Ktl-icon-tai-lieu

Chuẩn mực số 07 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT (Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Được đăng lên bởi tam-nguyenthibe
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1907 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuẩn mực số 07
KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT
(Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC
ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

QUY ĐỊNH CHUNG
01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương
pháp kế toán các khoản đầu tư của nhà đầu tư vào công ty liên kết, gồm: Kế
toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết trong báo cáo tài chính của riêng nhà
đầu tư và trong báo cáo tài chính hợp nhất làm cơ sở ghi sổ kế toán, lập và trình
bày báo cáo tài chính.
02. Chuẩn mực này áp dụng cho kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết của nhà
đầu tư có ảnh hưởng đáng kể trong công ty liên kết.
03. Các thuật ngữ trong chuẩn mực này được hiểu như sau:
Công ty liên kết: Là công ty trong đó nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể nhưng
không phải là công ty con hoặc công ty liên doanh của nhà đầu tư.
ảnh hưởng đáng kể: Là quyền tham gia của nhà đầu tư vào việc đưa ra các
quyết định về chính sách tài chính và hoạt động của bên nhận đầu tư nhưng không
kiểm soát các chính sách đó.
Kiểm soát: Là quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của doanh nghiệp
nhằm thu được lợi ích kinh tế từ hoạt động của doanh nghiệp đó.
Công ty con: Là một doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một doanh nghiệp khác (gọi là
công ty mẹ).
Phương pháp vốn chủ sở hữu: Là phương pháp kế toán mà khoản đầu tư được
ghi nhận ban đầu theo giá gốc, sau đó được điều chỉnh theo những thay đổi của phần
sở hữu của nhà đầu tư trong tài sản thuần của bên nhận đầu tư. Báo cáo kết quả hoạt
động kinh doanh phải phản ánh phần sở hữu của nhà đầu tư trong kết quả kinh doanh
của bên nhận đầu tư.
Phương pháp giá gốc: Là phương pháp kế toán mà khoản đầu tư được ghi nhận
ban đầu theo giá gốc, sau đó không được điều chỉnh theo những thay đổi của phần sở
hữu của nhà đầu tư trong tài sản thuần của bên nhận đầu tư. Báo cáo kết quả hoạt
động kinh doanh chỉ phản ánh khoản thu nhập của nhà đầu tư được phân chia từ lợi
nhuận thuần luỹ kế của bên nhận đầu tư phát sinh sau ngày đầu tư.
Tài sản thuần: Là giá trị của tổng tài sản trừ (-) nợ phải trả.
NỘI DUNG CHUẨN MỰC

Nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể
04. Nếu nhà đầu tư nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các công ty con ít nhất
20% quyền biểu quyết của bên nhận đầu tư thì được gọi là nhà đầu tư có ảnh
hưởng đáng kể, trừ khi có quy định hoặc thoả thuận khác. Ngược lại nếu nhà đầu
tư nắm giữ trực tiếp hay gián tiếp thông qua các công ty con ít hơn 20% quyền
biểu quyết của bên nhận đầu tư, thì không được...
Chuẩn mực số 07
KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT
(Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC
ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
QUY ĐỊNH CHUNG
01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương
pháp kế toán các khoản đầu của nhà đầu tư vào công ty liên kết, gồm: Kế
toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết trong báo cáo tài chính của riêng nhà
đầu tư và trong báo cáo tài chính hợp nhất làm sở ghi sổ kế toán, lập trình
bày báo cáo tài chính.
02. Chuẩn mực này áp dụng cho kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết của nhà
đầu tư có ảnh hưởng đáng kể trong công ty liên kết.
03. Các thuật ngữ trong chuẩn mực này được hiểu như sau:
Công ty liên kết: công ty trong đó nhà đầu ảnh hưởng đáng kể nhưng
không phải là công ty con hoặc công ty liên doanh của nhà đầu tư.
ảnh hưởng đáng kể: quyền tham gia của nhà đầu vào việc đưa ra c
quyết định về chính sách tài chính hoạt động của bên nhận đầu nhưng không
kiểm soát các chính sách đó.
Kim soát: quyn chi phi c chính sách i chính và hot động ca doanh nghip
nhm thu đưc li ích kinh tế t hot đng của doanh nghip đó.
Công ty con: Là một doanh nghip chu sự kim soát ca một doanh nghiệp khác (gi là
công ty m).
Phương pháp vốn chủ sở hữu: Là phương pháp kế toán khoản đầu được
ghi nhận ban đầu theo giá gốc, sau đó được điều chỉnh theo những thay đổi của phần
sở hữu của nhà đầu trong tài sản thuần của bên nhận đầu tư. Báo cáo kết quả hoạt
động kinh doanh phải phản ánh phần sở hữu của nhà đầu trong kết quả kinh doanh
của bên nhận đầu tư.
Phương pháp giá gốc: phương pháp kế toán mà khoản đầu được ghi nhận
ban đầu theo giá gốc, sau đó không được điều chỉnh theo những thay đổi của phần sở
hữu của nhà đầu tư trong tài sản thuần của n nhận đầu tư. o cáo kết quả hoạt
động kinh doanh chỉ phản ánh khoản thu nhập của nhà đầu được phân chia từ lợi
nhuận thuần luỹ kế của bên nhận đầu tư phát sinh sau ngày đầu tư.
Tài sản thuần: Là giá trị của tổng tài sản trừ (-) nợ phải trả.
NỘI DUNG CHUẨN MỰC
Chuẩn mực số 07 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT (Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) - Trang 2
Chuẩn mực số 07 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT (Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) - Người đăng: tam-nguyenthibe
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Chuẩn mực số 07 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT (Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 9 10 6