Ktl-icon-tai-lieu

Chương 6. KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Được đăng lên bởi thi-xuan-duong
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 5827 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Chương 6.
KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Chương 6. KẾ TOÁN CPSX & TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
6.1. TỔNG QUAN
6.2. PHƯƠNG PHÁP TẬP HỢP CPSX TRỰC TIẾP

6.3. PHƯƠNG PHÁP TẬP HỢP CPSXC

6.4. PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP CPSX

6.5. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIA SẢN PHẨM DỞ DANG

6.6. PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

6.1.
TỔNG
QUAN

6.1.1. CHI PHÍ SẢN XUẤT
1/ PHÂN LOẠI CPSX

> Theo khoản mục chi phí
> Theo yếu tố
-Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao tài sản cố định
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền
2/ ĐỐI TƯỢNG HẠCH TOÁN CPSX
Là chi phí được tập hợp trong một giới hạn nhất định.
Giới hạn tập hợp chi phí có thể là :
- Sản phẩm,
- Chi tiết sản phẩm, công việc, khối lượng sản phẩm,
- Công đọan sản xuất, chế biến, bộ phận sản xuất,
- Đơn vị sản xuất, kỳ hạch toán, chu kỳ kinh doanh...

1/ CHI PHÍ NVL TT
2/ CHI PHÍ NC TT
3/ CHI PHÍ SDMTC
4/ CHI PHÍ SXC

3/ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CPSX
-Phương pháp hạch toán chi phí theo sản phẩm,
nhóm sản phẩm, chi tiết sản phẩm
- Phương pháp hạch toán chi phí theo đơn đặt
hàng
- Phương pháp hạch toán chi phí theo đơn vị sản xuất, ngành sản
xuất
- Phương pháp hạch toán chi phí theo khâu công việc, giai đoạn sản
xuất
4/ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ SẢN PHẨM DỞ DANG
- Theo chi phí nguyên vật liệu chính
- Hoặc theo chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp như thành phẩm,
- Theo phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương,
- Theo phương pháp 50%
- Theo chi phí định mức…

6.1. 2. GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền toàn bộ chi phí sản xuất đã hao phí
gắn liền với một kết quả sản xuất nhất định
1/ TỔNG GIÁ THÀNH

=

CHI PHÍ
SẢN XUẤT
DỞ DANG
ĐẦU KỲ

+

CHI PHÍ
SẢN XUẤT
PHÁT SINH
TRONG KỲ

-

CHI PHÍ
SẢN XUẤT
DỞ DANG
CUỐI KỲ

-

CÁC
KHOẢN
GIẢM
CHI

2/ TỔNG SỐ SẢN PHẨM, GỒM:
SỐ LƯỢNG THÀNH PHẨM & SẢN PHẨM DỞ DANG
3/ GIÁ THÀNH 1 ĐV THÀNH PHẨM

TỔNG GIÁ THÀNH
=

SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM HOÀN THÀNH

4/ ĐỐI TƯỢNG TÍNH GIÁ THÀNH
Là chi tiết sản phẩm, hoặc sản phẩm, từng công đoạn của quá trình sản xuất, từng đơn đặt
hàng cụ thể, từng công việc, lao vụ, dịch vụ nhất định đòi hỏi phải xác định chi phí
để sản xuất ra một đơn vị hoặc tổng số sản phẩm, công tác, lao vụ,
dịch vụ trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh, trong một kỳ hạch toán nhất định.

5/ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH

1)- Phương pháp giản đơn,
2)- Phương pháp hệ số,
3)- Phương pháp tỷ lệ,
4)- Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ,
5)- Phương pháp phân bước (Song song hoặc Tuần tự),
6)- Phương pháp đơn đặt hàng
7...
Chương 6.
KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
Chương 6. KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 6. KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM - Người đăng: thi-xuan-duong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Chương 6. KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 9 10 288