Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề BH VÀ CP CÔNG TY G7

Được đăng lên bởi camchuong09101993-gmail-com
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 3050 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề tốt nghiệp

Đại học kinh tế Quốc Dân

MỤC LỤC
MỤC LỤC..........................................................................................................
KÝ HIỆU VIẾT TẮT........................................................................................
DANH MỤC BẢNG BIỂU...............................................................................
Tài liệu tham khảo.............................................................................................
LỜI MỞ ĐẦU...................................................................................................1
Chương 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ DOANH THU ,CHI
PHÍ tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ THƯƠNG
MAI G7………………………………………………………………………3
1.1 Đăc điểm doanh thu ,chi phí của công ty cp Đầu tư tài chính và
thương mại G7.................................................................................................3
1.1.1Đặc điểm doanh thu của công ty............................................................3
1.1.1.2 Tài khoản sử dụng:.............................................................................4
1.1.3. Đặc điểm chi phi của công ty :.............................................................6
1.1.3.1 Tài khoản sử dụng:.............................................................................6
1.1.3.2 Chứng từ sử dụng:............................................................................10
1.2 Tổ chức quản lý doanh thu ,chi phí của công ty...................................10
1.2 : Các phương thức bán hàng và thủ tục chứng từ:..............................14
1.2.1 Phương thức bán buôn :......................................................................14
1.2.2 Phương thức bán lẻ hàng hoá :..........................................................15
1.2.3 Phương pháp bán hàng trực tiếp :......................................................15
1.2.4 Bán hàng theo phương thức gửi hàng :.............................................16
1.2.5 Bán hàng theo phương thức trả góp :.................................................16
1.2.6 Bán hàng theo phương thức đặt hàng :..............................................16
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ
VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÁI CHÍNH VÀ THƯƠNG MẠI G7..........................................18
Sinh viên : Nguyễn Thị Mỹ

Lớp K11 B

i

Chuyên đề tốt nghiệp

Đại học kinh tế Quốc Dân

2. Kế toán các nghiệp vụ mua hàng..........................
Chuyên đề tốt nghiệp Đại học kinh tế Quốc Dân

..........................................................................................................
........................................................................................
...............................................................................
 !".............................................................................................
LỜI MỞ ĐẦU...................................................................................................1
#$%&'( )*)+,-./0
12345,16)67+2+78
9:::::::::::::::::::::::::::;
'<')=>?@A"%0>BC>D>E%&F>B)G#>C%H
#$%&39.................................................................................................3
'<'<')I>?@A"%>D>E%&F............................................................3
'<'<'<J "!%KLAM%&(.............................................................................4
'<'<;<)I>?@>B>D>E%&F(.............................................................6
'<'<;<' "!%KLAM%&(.............................................................................6
'<'<;<JN%&OKLAM%&(............................................................................10
'<JP>N>Q!%RA"%0>BC>D>E%&F...................................10
'<J(S>B#$%&N>TS%%&HDM>>N%&O(..............................14
'<J<'1#$%&N>TS%TE%(......................................................................14
'<J<J1#$%&N>TS%U%&"S(..........................................................15
'<J<;1#$%&BSBTS%%&VW>XB(......................................................15
'<J<YS%%&Z"B#$%&N>&L%&(.............................................16
'<J<[S%%&Z"B#$%&N>V!&\B(.................................................16
'<J<]S%%&Z"B#$%&N>?I%& :..............................................16
78J: ^_`a/b/012
+cb)d./`45,16
)67b2+78`9..........................................18
Sinh viên : Nguyễn Thị Mỹ Lớp K11 B
i
chuyên đề BH VÀ CP CÔNG TY G7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuyên đề BH VÀ CP CÔNG TY G7 - Người đăng: camchuong09101993-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
chuyên đề BH VÀ CP CÔNG TY G7 9 10 645