Ktl-icon-tai-lieu

chuẩn mực kế toán

Được đăng lên bởi Giang Nguyễn
Số trang: 212 trang   |   Lượt xem: 2886 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

CHUẨN MỰC SỐ 01- CHUẨN MỰC CHUNG...................................................................................... 2
CHUẨN MỰC SỐ 02 - HÀNG TỒN KHO ............................................................................................. 8
CHUẨN MỰC SỐ 03 - TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH ...................................................................... 14
CHUẨN MỰC SỐ 04 - TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH ......................................................................... 22
CHUẨN MỰC SỐ 05 - BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ............................................................................. 34
CHUẨN MỰC SỐ 06 - THUÊ TÀI SẢN .............................................................................................. 40
CHUẨN MỰC SỐ 07 - KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT....................... 46
CHUẨN MỰC SỐ 08 - THÔNG TIN TÀI CHÍNH VỀ NHỮNG KHOẢN VỐN GÓP LIÊN DOANH...... 51
CHUẨN MỰC SỐ 10 - ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI............................... 59
CHUẨN MỰC SỐ 11 - HỢP NHẤT KINH DOANH ............................................................................ 65
CHUẨN MỰC SỐ 14 - DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC ............................................................. 79
CHUẨN MỰC SỐ 15 - HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG ............................................................................... 86
CHUẨN MỰC SỐ 16 - CHI PHÍ ĐI VAY ............................................................................................. 92
CHUẨN MỰC SỐ 17 - THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ............................................................. 95
CHUẨN MỰC SỐ 18- CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG, TÀI SẢN VÀ NỢ TIỀM TÀNG........................... 108
CHUẨN MỰC SỐ 19 - HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM............................................................................... 119
CHUẨN MỰC SỐ 21 - TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH ............................................................. 130
CHUẨN MỰC SỐ 22 - TRÌNH BÀY BỔ SUNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG VÀ
TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TƯƠNG TỰ ................................................................................................. 145
CHUẨN MỰC SỐ 23 - CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM... 153
CHUẨN MỰC SỐ 24 - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ ............................................................ 156
CHUẨN MỰC SỐ 25 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ............................................................. 169
VÀ KẾ TOÁN KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON .............
- 1-
Tài liu làm vicTTài liu công vic
H THNG CHUN MC K TOÁN VIT NAM
CHUN MC S 01- CHUN MC CHUNG...................................................................................... 2
CHUN MC S 02 - HÀNG TN KHO ............................................................................................. 8
CHUN MC S 03 - TÀI SN C ĐỊNH HU HÌNH ...................................................................... 14
CHUN MC S 04 - TÀI SN C ĐỊNH VÔ HÌNH ......................................................................... 22
CHUN MC S 05 - BT ĐỘNG SN ĐẦU TƯ............................................................................. 34
CHUN MC S 06 - THUÊ TÀI SN .............................................................................................. 40
CHUN MC S 07 - K TOÁN CÁC KHON ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KT....................... 46
CHUN M
C S 08 - THÔNG TIN TÀI CHÍNH V NHNG KHON VN GÓP LIÊN DOANH...... 51
CHUN MC S 10 - NH HƯỞNG CA VIC THAY ĐỔI T GIÁ HI ĐOÁI............................... 59
CHUN MC S 11 - HP NHT KINH DOANH ............................................................................ 65
CHUN MC S 14 - DOANH THU VÀ THU NHP KHÁC ............................................................. 79
CHUN MC S 15 - HP ĐỒNG XÂY DNG ............................................................................... 86
CHUN MC S 16 - CHI PHÍ ĐI VAY ............................................................................................. 92
CHUN MC S 17 - THU THU NHP DOANH NGHIP ............................................................. 95
CHUN M
C S 18- CÁC KHON D PHÒNG, TÀI SN VÀ N TIM TÀNG........................... 108
CHUN MC S 19 - HP ĐỒNG BO HIM............................................................................... 119
CHUN MC S 21 - TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH............................................................. 130
CHUN MC S 22 - TRÌNH BÀY B SUNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CA CÁC NGÂN HÀNG VÀ
T CHC TÀI CHÍNH TƯƠNG T ................................................................................................. 145
CHUN MC S 23 - CÁC S KIN PHÁT SINH SAU NGÀY
KT THÚC K K TOÁN NĂM... 153
CHUN MC S 24 - BÁO CÁO LƯU CHUYN TIN T ............................................................ 156
CHUN MC S 25 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT ............................................................. 169
VÀ K TOÁN KHON ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON ................................................................... 169
CHUN MC S 26 - THÔNG TIN V CÁC BÊN LIÊN QUAN ...................................................... 175
CHUN MC S 27 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIA NIÊN ĐỘ ....................................................... 180
CHUN MC S 28 - BÁO CÁO B PHN.................................................................................. 186
CHUN MC S 29- THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH K TOÁN,
ƯỚC TÍNH K TOÁN VÀ CÁC SAI SÓT
......................................................................................................................................................... 197
CHUN MC S 30 - LÃI TRÊN C PHIU .................................................................................. 203
chuẩn mực kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuẩn mực kế toán - Người đăng: Giang Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
212 Vietnamese
chuẩn mực kế toán 9 10 122