Ktl-icon-tai-lieu

chuẩn mực kế toán việt nam

Được đăng lên bởi thanh-do
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 6146 lần   |   Lượt tải: 1 lần
So sánh Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Quốc tế - Phần 1
(Cập nhật: 24.03.2008 11:50)
Hiện tại, Bộ Tài chính đã ban hành 26 chuẩn mực kế toán
Việt Nam. Về cơ bản các chuẩn mực đã đáp ứng được
nhu cầu hướng dẫn trong quá trình lập báo cáo tài chính.
Tuy nhiên, với xu thế đầu tư nước ngoài gia tăng trong
điều kiện hội nhập, các tập đoàn đa quốc gia có cơ sở tại
Việt Nam thường yêu cầu các chi nhánh hoặc công ty
con tại Việt Nam trình bày Báo cáo tài chính phù hợp với
Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRSs).
Các tập đoàn lớn thường cần
báo cáo lập theo IFRSs
Để đáp ứng yêu cầu đó, Deloitte Vietnam đã phát hành cuốn sách “Tóm tắt so sánh IFRS
và VAS". Ban Biên tập web xin trích giới thiệu nội dung cuốn sách với bạn đọc.

I/

IAS

–

Quy

định

chung

và

VAS

-

Chuẩn

mực

chung

1) Việc áp dụng các quy định chung của IAS/IFRS
IAS: Các quy định chung không xây dựng thành một chuẩn mực. Trong một số trường hợp,
khi có sự xung đột giữa các chuẩn mực cụ thể và quy định chung thì thực hiện theo các
chuẩn mực cụ thể.
VAS: Các quy định chung được xây dựng thành một chuẩn mực.Trường hợp có sự xung đột
giữa các chuẩn mực cụ thể và chuẩn mực chung thì áp dụng theo chuẩn mực cụ thể. Trường
hợp chuẩn mực kế toán cụ thể chưa quy định thì thực hiện theo Chuẩn mực chung.
2) Mục đích của báo cáo tài chính

IAS: Báo cáo tài chính được lập nhằm cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, kết quả
hoạt động kinh doanh và các thay đổi trong tình hình tài chính của doanh nghiệp, giúp cho
những người đọc báo cáo tài chính đưa ra các quyết định phù hợp.
VAS: Không đề cập vấn đề này.
3) Các yêu cầu cơ bản đối với thông tin tài chính
IAS/VAS: Theo nguyên tắc bản chất quan trọng hơn hình thức, các thông tin tài chính cần
được trình bày đúng với thưc tế về hiện trạng, bản chất, nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh
tế phát sinh.
4) Tình hình tài chính
IAS/VAS: Các yếu tố liên quan trực tiếp đến việc xác định và đánh giá tình hình tài chính là
Tài sản, Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu.
5) Tình hình kinh doanh
IAS/VAS: Lợi nhuận là thước đo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các yếu tố
liên quan trực tiếp đến việc xác định lợi nhuận là Doanh thu và Chi phí.
IAS: Việc ghi nhận thu nhập và chi phí theo đó phản ánh lợi nhuận của doanh nghiệp, phụ
thuộc một phần vào các khái niệm về vốn và duy trì vốn do doanh nghiệp sử dụng khi lập báo
cáo tài chính. Thu nhập và chi phí được trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
để cung cấp thông tin phục vụ quá trình đưa ra c...
So sánh Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Quốc tế - Phần 1
(Cập nhật: 24.03.2008 11:50)
Hiện tại, Bộ Tài chính đã ban hành 26 chuẩn mực kế toán
Việt Nam. Về cơ bản các chuẩn mực đã đáp ứng được
nhu cầu hướng dẫn trong quá trình lập báo cáo tài chính.
Tuy nhiên, với xu thế đầu tư nước ngoài gia tăng trong
điều kiện hội nhập, các tập đoàn đa quốc gia có cơ sở tại
Việt Nam thường yêu cầu các chi nhánh hoặc công ty
con tại Việt Nam trình bày Báo cáo tài chính phù hợp với
Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRSs).
Để đáp ứng yêu cầu đó, Deloitte Vietnam đã phát hành cuốn sách “Tóm tắt so sánh IFRS
và VAS". Ban Biên tập web xin trích giới thiệu nội dung cuốn sách với bạn đọc.
I/ IAS Quy định chung VAS - Chuẩn mực chung
1) Việc áp dụng các quy định chung của IAS/IFRS
IAS: Các quy định chung không xây dựng thành một chuẩn mực. Trong một số trường hợp,
khi sự xung đột giữa các chuẩn mực cụ thể quy định chung thì thực hiện theo các
chuẩn mực cụ thể.
VAS: Các quy định chung được xây dựng thành một chuẩn mực.Trường hợp sự xung đột
giữa các chuẩn mực cụ thể và chuẩn mực chung thì áp dụng theo chuẩn mực cụ thể. Trường
hợp chuẩn mực kế toán cụ thể chưa quy định thì thực hiện theo Chuẩn mực chung.
2) Mục đích của báo cáo tài chính
Các tập đoàn lớn thường cần
báo cáo lập theo IFRSs
chuẩn mực kế toán việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuẩn mực kế toán việt nam - Người đăng: thanh-do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
chuẩn mực kế toán việt nam 9 10 494