Ktl-icon-tai-lieu

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ: THUÊ TÀI SẢN

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 504 lần   |   Lượt tải: 0 lần
    CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 06 

THUÊ TÀI SẢN

       

Phân loại thuê tài sản


Thuê tài sản: Là sự thỏa thuận giữa bên
cho thuê và bên thuê về việc bên cho thuê
chuyển quyền sử dụng tài sản cho bên thuê
trong một khoảng thời gian nhất định để
được nhận tiền cho thuê một lần hoặc
nhiều lần

   Thuê tài sản gồm:
     - Thuê tài chính

- Thuê hoạt động

Phân loại thuê tài sản
 


Phân loại thuê tài sản phải căn cứ vào bản chất
các điều khoản trong hợp đồng và phải thực
hiện ngay tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản.



Phân loại thuê tài sản được căn cứ vào mức độ
chuyển giao các rủi ro và lợi ích gắn liền với
quyền sở hữu tài sản thuê từ bên cho thuê cho
bên thuê.

Phân loại thuê tài sản
1.1. Thuê tài chính: 
 Thuê tài chính: Là thuê tài sản mà bên cho thuê có sự chuyển 
giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản 
cho bên thuê. Quyền sở hữu tài sản có thể chuyển giao vào 
cuối thời hạn thuê.
 Hợp đồng thuê tài sản được coi là hợp đồng thuê tài chính nếu 
hợp đồng thoả mãn ít nhất một trong ba (3) trường hợp sau:
+Nếu bên thuê huỷ hợp đồng và đền bù tổn thất phát sinh liên 
quan đến việc huỷ hợp đồng cho bên cho thuê;
+Thu nhập hoặc tổn thất do sự thay đổi giá trị hợp lý của giá 
trị còn lại của tài sản thuê gắn với bên thuê;
+Bên thuê có khả năng tiếp tục thuê lại tài sản sau khi hết hạn 
hợp đồng thuê với tiền thuê thấp hơn giá thuê thị trường.

Phân loại thuê tài sản


Ví dụ 1: Ngày 01 tháng 1 năm 2008, Công ty A ký 
hợp đồng thuê thiết bị của Công ty TNHH B trong 3 
năm. Thời gian sử dụng hữu ích của thiết bị là 4,5 
năm. Giá trị hợp lý của thiết bị tại thời điểm thuê là 
500 triệu đồng. Tiền thuê sẽ phải trả 6 tháng một 
lần bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2008. Tiền thuê 
được trả  6 kỳ mỗi kỳ 90 triệu.  Giá trị hiện tại của 
khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu là 432 triệu. 
Công ty A đã nhận thiết bị vào ngày 1 tháng 1 năm 
2008.

Giá bán lớn hơn giá trị hợp lý


Kế toán đối với bên bán và thuê lại như sau: 

Ghi nhận thu nhập khác khi bán TSCĐ theo giá trị hợp lý:
      Nợ TK 111­ Tiền mặt                                 136,4
          Có TK 338 ­ Phải trả, phải nộp khác (3387)               24      
Có TK 711­ Thu nhập khác                                          100
            Có TK 3331­ Thuế giá trị gia tăng phải nộp              12,4
 Đồng thời ghi giảm TSCĐ bán:
     Nợ TK  214­ Hao mòn TSCĐ                         40
     Nợ TK  811­ Chi phí khác                               80             
Có TK 211­TSCĐ h...
CHUN MC K TOÁN S 06
CHUN MC K TOÁN S 06
THUÊ TÀI SN
THUÊ TÀI SN
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ: THUÊ TÀI SẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ: THUÊ TÀI SẢN - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ: THUÊ TÀI SẢN 9 10 586