Ktl-icon-tai-lieu

chứng từ kế toán mẫu

Được đăng lên bởi nhoc xoc
Số trang: 189 trang   |   Lượt xem: 2210 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số: 01a-LĐTL
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006
của Bộ trưởng BTC)

Đơn vị: ............................
Bộ phận: .........................

BẢNG CHẤM CÔNG
Tháng ...... năm ...........

Ngày trong tháng

STT

Họ và tên

A

Quy ra công

Ngạch bậc
lương hoặc cấp
bậc chức vụ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

B

Cộng

0

0

31

Số
công
hưởng
lương
sản
phẩm

Số
công
hưởng
lương
thời
gian

31

32

33

0

Số
Số
công
công
nghỉ
nghỉ
việc,
việc,
ngừng ngừng
việc
việc
hưởng hưởng .
100%
...%
lương lương
34

0

35

0

0

Ký hiệu chấm công
- Lương sản phẩm:

SP

- Thai sản:

TS

- Nghỉ bù:

NB

- Lương thời gian:

+

- Tai nạn:

TS

- Nghỉ không lương:

KL

- Ốm, điều dưỡng:

Ô

- Nghỉ phép:

P

- Ngừng việc:

NB

- Con ốm::

Cô

- Hội nghị, học tập:

H

- Lao động nghĩa vụ:

LĐ

Ngày ............. tháng .............. năm ...............
Người chấm công

Phụ trách bộ phận

Người duyệt

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

gày 20/03/2006

Số
công
hưởng
BHXH

36

0

năm ...............

Mẫu số: 01b-LĐTL
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của
Bộ trưởng BTC)

Đơn vị: ............................
Bộ phận: .........................

BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GiỜ
Tháng ...... năm ...........

Ngày trong tháng
STT

Cộng giờ làm thêm

Họ và tên

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Ngày
làm
việc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Cộng

Ngày
thứ
bảy,
chủ
nhật

Ngày lễ,
tết

33

34

0

Ký hiệu chấm công
NT: Làm thêm ngày làm việc (Từ .......... giờ .......... đến ........... giờ ...........)
NN: Làm thêm ngày thứ bày, chủ nhật (Từ .......... giờ .......... đến ........... giờ ...........)
NL: Làm thêm ngày lễ, tết (Từ .......... giờ .......... đến ........... giờ ...........)
Đ: Làm thêm buổi đêm (Từ .......... giờ .......... đến ........... giờ ...........)

Ngày ............. tháng .............. năm ................
Xác nhận của bộ phận (phòng ban) có
người làm thêm)

Người chấm công

Người duyệt

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

3/2006 của

m thêm

.......

Làm
đêm

35

Mẫu số: 02-LĐTL
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006
của Bộ trưởng BTC)

Đơn vị: ......
Đơn vị: ............................
Bộ phận: .........................
BẢNG CHẤM CÔNG
Tháng ...... năm ...........
STT Họ và tên
Ngày trong tháng
Quy ra công
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Cộng 0 0 0 0 0 0
Ký hiệu chấm công
- Lương sản phẩm: SP - Thai sản: TS - Nghỉ bù: NB
- Lương thời gian: + - Tai nạn: TS - Nghỉ không lương: KL
- Ốm, điều dưỡng: Ô - Nghỉ phép: P - Ngừng việc: NB
- Con ốm:: - Hội nghị, học tập: H - Lao động nghĩa vụ:
Ngày ............. tháng .............. năm ...............
Người chấm công Phụ trách bộ phận
Người duyệt
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
Ngạch bậc
lương hoặc cấp
bậc chức vụ
Số
công
hưởng
lương
sản
phẩm
Số
công
hưởng
lương
thời
gian
Số
công
nghỉ
việc,
ngừng
việc
hưởng
100%
lương
Số
công
nghỉ
việc,
ngừng
việc
hưởng .
...%
lương
Mẫu số: 01a-LĐTL
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006
của Bộ trưởng BTC)
chứng từ kế toán mẫu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chứng từ kế toán mẫu - Người đăng: nhoc xoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
189 Vietnamese
chứng từ kế toán mẫu 9 10 83