Ktl-icon-tai-lieu

Chuẩn mực kế toán VN mới nhất

Được đăng lên bởi painter216
Số trang: 201 trang   |   Lượt xem: 10469 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM
-

Quyết định Số: 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 (4CM)
Quyết định Số: 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 (6CM)
Quyết định Số: 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 (6CM)
Quyết định Số: 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 (6CM)
Quyết định Số: 100/2005QĐ-BTC ngày 28/12/2005 (4CM)
TT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Tên chuẩn mực

Mã số

Quyền

Chuẩn mực chung
Hàng tồn kho
Tài sản cố định hữu hình
Tài sản cố định vô hình
Thuê tài sản
Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái
Doanh thu và thu nhập khác
Hợp đồng xây dựng
Chi phí đi vay
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Bất động sản đầu tư
Kế toán các khoản đầu tư vào Công ty liên kết
Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh
Trình bày báo cáo tàI chính
Báo cáo tàI chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào Công ty con
Thông tin về các bên liên quan
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài
chính tương tự
Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
Báo cáo tài chính giữa niên độ
Báo cáo bộ phận
Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót.
Hợp nhất kinh doanh
Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng
Hợp đồng bảo hiểm
Lãi trên cổ phiếu

01
02
03
04
06
10
14
15
16
24
05
07
08
21
25
26
17
22

II
I
I
I
II
II
I
II
II
II
III
III
III
III
III
III
IV
IV

23
27
28
29
11
18
19
30

IV
IV
IV
IV
V
V
V
V

C¬ quan ban hµnh chuÈn mùc kÕ to¸n, kiÓm to¸n lµ Bé Tµi chÝnh.

Chuẩn mực số 02
HÀNG TỒN KHO
QUY ĐỊNH CHUNG
01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán
hàng tồn kho, gồm: Xác định giá trị và kế toán hàng tồn kho vào chi phí; Ghi giảm giá trị hàng tồn
kho cho phù hợp với giá trị thuần có thể thực hiện được và phương pháp tính giá trị hàng tồn kho
làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.
02. Chuẩn mực này áp dụng cho kế toán hàng tồn kho theo nguyên tắc giá gốc trừ khi có chuẩn
mực kế toán khác quy định cho phép áp dụng phương pháp kế toán khác cho hàng tồn kho.
03. Các thuật ngữ trong chuẩn mực này được hiểu như sau:
Hàng tồn kho: Là những tài sản:
(a) Được giữ để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường;
(b) Đang trong quá trình sản xuất, kinh doanh dở dang;
(c) Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ để sử dụng trong quá trình sản xuất, kinh
doanh hoặc cung cấp dịch vụ.
Hàng tồn kho bao gồm:
- Hàng hóa mua về để bán: Hàng hóa tồn kho, hàng mua đang đi trên đường, hàng gửi đi
bán, hàng h...
HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM
- Quyết định Số: 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 (4CM)
- Quyết định Số: 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 (6CM)
- Quyết định Số: 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 (6CM)
- Quyết định Số: 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 (6CM)
- Quyết định Số: 100/2005QĐ-BTC ngày 28/12/2005 (4CM)
TT Tên chuẩn mực Mã số Quyền
1.
Chuẩn mực chung 01 II
2.
Hàng tồn kho 02 I
3.
Tài sản cố định hữu hình 03 I
4.
Tài sản cố định vô hình 04 I
5.
Thuê tài sản 06 II
6.
Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái 10 II
7.
Doanh thu và thu nhập khác 14 I
8.
Hợp đồng xây dựng 15 II
9.
Chi phí đi vay 16 II
10.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 24 II
11.
Bất động sản đầu tư 05 III
12.
Kế toán các khoản đầu tư vào Công ty liên kết 07 III
13.
Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh 08 III
14.
Trình bày báo cáo tàI chính 21 III
15.
Báo cáo tàI chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào Công ty con 25 III
16.
Thông tin về các bên liên quan 26 III
17.
Thuế thu nhập doanh nghiệp 17 IV
18.
Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài
chính tương tự
22 IV
19.
Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm 23 IV
20.
Báo cáo tài chính giữa niên độ 27 IV
21.
Báo cáo bộ phận 28 IV
22.
Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót. 29 IV
23.
Hợp nhất kinh doanh 11 V
24.
Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng 18 V
25.
Hợp đồng bảo hiểm 19 V
26.
Lãi trên cổ phiếu 30 V
C¬ quan ban hµnh chuÈn mùc kÕ to¸n, kiÓm to¸n lµ Bé Tµi chÝnh.
Chuẩn mực kế toán VN mới nhất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuẩn mực kế toán VN mới nhất - Người đăng: painter216
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
201 Vietnamese
Chuẩn mực kế toán VN mới nhất 9 10 483