Ktl-icon-tai-lieu

Chứng từ sổ sách kế toán

Được đăng lên bởi truclinhccttpcm
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 413 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chứng từ, sổ sách kế toán
1. Chứng từ









Chứng từ kế toán là phương tiện vật chất để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát
sinh. Trong quá trình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sử
dụng rất nhiều loại chứng từ :
Về nguyên vật liệu có: Phiếu xuất kho, Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội
bộ, Phiếu xuất vật tư theo hạn mức, Biên bản kiểm nghiệm (vật tư, sản phẩm, hàng
hoá),…
Về chi phí nhân công trực tiếp có Bảng chấm công, Phiếu nghỉ hưởng BHXH,
Bảng thanh toán tiền lương…
Về chi phí sản xuất chung có Phiếu xuất kho, Hoá đơn tiền điện, Hoá đơn tiền
nước, Hoá đơn thu phí bảo hiểm, Hoá đơn thuê nhà…
Về chi phí trả trước có Hố đơn thuê nhà, Hợp đồng thuê tài chính tài sản cố
định, Hoá đơn mua bảo hiểm…
Về chi phí phải trả có Biên bản ngừng sản xuất, các hoá đơn về chi phí bảo
hành sản phẩm…
Về chi phí sản xuất phụ và hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất có
Biên bản kiểm nghiệm (vật tư, sản phẩm hàng hoá), Phiếu nhập kho…
2. Sổ, thẻ kế toán chi tiết
Sổ, thẻ kế toán chi tiết dựng để phản ánh chi tiết, cụ thể từng nghiệp vụ kinh tế
phát sinh theo từng đối tượng kế toán riêng biệt mà trên sổ kế toán tổng hợp chưa
phản ánh được.
Trong hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có Sổ chi phí sản
xuất kinh doanh, Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ, Sổ chi tiết chi phí trả trước,
phải trả, Sổ chi tiết tiền gửi, tiền vay…Từ sổ, thẻ kế toán chi tiết, kế toán vào bảng
tổng hợp chi tiết để đối chiếu với sổ cái.
3.Sổ kế toán tổng hợp
Hạch toán tổng hợp theo một trong bốn hình thức là Nhật ký chung, Nhật ký sổ
cái, Chứng từ ghi sổ và Nhật ký chứng từ. Mỗi hình thức có hệ thống sổ tổng hợp
tương ứng. Chẳng hạn hình thức Nhật ký chứng từ, có Sổ cái TK 154, 621, 622,
627…Nhật ký chứng từ số7, Bảng kê số4, số5, số6.

...
Chứng từ, sổ sách kế toán
1. Chứng từ
Chứng từ kế toán là phương tiện vật chất để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát
sinh. Trong quá trình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sử
dụng rất nhiều loại chứng từ :
Về nguyên vật liệu : Phiếu xuất kho, Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội
bộ, Phiếu xuất vật tư theo hạn mức, Biên bản kiểm nghiệm (vật tư, sản phẩm, hàng
hoá),…
Về chi phí nhân công trực tiếp Bảng chấm công, Phiếu nghỉ hưởng BHXH,
Bảng thanh toán tiền lương…
Về chi phí sản xuất chung Phiếu xuất kho, Hoá đơn tiền điện, Hoá đơn tiền
nước, Hoá đơn thu phí bảo hiểm, Hoá đơn thuê nhà…
Về chi phí trả trước Hố đơn thuê nhà, Hợp đồng thuê tài chính tài sản cố
định, Hoá đơn mua bảo hiểm…
Về chi phí phải trả Biên bản ngừng sản xuất, các hoá đơn về chi phí bảo
hành sản phẩm…
Về chi phí sản xuất phụ hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất
Biên bản kiểm nghiệm (vật tư, sản phẩm hàng hoá), Phiếu nhập kho…
2. Sổ, thẻ kế toán chi tiết
Sổ, thẻ kế toán chi tiết dựng để phản ánh chi tiết, cụ thể từng nghiệp v kinh tế
phát sinh theo từng đối tượng kế toán riêng biệt mà trên sổ kế toán tổng hợp chưa
phản ánh được.
Trong hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Sổ chi phí sản
xuất kinh doanh, Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ, Sổ chi tiết chi phí trả trước,
phải trả, Sổ chi tiết tiền gửi, tiền vay…Từ sổ, thẻ kế toán chi tiết, kế toán vào bảng
tổng hợp chi tiết để đối chiếu với sổ cái.
3.Sổ kế toán tổng hợp
Hạch toán tổng hợp theo một trong bốn hình thức Nhật chung, Nhật sổ
cái, Chứng từ ghi sổ và Nhật chứng từ. Mỗi hình thức hệ thống sổ tổng hợp
tương ứng. Chẳng hạn hình thức Nhật chứng từ, Sổ cái TK 154, 621, 622,
627…Nhật ký chứng từ số7, Bảng kê số4, số5, số6.
Chứng từ sổ sách kế toán - Người đăng: truclinhccttpcm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Chứng từ sổ sách kế toán 9 10 282