Ktl-icon-tai-lieu

Chuẩn mực kế toán việt nam

Được đăng lên bởi conghanh
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 2636 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 100/2005/QĐ-BTC
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành và công bố
bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 5)
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
- Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Tài
chính;
Để đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, tài chính, nâng cao
chất lượng thông tin kế toán cung cấp trong nền kinh tế quốc dân và để kiểm tra,
kiểm soát chất lượng công tác kế toán;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán và Chánh
Văn phòng Bộ Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành bốn (04) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 5) có số
hiệu và tên gọi sau đây:
- Chuẩn mực số 11 – “Hợp nhất kinh doanh”;
- Chuẩn mực số 18 – “Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng”;
- Chuẩn mực số 19 – “Hợp đồng bảo hiểm”;
- Chuẩn mực số 30 – “Lãi trên cổ phiếu”.
Điều 2: Bốn (04) Chuẩn mực kế toán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết
định này được áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, các
thành phần kinh tế trong cả nước.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng
công báo. Các chế độ kế toán cụ thể phải căn cứ vào bốn chuẩn mực kế toán
được ban hành kèm theo Quyết định này để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều 4: Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Chánh Văn phòng
Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm
hướng dẫn, kiểm tra và thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng
Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh,
thành phố trực thuộc TW;
- Các Tổng công ty Nhà nước;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam;
- Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam;
- Các công ty kế toán, kiểm toán;
- Công báo;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu VT, Vụ CĐKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Văn Tá

Hệ thống
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

ChuÈn mùc sè 11

Hîp nhÊt kinh doanh

(Ban hành và c«ng bè theo QuyÕt ®Þnh sè 100/2005/Q§-BTC
ngày 28/12/2005 cña Bé trëng Bé Tài chÝnh)

2

QUY ĐỊNH CHUNG
1.

Mục đích của chuẩn mực này...
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 100/2005/QĐ-BTC
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2005
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành và công bố
bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 5)
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
- Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức bộ máy Bộ Tài
chính;
Để đáp ứng yêu cầu đổi mới chế quản kinh tế, tài chính, nâng cao
chất lượng thông tin kế toán cung cấp trong nền kinh tế quốc dân để kiểm tra,
kiểm soát chất lượng công tác kế toán;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán kiểm toán Chánh
Văn phòng Bộ Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành bốn (04) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 5) số
hiệu tên gọi sau đây:
- Chuẩn mực số 11 – “Hợp nhất kinh doanh”;
- Chuẩn mực số 18“Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng”;
- Chuẩn mực số 19“Hợp đồng bảo hiểm”;
- Chuẩn mực số 30 – “Lãi trên cổ phiếu”.
Điều 2: Bốn (04) Chuẩn mực kế toán Việt Nam ban nh kèm theo Quyết
định này được áp dụng đối với tất cả c doanh nghiệp thuộc các ngành, các
thành phần kinh tế trong cả nước.
Điều 3: Quyết định y hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng
công báo. Các chế độ kế toán cụ th phải căn cứ vào bốn chuẩn mực kế toán
được ban hành kèm theo Quyết định này để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Chuẩn mực kế toán việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuẩn mực kế toán việt nam - Người đăng: conghanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Chuẩn mực kế toán việt nam 9 10 544