Ktl-icon-tai-lieu

Chuẩn mực chung các nguyên tắc kế toán cơ bản

Được đăng lên bởi vu-hu-nh-anh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2666 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUAÅN MÖÏC SOÁ 01
CHUAÅN MÖÏC CHUNG
QUY ÑÒNH CHUNG
01. Muïc ñích cuûa chuaån möïc naøy laø quy ñònh vaø höôùng daãn caùc nguyeân taéc vaø yeâu caàu
keá toaùn cô baûn, caùc yeáu toá vaø ghi nhaän caùc yeáu toá cuûa baùo caùo taøi chính cuûa doanh
nghieäp, nhaèm:
a/ Laøm cô sôû xaây döïng vaø hoaøn thieän caùc chuaån möïc keá toaùn vaø cheá ñoä keá toaùn cuï theå
theo khuoân maãu thoáng nhaát;
b/ Giuùp cho doanh nghieäp ghi cheùp keá toaùn vaø laäp baùo caùo taøi chính theo caùc chuaån
möïc keá toaùn vaø cheá ñoä keá toaùn ñaõ ban haønh moät caùch thoáng nhaát vaø xöû lyù caùc vaán ñeà
chöa ñöôïc quy ñònh cuï theå nhaèm ñaûm baûo cho caùc thoâng tin treân baùo caùo taøi chính
phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù;
c/ Giuùp cho kieåm toaùn vieân vaø ngöôøi kieåm tra keá toaùn ñöa ra yù kieán veà söï phuø hôïp cuûa
baùo caùo taøi chính vôùi chuaån möïc keá toaùn vaø cheá ñoä keá toaùn;
d/ Giuùp cho ngöôøi söû duïng baùo caùo taøi chính hieåu vaø ñaùnh giaù thoâng tin taøi chính ñöôïc
laäp phuø hôïp vôùi caùc chuaån möïc keá toaùn vaø cheá ñoä keá toaùn.
02. Caùc nguyeân taéc, yeâu caàu keá toaùn cô baûn vaø caùc yeáu toá cuûa baùo caùo taøi chính quy
ñònh trong chuaån möïc naøy ñöôïc quy ñònh cuï theå trong töøng chuaån möïc keá toaùn, phaûi
ñöôïc aùp duïng ñoái vôùi moïi doanh nghieäp thuoäc moïi thaønh phaàn kinh teá trong phaïm vi
caû nöôùc.
Chuaån möïc naøy khoâng thay theá caùc chuaån möïc keá toaùn cuï theå. Khi thöïc hieän thì caên
cöù vaøo chuaån möïc keá toaùn cuï theå. Tröôøng hôïp chuaån möïc keá toaùn cuï theå chöa quy
ñònh thì thöïc hieän theo Chuaån möïc chung.
NOÄI DUNG CHUAÅN MÖÏC
CAÙC NGUYEÂN TAÉC KEÁ TOAÙN CÔ BAÛN
Cô sôû doàn tích
03. Moïi nghieäp vuï kinh teá, taøi chính cuûa doanh nghieäp lieân quan ñeán taøi saûn, nôï phaûi
traû, nguoàn voán chuû sôû höõu, doanh thu, chi phí phaûi ñöôïc ghi soå keá toaùn vaøo thôøi ñieåm
phaùt sinh, khoâng caên cöù vaøo thôøi ñieåm thöïc teá thu hoaëc thöïc teá chi tieàn hoaëc töông
ñöông tieàn. Baùo caùo taøi chính laäp treân cô sôû doàn tích phaûn aùnh tình hình taøi chính cuûa
doanh nghieäp trong quaù khöù, hieän taïi vaø töông lai.
Hoaït ñoäng Lieân tuïc
04. Baùo caùo taøi chính phaûi ñöôïc laäp treân cô sôû giaû ñònh laø doanh nghieäp ñang hoaït
ñoäng lieân tuïc vaø seõ tieáp tuïc hoaït ñoäng kinh doanh bình thöôøng trong töông lai gaàn,
nghóa laø doanh nghieäp khoâng coù yù ñònh cuõng nhö khoâng buoäc phaûi ngöøng hoaït ñoäng
Chuẩn mực kế toán Chung – VAS 01

