết cần thiết về những qui định trong chuẩn mực này để phối hợp công việc với công ty
kiểm toán và kiểm toán viên cũng như xử lý các quan hệ liên quan đến các thông tin đã được
kiểm toán.
Các thuật ngữ trong chuẩn mực này được hiểu như sau:
04. Gian lận: Là những hành vi cố ý làm sai lệch thông tin kinh tế, tài chính do một hay nhiều
người trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các nhân viên hoặc bên thứ ba thực hiện, làm ảnh
hưởng đến báo cáo tài chính.
Gian lận có thể biểu hiện dưới các dạng tổng quát sau:
- Xuyên tạc, làm giả chứng từ, tài liệu liên quan đến báo cáo tài chính;
- Sửa đổi chứng từ, tài liệu kế toán làm sai lệch báo cáo tài chính;
- Biển thủ tài sản;
- Che dấu hoặc cố ý bỏ sót các thông tin, tài liệu hoặc nghiệp vụ kinh tế làm sai lệch báo cáo tài
chính;
- Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế không đúng sự thật;
- Cố ý áp dụng sai các chuẩn mực, nguyên tắc, phương pháp và chế độ kế toán,
chính sách tài chính;
- Cố ý tính toán sai về số học.
05.

Sai sót: Là những lỗi không cố ý có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính, như:

- Lỗi về tính toán số học hoặc ghi chép sai;
- Bỏ sót hoặc hiểu sai, làm sai các khoản mục, các nghiệp vụ kinh tế;
- áp dụng sai các chuẩn mực, nguyên tắc, phương pháp và chế độ kế toán, chính sách tài chính
nhưng không cố ý.

Nội dung chuẩn mực
Trách nhiệm của Giám đốc (hoặc người đứng đầu)
06. Giám đốc (hoặc người đứng đầu) đơn vị chịu trách nhiệm trực t...
Chuẩn mực số 240
Gian lận và sai sót
(Ban hành theo Quyết định số143/2001/QĐ-BTC
ngày 21 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Qui định chung
01. Mục đích của chuẩn mực này là qui định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể
thức áp dụng các nguyên tắc thủ tục bản liên quan đến trách nhiệm của kiểm toán viên
công ty kiểm toán trong việc xem xét gian lận sai sót trong quá trình kiểm toán báo cáo tài
chính.
02. Khi lập kế hoạch thực hiện thủ tục kiểm toán, khi đánh giá báo cáo kết qu
thực hiện thủ tục kiểm toán, kiểm toán viên công ty kiểm toán phải xem xét xem các
sai phạm do gian lận hoặc sai sót gây ra làm ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính
không?
03. Chuẩn mực này áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính được vận dụng cho kiểm toán
thông tin tài chính khác và các dịch vụ liên quan của công ty kiểm toán.
Kiểm toán viên công ty kiểm toán phải tuân thủ các qui định của chuẩn mực này trong
quá trình thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính.
Đơn vị được kiểm toán (khách hàng) các bên sử dụng kết quả kiểm toán phải những
hiểu biết cần thiết về những qui định trong chuẩn mực này để phối hợp công việc với công ty
kiểm toán kiểm toán viên cũng như xử các quan hệ liên quan đến các thông tin đã được
kiểm toán.
Các thuật ngữ trong chuẩn mực này được hiểu như sau:
04. Gian lận: những hành vi cố ý làm sai lệch thông tin kinh tế, tài chính do một hay nhiều
người trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các nhân viên hoặc bên thứ ba thực hiện, làm ảnh
hưởng đến báo cáo tài chính.
Gian lận có thể biểu hiện dưới các dạng tổng quát sau:
- Xuyên tạc, làm giả chứng từ, tài liệu liên quan đến báo cáo tài chính;
- Sửa đổi chứng từ, tài liệu kế toán làm sai lệch báo cáo tài chính;
- Biển thủ tài sản;
- Che dấu hoặc cố ý bỏ sót các thông tin, tài liệu hoặc nghiệp vụ kinh tế làm sai lệch báo cáo tài
chính;
- Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế không đúng sự thật;
- Cố ý áp dụng sai các chuẩn mực, nguyên tắc, phương pháp và chế độ kế toán,
chính sách tài chính;
- Cố ý tính toán sai về số học.
05. Sai sót: Là những lỗi không cố ý có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính, như:
chuẩn mực 240 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuẩn mực 240 - Người đăng: Cherry Blossoms
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
chuẩn mực 240 9 10 620