Ktl-icon-tai-lieu

Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS

Được đăng lên bởi daohuyen78
Số trang: 176 trang   |   Lượt xem: 694 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CAÁC CHUÊÍN MÛÅC
KÏË TOAÁN
QUÖËC TÏË

INTERNATIONAL
ACCOUNTING
STANDARDS

I

NGÊN HAÂNG THÏË GIÚÁI
THE WORLD BANK

CAÁC CHUÊÍN MÛÅC

KÏË TOAÁN
QUÖËC TÏË

TAÂI LIÏÅU HÛÚÁNG DÊÎN THÛÅC HAÂNH
(SAÁCH THAM KHAÃO)

INTERNATIONAL
ACCOUNTING
STANDARDS
A PRACTICAL GUIDE
HENNIE VAN GREUNING
MARIUS KOEN

NHAÂ XUÊËT BAÃN C HÑNH T RÕ QUÖËC GIA
T HE NATIONAL POLITICAL PUBLISHING HOUSE
HAÂ NÖÅI - 2000
ii

Baãn quyïìn 1999

© Copyright 1999

Ngên haâng Thïë giúái
1818 H Street, NW

The World Bank

Washington DC 20433 USA

Washington DC 20433 USA

Toaân böå quyïìn taác giaã àûúåc baão vïå

All rights reserved

xuêët baãn taåi Húåp chuáng quöëc Hoa Kyâ

Manufactured in the United States of America

Hennie van Greuning

Hennie van Greuning

Laänh àaåo khu vûåc taâi chñnh

Financial Sector Leader

Khu vûåc chêu Êu vaâ Trung AÁ

Europe and Central Asia Region

Ngên haâng Thïë giúái

The World Bank

Marius Koen

Marius Koen

Giaáo sû kïë toaán taâi chñnh

Professor of Financial Accounting

Trûúâng kïë toaán
Trûúâng Àaåi hoåc töíng húåp Pretoria

Schoool of Accountancy
University of Pretoria

Chuyïn gia tû vêën cho Ngên haâng Thïë giúái

Consultant to The World Bank

Toaân böå söë liïåu, diïîn giaãi vaâ kïët luêån laâ cuãa
chñnh taác giaã, khöng phaãi cuãa Ngên haâng
Thïë giúái; khöng phaãi cuãa Höåi àöìng quaãn trõ,
Ban laänh àaåo vaâ cuäng khöng phaãi cuãa bêët cûá
nûúác thaânh viïn naâo cuãa Ngên haâng Thïë
giúái.

All findings, interpretations, and conclusions
are the authors’ own and should not be
attributed to the World Bank, its Board of
Directors, its management, or any of it
member countries.

iii

1818 H Street, NW

MUÅC LUÅC

CHUÁ DÊÎN CUÃA NHAÂ XUÊËT BAÃN

CHÛÚNG 12

LÚÂI MÚÃ ÀÊÌU

TAÂI SAÃN, NHAÂ XÛÚÃNG VAÂ THIÏËT BÕ
(IAS 16)

GIÚÁI THIÏÅU
CHÛÚNG 1

TÑNH MINH BAÅCH TRONG CAÁC BAÁO CAÁO
TAÂI CHÑNH
CHÛÚNG 2

QUY ÀÕNH CHUNG VÏÌ VIÏÅC LÊÅP VAÂ

CHÛÚNG 13

TAÂI SAÃN CHO THUÏ (IAS 17)
CHÛÚNG 14

DOANH THU (IAS 18)
CHÛÚNG 15

LÚÅI ÑCH TRAÃ CÖNG NHÊN VIÏN (IAS 19)

TRÒNH BAÂY CAÁC BAÁO CAÁO TAÂI CHÑNH
CHÛÚNG 16
CHÛÚNG 3

TRÒNH BAÂY CAÁC BAÁO CAÁO TAÂI CHÑNH (IAS 1)
CHÛÚNG 4

KÏË TOAÁN CAÁC KHOAÃN TRÚÅ CÊËP
CUÃA CHÑNH PHUÃ VAÂ CÖNG BÖË VÏÌ TRÚÅ CÊËP
CHÑNH PHUÃ
(IAS 20)

HAÂNG TÖÌN KHO (IAS 2)
CHÛÚNG 17
CHÛÚNG 5

BAÁO CAÁO LÛU CHUYÏÍN TIÏÌN TÏÅ (IAS 7)

AÃNH HÛÚÃNG DO THAY ÀÖÍI TYÃ GIAÁ
HÖËI ÀOAÁI (IAS 21)

CHÛÚNG 6

CHÛÚNG 18

LÖÎ LAÄI ROÂNG CUÃA CAÃ KYÂ, CAÁC LÖÎI

HÚÅP NHÊËT KINH DOANH (IAS 22)

CÚ BAÃN VAÂ THAY ÀÖÍI
CHÏË ÀÖÅ KÏË TOAÁN (IAS 8)

CHÛÚNG 19

CHI PHÑ ÀI VAY...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS - Người đăng: daohuyen78
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
176 Vietnamese
Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 9 10 449