Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề 1

Được đăng lên bởi Dư Huỳnh Văn
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 2657 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyªn ®Ò 1

ph¸p luËt vÒ kinh tÕ vµ luËt doanh
nghiÖp
Phần 1
PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP
Sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới kinh tế và xây dựng nền
kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết
Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam, kết quả phát triển hệ thống doanh
nghiệp và vai trò của hệ thống này đối với nền kinh tế Việt Nam được đánh giá
hết sức khả quan. Số lượng doanh nghiệp dân doanh thành lập mới không ngừng
gia tăng qua các năm, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội chung của
đất nước và khẳng định sự đổi thay tích cực của môi trường kinh doanh Việt
Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Tiếp tục thực hiện chủ trương này,
Đại hội Đảng XI khẳng định: “Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Kinh tế tập
thể không ngừng được củng cố và phát triển. Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế
tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Kinh
tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế. Kinh tế có vốn đầu tư
nước ngoài được khuyến khích phát triển. Các hình thức sở hữu hỗn hợp và đan
kết với nhau hình thành các tổ chức kinh tế đa dạng ngày càng phát triển”. Định
hướng xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần và các thành phần kinh tế bình
đẳng trước pháp luật càng được khẳng định với chủ trương tái cấu trúc doanh
nghiệp nhà nước đề ra tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành trung
ương Đảng khóa XI, theo đó “Tập trung phát triển doanh nghiệp nhà nước
trong những ngành, lĩnh vực quan trọng có ý nghĩa then chốt của nền kinh tế
quốc dân, chủ yếu thuộc các chuyên ngành kinh tế-kỹ thuật liên quan đến kết
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, dịch vụ công, ổn định kinh tế vĩ mô. Hoàn thiện thể
chế quản lý doanh nghiệp nhà nước, thực hiện quyền và chủ sở hữu nhà nước
đối với vốn và tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp, bảo đảm công khai, minh
bạch tài chính. Đổi mới quản trị và cơ chế hoạt động của doanh nghiệp nhà
nước theo hướng chuyển sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty cổ
phần, công ty trách nhiệm hữu hạn phù hợp với quy định của Luật Doanh
nghiệp, cạnh tranh bình đẳng trên thị trường.”
Ngày 28 tháng 11 năm 2013, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Về tính chất, mô hình kinh tế, Điều 51
Hiến pháp quy định như sau:
“1. Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước
giữ vai trò chủ đạo.

1

2. Các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thàn...
Chuyªn ®Ò 1
ph¸p luËt vÒ kinh tÕ vµ luËt doanh
nghiÖp
Phần 1
PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP
Sau hơn 20 m thực hiện đường lối đổi mới kinh tế xây dựng nền
kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết
Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam, kết quả phát triển hệ thống doanh
nghiệp vai trò của hệ thống này đối với nền kinh tế Việt Nam được đánh giá
hết sức khả quan. Số lượng doanh nghiệp dân doanh thành lập mới không ngừng
gia tăng qua các năm, đóng góp vào s tăng trưởng kinh tế - hội chung của
đất ớc và khẳng định s đổi thay tích cực của môi trường kinh doanh Việt
Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Tiếp tục thực hiện chủ trương này,
Đại hội Đảng XI khẳng định:Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Kinh tế tập
thể không ngừng được củng cố phát triển. Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế
tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Kinh
tế tư nhân một trong những động lực của nền kinh tế. Kinh tế vốn đầu
nước ngoài được khuyến khích phát triển. Các hình thức sở hữu hỗn hợp và đan
kết với nhau hình thành các tổ chức kinh tế đa dạng ngày càng phát triển”. Định
hướng y dựng nền kinh tế nhiều thành phần c thành phần kinh tế bình
đẳng trước pháp luật càng được khẳng định với chủ trương tái cấu trúc doanh
nghiệp nhà nước đề ra tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành trung
ương Đảng khóa XI, theo đó Tập trung phát triển doanh nghiệp nhà ớc
trong những ngành, lĩnh vực quan trọng ý nghĩa then chốt của nền kinh tế
quốc dân, chủ yếu thuộc các chuyên ngành kinh tế-kỹ thuật liên quan đến kết
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, dịch vụ công, ổn định kinh tế vĩ mô. Hoàn thiện thể
chế quản doanh nghiệp nhà nước, thực hiện quyền chủ s hữu nhà ớc
đối với vốn tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp, bảo đảm công khai, minh
bạch tài chính. Đổi mới quản trị chế hoạt động của doanh nghiệp nhà
nước theo ớng chuyển sang tổ chức hoạt động theo mô nh công ty cổ
phần, công ty trách nhiệm hữu hạn phù hợp với quy định của Luật Doanh
nghiệp, cạnh tranh bình đẳng trên thị trường.”
Ngày 28 tháng 11 năm 2013, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. V tính chất, mô hình kinh tế, Điều 51
Hiến pháp quy định như sau:
1. Nền kinh tế Việt Nam nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ
nghĩa với nhiềunh thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước
giữ vai trò chủ đạo.
1
Chuyên đề 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề 1 - Người đăng: Dư Huỳnh Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
Chuyên đề 1 9 10 899