Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ NGHIÊN CỨU VỐN ODA

Được đăng lên bởi thuydung66
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1138 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Phân tích tình hình huy động nguồn vốn ODA tại Việt Nam giai đoạn từ năm 2009 - 2013

Đề tài:
Phân tích tình hình huy động nguồn vốn ODA tại Việt
Nam giai đoạn từ năm 2009 đến 2013
Phần 1: MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Trong quá trình hội nhập nền kinh tế thế giới, vốn đầu tư cho phát triển là một
trong những yếu tố quyết định đến sự thành công hay thất bại của mỗi quốc gia. Đối
với Việt Nam, mục tiêu đặt ra là thực hiện thành công quá trình công nghiệp hoá – hiện
đại hoá đất nước, phấn đấu đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành một nước công
nghiệp. Do đó việc thu hút vốn đầu tư trở thành chiến lược quan trọng của đất nước.
Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được chính phủ Việt Nam đánh
giá là một trong những nguồn vốn quan trọng của Ngân sách Nhà nước được sử dụng
cho các mục đích phát triển kinh tế xã hội. Nguồn vốn này đã phần nào đáp ứng nhu
cầu bức thiết về vốn trong công cuộc Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá đất nuớc, góp
phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm đói nghèo.
Vì lý do trên, em quyết định chọn đề tài “Phân tích tình hình huy động nguồn
vốn ODA tại Việt Nam giai đoạn từ năm 2009 đến 2013”. Đề tài trên giúp chúng ta
nhìn nhận đúng tầm quan trọng, sự cần thiết, những mặt đạt được và những tồn tại
trong tình hình huy động vốn ODA trong năm 2009 - 2013. Từ đó đề ra những biện
pháp huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA một cách có hiệu quả nhất.
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI:
2.1. Mục tiêu tổng quát:
Phân tích tình hình huy động ODA ở Việt Nam và đưa ra một số biện pháp
nhằm năng cao hiệu quả huy động và sử dụng nguồn vốn ODA.
2.2. Mục tiêu cụ thể:
- Phân tích tình hình huy động ODA ở Việt Nam trong giai đoạn năm 2009 đến
2013.
- Phân tích những mặt đạt được, tồn tại và thách thức.
SV: Lê Nguyễn Thuỳ Dung
Lớp: ĐHKT 13 - B2

1

GVHD: Nguyễn Giác Trí

Phân tích tình hình huy động nguồn vốn ODA tại Việt Nam giai đoạn từ năm 2009 - 2013

- Đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng nguồn
vốn ODA một cách có hiệu quả nhất.
3. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
3.1. Đối tượng nghiên cứu:
3.2. Phạm vi nghiên cứu:
3.2.1. Phạm vi về không gian:
Chuyên đề được giới hạn phạm vi nghiên cứu tình hình huy động vốn ODA của
Việt Nam.
3.2.2. Phạm vi về thời gian:
Chuyên đề chỉ phân tích tình hình huy động nguồn vốn (ODA) ở Việt Nam
trong giai đoạn năm 2009 – 2013.
Số liệu sử dụng vào đề tài được lấy từ năm 01/01/2009 đến năm 31/12/2013.
3.2.3. Phạm vi về nội dung:
Chuyên đề tập trung phân tích tình hình huy động nguồn v...
Phân tích tình hình huy động nguồn vốn ODA tại Việt Nam giai đoạn từ năm 2009 - 2013
Đề tài:
Phân tích tình hình huy động nguồn vốn ODA tại Việt
Nam giai đoạn từ năm 2009 đến 2013
Phần 1: MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Trong quá trình hội nhập nền kinh tế thế giới, vốn đầu cho phát triển một
trong những yếu tố quyết định đến sự thành công hay thất bại của mỗi quốc gia. Đối
với Việt Nam, mục tiêu đặt ra là thực hiện thành công quá trình công nghiệp hoá – hiện
đại hoá đất nước, phấn đấu đến năm 2020, Việt Nam bản trở thành một ớc công
nghiệp. Do đó việc thu hút vốn đầu tư trở thành chiến lược quan trọng của đất nước.
Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được chính phủ Việt Nam đánh
giá một trong những nguồn vốn quan trọng của Ngân sách Nhà nước được sử dụng
cho các mục đích phát triển kinh tế hội. Nguồn vốn này đã phần nào đáp ứng nhu
cầu bức thiết về vốn trong công cuộc Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá đất nuớc, góp
phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm đói nghèo.
do trên, em quyết định chọn đề tài “Phân tích tình hình huy động nguồn
vốn ODA tại Việt Nam giai đoạn từ năm 2009 đến 2013”. Đề tài trên giúp chúng ta
nhìn nhận đúng tầm quan trọng, sự cần thiết, những mặt đạt được những tồn tại
trong tình hình huy động vốn ODA trong năm 2009 - 2013. Từ đó đề ra những biện
pháp huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA một cách có hiệu quả nhất.
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI:
2.1. Mục tiêu tổng quát:
Phân tích tình hình huy động ODA Việt Nam đưa ra một số biện pháp
nhằm năng cao hiệu quả huy động và sử dụng nguồn vốn ODA.
2.2. Mục tiêu cụ thể:
- Phân tích tình hình huy động ODA Việt Nam trong giai đoạn năm 2009 đến
2013.
- Phân tích những mặt đạt được, tồn tại và thách thức.
SV: Lê Nguyễn Thuỳ Dung
Lớp: ĐHKT 13 - B2 1 GVHD: Nguyễn Giác Trí
CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ NGHIÊN CỨU VỐN ODA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ NGHIÊN CỨU VỐN ODA - Người đăng: thuydung66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ NGHIÊN CỨU VỐN ODA 9 10 694