Ktl-icon-tai-lieu

chuẩn mực 25 về kế toán

Được đăng lên bởi Cỏ Lạ Vùng Quê
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 2306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch?n menu

Chuẩn mực 25 - BCTC hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con
Chuẩn mực số 25 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT VÀ KẾ TOÁN KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON:
(Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính)

QUY ĐỊNH CHUNG
01.Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp lập và trình
bày báo cáo tài chính hợp nhất của một tập đoàn gồm nhiều công ty chịu sự kiểm soát của một công ty
mẹ và kế toán khoản đầu tư vào công ty con trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ.
02. Chuẩn mực này áp dụng để:
- Lập và trình bày các báo cáo tài chính hợp nhất của một tập đoàn gồm nhiều công ty chịu sự kiểm
soát của một công ty mẹ;
- Kế toán các khoản đầu tư vào các công ty con trong báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ.
Chuẩn mực này không quy định về:
(a) Phương pháp kế toán hợp nhất kinh doanh và ảnh hưởng của việc hợp nhất kinh doanh đến việc
hợp nhất báo cáo tài chính, bao gồm cả lợi thế thương mại phát sinh từ việc hợp nhất kinh doanh (được
quy định trong chuẩn mực kế toán "Hợp nhất kinh doanh");
(b) Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết (được quy định trong Chuẩn mực kế toán số 07 "Kế
toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết");
(c) Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên doanh (được quy định trong Chuẩn mực kế toán số 08
"Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh");
Báo cáo tài chính hợp nhất được bao hàm bởi thuật ngữ "báo cáo tài chính" được quy định trong
Chuẩn mực kế toán số 01 "Chuẩn mực chung". Do đó, việc trình bày báo cáo tài chính hợp nhất được
thực hiện trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam.
03. Các thuật ngữ trong chuẩn mực này được hiểu như sau:
Kiểm soát:Là quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của doanh nghiệp nhằm thu
được lợi ích kinh tế từ các hoạt động của doanh nghiệp đó.
Công ty con:Là doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một doanh nghiệp khác (gọi là công ty
mẹ).
Công ty mẹ:Là công ty có một hoặc nhiều công ty con.
Tập đoàn:Bao gồm công ty mẹ và các công ty con.
Báo cáo tài chính hợp nhất:Là báo cáo tài chính của một tập đoàn được trình bày như báo
cáo tài chính của một doanh nghiệp. Báo cáo này được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo của
công ty mẹ và các công ty con theo quy định của chuẩn mực này.
Lợi ích của cổ đông thiểu số:Là một phần của kết quả hoạt động thuần và giá trị tài sản
thuần của một công ty con được xác định tương ứng cho các phần lợi ích không phải do
công ty mẹ sở hữu một...
Chuẩn mực 25 - BCTC hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con
Chuẩn mực s 25 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT KẾ TOÁN KHOẢN ĐẦU VÀO CÔNG TY CON:
(Ban hành công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính)
QUY ĐỊNH CHUNG
01.Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp lập và trình
bày báo o tài chính hợp nhất của một tập đoàn gồm nhiều ng ty chịu sự kiểm soát của một công ty
mẹ và kế toán khoản đầu tư vào công ty con trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ.
02. Chuẩn mực này áp dụng để:
- Lập và trình bày c báo cáo tài chính hợp nhất của một tập đoàn gồm nhiều công ty chịu sự kiểm
soát của một công ty mẹ;
- Kế toán các khoản đầu tư vào các công ty con trong báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ.
Chuẩn mực này không quy định về:
(a) Phương pháp kế toán hợp nhất kinh doanh ảnh hưởng của việc hợp nhất kinh doanh đến việc
hợp nhất báo o tài chính, bao gm cả lợi thế thương mại phát sinh từ việc hợp nhất kinh doanh (được
quy định trong chuẩn mực kế toán "Hợp nhất kinh doanh");
(b) Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết (được quy định trong Chuẩn mực kế toán số 07 "Kế
toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết");
(c) Kế toánc khoản đầu vào công ty liên doanh (được quy định trong Chuẩn mực kế toán số 08
"Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh");
Báo cáo tài chính hợp nhất được bao hàm bởi thuật ngữ "báo cáo tài chính" được quy định trong
Chuẩn mực kế toán số 01 "Chuẩn mực chung". Do đó, việc trình bày báo cáo tài chính hp nhất được
thực hiện trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam.
03. Các thuật ngữ trong chuẩn mực này được hiểu như sau:
Kiểm soát: quyền chi phối các chính sách tài chính hoạt động của doanh nghiệp nhằm thu
được lợi ích kinh tế từ các hoạt động của doanh nghiệp đó.
Công ty con:doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một doanh nghiệp khác (gọi là công ty
mẹ).
Công ty mẹ:Là công ty có một hoặc nhiều công ty con.
Tập đoàn:Bao gồm công ty mẹ và các công ty con.
Báo cáo tài chính hợp nhất:báo cáo tài chính của một tập đoàn được trình bày như báo
cáo tài chính của một doanh nghip. Báo cáo này được lp trên cơ sở hợp nhất báo cáo của
công ty mẹ và các công ty con theo quy định của chuẩn mực này.
Lợi ích của cổ đông thiểu số:Là một phần của kết quả hoạt động thuần và giá trị tài sản
thuần của một công ty con được xác định tương ứng cho các phần lợi ích không phải do
công ty mẹ sở hữu một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các công ty con.
Ch?n menu
chuẩn mực 25 về kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuẩn mực 25 về kế toán - Người đăng: Cỏ Lạ Vùng Quê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
chuẩn mực 25 về kế toán 9 10 688