Ktl-icon-tai-lieu

Chương 8 Chi phí nguyên vật liệu

Được đăng lên bởi Tớ Tên Tứ
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 982 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MA2

GVHD: ThS.NCS Cao Thị Cẩm Vân

CHAPTER 8: LABOUR
1. Chi phí nhân công
Chi phí nhân công được xác định theo thỏa hiệp, thời gian đã làm việc hay khối lượng, chất
lượng công việc đã hoàn thành.
1.1 Chi phí nhân công?
Chi phí nhân công bao gồm khoản mục








Tổng lương trả cho 1 công nhân
Khoản đóng góp phúc lợi của người sử dụng lao động
Khoản phải trả cho việc tuyển chọn nhân công
Khoản phải trả cho phúc lợi của nhân viên
Chi phí cho việc đào tạo
Các chí phí lợi ích

Danh sách này có thể được mở rộng thêm nữa nhưng chúng ta không đề cập xa như thế vì
trong chương này ta chỉ quan đến khoản mục đầu tiên, tổng lương phải trả cho 1 công nhân.
Chi phí nhân công là khoản trả cho các nhân viên bao gồn các nhà quản lý, nhân viên văn
phòng, các quản trị viên và nhân viên phục vụ phòng. Ta thường phân loại nó thành chi phí
nhân công trực tiếp và chi phí nhân công gián tiếp nhưng mặt khác bạn không cần phải giả
định rằng sự phân biệt giữa 2 loại này (bạn sẽ bắt đầu nhận ra được chi phí nhân công trực
tiếp và chi phí nhân công gián tiếp trong đó chi phí này được tính toán khác nhau).
1.2 Xác định chi phí nhân công
Có 3 cách để xác định chi phí nhân công

 Theo thỏa hiệp trước
 Theo thời gian đã làm việc
 Theo khối lượng công việc đã hoàn thành (lương khoán hay tiền thù lao dựa trên
khối lượng công việc)
Việc thanh toán lương đối với hầu hết các ngành nghề là sự kết hợp của phương pháp a và
b. Mức lương cơ bản hay lương tháng được đồng ý khi mà quyết định bổ nhiệm được thực
hiện .Số giờ làm việc trong một tuần sẽ được thiết lập trong đó nhân viên sẽ được dự kiến

Nhóm 2

Trang 1

MA2

GVHD: ThS.NCS Cao Thị Cẩm Vân

sẵn có cho công việc. Sẽ có tiền trả thêm cho thời gian làm việc hơn và trên thời gian quy
định hay khoản khấu trừ cho thời gian công nhân không làm việc ngoài giới hạn thoả thuận.

2. Chế độ tiền lương phải trả
Thời gian tham gia lao động được ghi vào bảng chấm công.Thời gian công việc được ghi
chép vào những bảng chấm công hàng ngày, hàng tuần, thẻ công việc hay thẻ ghi quá trình
dựa vào những sự việc.
Bạn có thể thấy từ phần trước rằng các bảng ghi chép chi phí nhân công thành 3 loại:

 Bảng ghi nhận lương cơ bản hay lương tháng
 Bảng ghi nhận thời gian làm việc
 Bảng ghi nhận công việc đã hoàn thành
Có nhiều cách để tổ chức nhưng thông tin cơ bản được trình bày như sau
Trong thực tế, bảng chấm công là phần hỗ trợ của phòng nhân sự. Ngoài ra, phòng nhân sự
sẽ giữ những bảng ghi chép giờ làm việc làm tiền đề và sẵn có cho công việc, tro...
MA2 GVHD: ThS.NCS Cao Thị Cẩm Vân
CHAPTER 8: LABOUR
1. Chi phí nhân công
Chi phí nhân công được xác định theo thỏa hiệp, thời gian đã làm việc hay khối lượng, chất
lượng công việc đã hoàn thành.
1.1 Chi phí nhân công?
Chi phí nhân công bao gồm khoản mục
Tổng lương trả cho 1 công nhân
Khoản đóng góp phúc lợi của người sử dụng lao động
Khoản phải trả cho việc tuyển chọn nhân công
Khoản phải trả cho phúc lợi của nhân viên
Chi phí cho việc đào tạo
Các chí phí lợi ích
Danh sách này thể được mở rộng thêm nữa nhưng chúng ta không đề cập xa như thế
trong chương này ta chỉ quan đến khoản mục đầu tiên, tổng lương phải trả cho 1 công nhân.
Chi phí nhân công khoản trả cho c nhân viên bao gồn các nhà quản lý, nhân viên văn
phòng, các quản trị viên nhân viên phục vụ phòng. Ta thường phân loại nó thành chi phí
nhân công trực tiếp chi phí nhân công gián tiếp nhưng mặt khác bạn không cần phải giả
định rằng sự phân biệt giữa 2 loại này (bạn sẽ bắt đầu nhận ra được chi phí nhân công trực
tiếp và chi phí nhân công gián tiếp trong đó chi phí này được tính toán khác nhau).
1.2 Xác định chi phí nhân công
Có 3 cách để xác định chi phí nhân công
Theo thỏa hiệp trước
Theo thời gian đã làm việc
Theo khối lượng công việc đã hoàn thành (lương khoán hay tiền thù lao dựa trên
khối lượng công việc)
Việc thanh toán ơng đối với hầu hết các ngành nghề sự kết hợp của phương pháp a
b. Mức lương bản hay lương tháng được đồng ý khi quyết định bổ nhiệm được thực
hiện .Số giờ làm việc trong một tuần sẽ được thiết lập trong đó nhân viên sẽ được dự kiến
Nhóm 2 Trang 1
Chương 8 Chi phí nguyên vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 8 Chi phí nguyên vật liệu - Người đăng: Tớ Tên Tứ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Chương 8 Chi phí nguyên vật liệu 9 10 230