trang 1 / 8

hoaëc phaûi thu heïp ñaùng k...
Chuẩn mực kế toán Chung – VAS 01 trang 1 / 8
CHUAÅN MÖÏC SOÁ 01
CHUAÅN MÖÏC CHUNG
QUY ÑÒNH CHUNG
01. Muïc ñích cuûa chuaån möïc naøy laø quy ñònh vaø höôùng daãn caùc nguyeân taéc vaø yeâu caàu
keá toaùn baûn, caùc yeáu tvaø ghi nhaän caùc yeáu toá cuûa baùo caùo taøi chính cuûa doanh
nghieäp, nhaèm:
a/ Laøm cô sôû xaây döïng vaø hoaøn thieän caùc chuaån möïc keá toaùn vaø cheá ñoä keá toaùn cuï theå
theo khuoân mu thoáng nhaát;
b/ Giuùp cho doanh nghieäp ghi cheùp keá toaùn vaø laäp baùo caùo taøi chính theo caùc chuaån
möïc keá toaùn vaø cheá ñoä keá toaùn ñaõ ban haønh moät caùch thoáng nhaát vaø xöû lyù caùc vaán ñeà
chöa ñöôïc quy ñònh cuï theå nhaèm ñaûm baûo cho caùc thoâng tin treân baùo caùo taøi chính
phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù;
c/ Giuùp cho kieåm toaùn vieân vaø ngöôøi kieåm tra keá toaùn ñöa ra yù kieán veà söï phuø hôïp cuûa
baùo caùo taøi chính vôùi chuaån möïc keá ton vaø cheá ñoä keá toaùn;
d/ Giuùp cho ngöôøi söû duïng baùo caùo taøi chính hieåu vaø ñaùnh giaù thoâng tin taøi chính ñöôïc
laäp phuø hôïp vôùi caùc chuaån möïc keá toaùn vaø cheá ñoä keá toaùn.
02. Caùc nguyeân taéc, yeâu caàu keá toaùn baûn vaø caùc yeáu toá cuûa baùo caùo taøi chính quy
ñònh trong chuaån möïc naøy ñöôïc quy ñònh cuï thtrong töøng chuaån ïc keá toaùn, phaûi
ñöôïc aùp duïng ñoái vôùi moïi doanh nghieäp thuoäc moïi thaønh phaàn kinh ttrong phaïm vi
caû nöôùc.
Chuaån möïc naøy khoâng thay theá caùc chuaån möïc ktoaùn ctheå. Khi thöïc hieän thì caên
cöù vaøo chuaån möïc keá toaùn cuï theå. Tröôøng hôïp chuaån möïc keá toaùn cuï theå chöa quy
ñònh thì thöïc hieän theo Chuaån möïc chung.
NOÄI DUNG CHUAÅN MÖÏC
CAÙC NGUYEÂN TAÉC KEÁ TOAÙN CÔ BAÛN
Cô sôû doàn tích
03. Moïi nghieäp vuï kinh teá, taøi chính cuûa doanh nghieäp lieân quan ñeán taøi saûn, nôï phaûi
traû, nguoàn voán chsôû höõu, doanh thu, chi phí phaûi ñöôïc ghi soå keá toaùn vaøo thôøi ñieåm
phaùt sinh, khoâng caên cöù vaøo thôøi ñieåm thöïc teá thu hoaëc thöïc teá chi tieàn hoaëc töông
ñöông tieàn. Baùo caùo taøi chính laäp treân sôû doàn tích phaûn aùnh tình hình taøi chính cuûa
doanh nghieäp trong quaù khöù, hieän taïi vaø töông lai.
Hoaït ñoäng Lieân tuïc
04. Baùo caùo taøi chính phaûi ñöôïc laäp treân sôû giaû ñònh laø doanh nghieäp ñang hoaït
ñoäng lieân tuïc vaø seõ tieáp tuïc hoaït ñoäng kinh doanh bình thöôøng trong töông lai gaàn,
nghóa laø doanh nghieäp khoâng coù ñònh cuõng nkhoâng buoäc phaûi ngöøng hoaït ñoäng
Chuẩn mực chung các nguyên tắc kế toán cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuẩn mực chung các nguyên tắc kế toán cơ bản - Người đăng: vu-hu-nh-anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Chuẩn mực chung các nguyên tắc kế toán cơ bản 9 10 925