Ktl-icon-tai-lieu

Chuẩn mực kế toán Việt Nam

Được đăng lên bởi duongthidoan
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1417 lần   |   Lượt tải: 0 lần
H Ệ T H Ố N G C H U Ẩ N M Ự C K Ế TO Á N V I Ệ T N A M
--------------------------------------------------------------------------CHUẨN MỰC SỐ 06
THUÊ TÀI SẢN
(Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC
ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
QUY ĐỊNH CHUNG
01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên
tắc và phương pháp kế toán đối với bên thuê và bên cho thuê tài sản, bao gồm
thuê tài chính và thuê hoạt động, làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài
chính.
02. Chuẩn mực này áp dụng cho kế toán thuê tài sản, ngoại trừ:
a) Hợp đồng thuê để khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên như dầu,
khí, gỗ, kim loại và các khoáng sản khác;
b) Hợp đồng sử dụng bản quyền như phim, băng video, nhạc kịch, bản
quyền tác giả, bằng sáng chế.
03. Chuẩn mực này áp dụng cho cả trường hợp chuyển quyền sử dụng tài
sản ngay cả khi bên cho thuê được yêu cầu thực hiện các dịch vụ chủ yếu liên
quan đến điều hành, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản cho thuê. Chuẩn mực này
không áp dụng cho các hợp đồng dịch vụ không chuyển quyền sử dụng tài sản.
04. Các thuật ngữ trong chuẩn mực này được hiểu như sau:
Thuê tài sản: Là sự thoả thuận giữa bên cho thuê và bên thuê về việc bên
cho thuê chuyển quyền sử dụng tài sản cho bên thuê trong một khoảng thời
gian nhất định để được nhận tiền cho thuê một lần hoặc nhiều lần.
Thuê tài chính: Là thuê tài sản mà bên cho thuê có sự chuyển giao phần
lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho bên thuê. Quyền sở
hữu tài sản có thể chuyển giao vào cuối thời hạn thuê.
Thuê hoạt động: Là thuê tài sản không phải là thuê tài chính.
Hợp đồng thuê tài sản không huỷ ngang: Là hợp đồng thuê tài sản mà hai
bên không thể đơn phương chấm dứt hợp đồng, trừ các trường hợp:
a) Có sự kiện bất thường xảy ra, như:

- Bên cho thuê không giao đúng hạn tài sản cho thuê;
- Bên thuê không trả tiền thuê theo quy định trong hợp đồng thuê tài sản;
- Bên thuê hoặc bên cho thuê vi phạm hợp đồng;
- Bên thuê bị phá sản, hoặc giải thể;
- Người bảo lãnh bị phá sản, hoặc giải thể và bên cho thuê không chấp
thuận đề nghị chấm dứt bảo lãnh hoặc đề nghị người bảo lãnh khác thay thế của
bên thuê;
- Tài sản cho thuê bị mất, hoặc hư hỏng không thể sửa chữa phục hồi
được.
b) Được sự đồng ý của bên cho thuê;
c) Nếu 2 bên thoả thuận một hợp đồng mới về thuê chính tài sản đó hoặc
tài sản tương tự;
d) Bên thuê thanh toán thêm một khoản tiền ngay tại thời điểm khởi đầu
thuê tài sản.
Thời điểm khởi đầu thuê tài sản: Là ngày xảy ra trước của...
H THNG CHUN MC K TOÁN VIT NAM
---------------------------------------------------------------------------
CHUN MC S 06
THUÊ TÀI SN
(Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC
ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
QUY ĐNH CHUNG
01. Mục đích của chuẩn mực này quy định hướng dẫn các nguyên
tắc phương pháp kế toán đối với bên thuê bên cho thuê tài sản, bao gồm
thuê tài chính thuê hoạt động, m sở ghi sổ kế toán lập báo cáo tài
chính.
02. Chuẩn mực này áp dụng cho kế toán thuê tài sản, ngoại trừ:
a) Hợp đồng thuê để khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên như dầu,
khí, gỗ, kim loại và các khoáng sản khác;
b) Hợp đồng s dụng bản quyền như phim, băng video, nhạc kịch, bản
quyền tác giả, bằng sáng chế.
03. Chuẩn mực này áp dụng cho cả trường hợp chuyển quyền sử dụng tài
sản ngay cả khi bên cho thuê được yêu cầu thực hiện các dịch vụ chủ yếu liên
quan đến điều hành, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản cho thuê. Chuẩn mực này
không áp dụng cho các hợp đồng dịch vụ không chuyển quyền sử dụng tài sản.
04. Các thuật ngữ trong chuẩn mực này được hiểu như sau:
Thuê tài sản: sự thoả thuận giữa bên cho thuê bên thuê về việc bên
cho thuê chuyển quyền sử dụng tài sản cho bên thuê trong một khoảng thời
gian nhất định để được nhận tiền cho thuê một lần hoặc nhiều lần.
Thuê tài chính: thuê tài sản bên cho thuê có sự chuyển giao phần
lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền s hữu tài sản cho n thuê. Quyền sở
hữu tài sản có thể chuyển giao vào cuối thời hạn thuê.
Thuê hoạt động: Là thuê tài sản không phải là thuê tài chính.
Hợp đồng thuê tài sản không huỷ ngang: hợp đồng thuê tài sản hai
bên không thể đơn phương chấm dứt hợp đồng, trừ các trường hợp:
a) Có sự kiện bất thường xảy ra, như:
Chuẩn mực kế toán Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuẩn mực kế toán Việt Nam - Người đăng: duongthidoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Chuẩn mực kế toán Việt Nam 9 10 218