Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề thực hành tốt nghiệp kế toán

Được đăng lên bởi Phương1982p
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 686 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

-1-

chuyên đề thực tập tốt nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU
- Hạch toán kế toán trong doanh nghiệp là một bộ phận quan trọng không
thể thiếu. Nó phản ánh kịp thời tình hình phát sinh biến động của toàn bộ
quá trình sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong cơ chế thị trường hạch toán
là đầu mối để các doanh nghiệp xác định năng lực, vị thế, mục tiêu chiến
lược, hiệu quả kinh doanh để doanh nghiệp xác định, phân tích nguyên
nhân làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất. Từ đó có giải pháp phù hợp để
khắc phục hạn chế hoặc phát huy những lợi thế và đề phòng được sự rủi ro
trên thị trường, tận dụng kịp thời những lợi thế trong kinh doanh.
- Từ xưa đến nay lao động là một trong ba yếu tố không thể thiếu trong
quá trình sản xuất. Người lao động đem sức lực của mình để tạo ra của cải
vật chất. Công sức đó được đền bù bằng một khoản thu nhập đó là tiền
lương.Tiền lương là một bộ phận chi phí tạo nên giá thành sản phẩm hàng
hoá. Nó còn tồn tại khách quan trong nền kinh tế sản xuất hàng hoá và gắn
liền với lao động của con người. Vì thế trong bất kỳ hình thức sản xuất
nào tiền lương cũng được quan tâm dưới hai khía cạnh khác nhau. Trước
hết là sự quan tâm của nhà quản lý, của chủ doanh nghiệp. Đối với họ tiền
lương là một bộ phận sản xuất của xã hội mà người lao động tạo nên và
được nhận một khoản thu nhập tương xứng với công sức bỏ ra nhằm bù
đắp và tái tạo sức lao động. Do đó tiền lương chính là một bộ phận chi phí
làm tăng giá thành sản phẩm và làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp
nhưng đây là một điều tối yếu. Mặc khác đối với người lao động mối quan
tâm của họ chính là mức lương và các chính sách xã hội mà họ được
hưởng ngay khi họ còn sức lao động cũng như khi đã mất hết khả năng lao
động. Vấn đề cốt lõi là hiện nay chủ doanh nghiệp vận dụng như thế nào

GVHD: GS.TS. Đặng Thị Loan

SV: Hoàng Thị Kim Yến,Lớp Kế toán K38QB

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

-2-

chuyên đề thực tập tốt nghiệp

cho các chính sách chế độ tiền lương do Nhà nước ban hành một cách phù
hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp để giải quyết tốt nhất những
quan hệ về lợi ích kinh tế, giữa Doanh nghiệp và người lao động đồng thời
phải tổ chức hạch toán chi phí tiền lương trong chi phí sản xuất một cách
đầy đủ.
- Từ những nhận thức như vậy nên trong thời gian thực tập tại xí nghiệp
COSEVCO66 tôi đã chọn đề tài tiền lương để nghiên cứu thực tế và để làm
chuyên đề “ Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương” tại xí
nghiệp COSEVCO66.

GVHD: GS.TS. Đặng Thị Loan

SV: Hoàng Thị...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - 1 - chuyên đề thực tập tốt nghiệp
LỜI MỞ ĐẦU
- Hạch toán kế toán trong doanh nghiệpmột bộ phận quan trọng không
thể thiếu. Nó phản ánh kịp thời nh nh phát sinh biến động của toàn bộ
quá trình sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong chế thị trường hạch toán
đầu mối để các doanh nghiệp xác định năng lực, vị thế, mục tiêu chiến
lược, hiệu quả kinh doanh đ doanh nghiệp xác định, phân tích nguyên
nhân làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất. Từ đó giải pháp phù hợp để
khắc phục hạn chế hoặc phát huy những lợi thế và đ phòng được s rủi ro
trên thị trường, tận dụng kịp thời những lợi thế trong kinh doanh.
- Từ xưa đến nay lao động một trong ba yếu tố không thể thiếu trong
quá trình sản xuất. Người lao động đem sức lực của mình để tạo ra của cải
vật chất. Công sức đó được đền bằng một khoản thu nhập đó tiền
lương.Tiền lương là một bphận chi phí tạo nên giá thành sản phẩm hàng
hoá. Nó còn tồn tại khách quan trong nn kinh tế sản xuất hàng hoá và gắn
liền với lao động của con người. thế trong bất kỳ hình thức sản xuất
nào tiền lương cũng được quan tâm dưới hai khía cạnh khác nhau. Trước
hết là sự quan tâm của nhà quản , của chủ doanh nghiệp. Đối với họ tiền
lương một bộ phận sản xuất của hội người lao động tạo nên
được nhận một khoản thu nhập tương xứng với công sức bỏ ra nhằm
đắp và tái tạo sức lao động. Do đó tiền lương chính là một b phận chi phí
làm tăng giá thành sản phẩm làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp
nhưng đây là một điều tối yếu. Mặc khác đối với người lao động mối quan
tâm của họ chính mức lương các chính sách hội họ được
hưởng ngay khi họ còn sức lao động cũng như khi đã mất hết khả năng lao
động. Vấn đề cốt lõi là hiện nay chủ doanh nghiệp vận dụng như thế nào
GVHD: GS.TS. Đặng Thị Loan SV: Hoàng Thị Kim Yến,Lớp Kế toán K38QB
Chuyên đề thực hành tốt nghiệp kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề thực hành tốt nghiệp kế toán - Người đăng: Phương1982p
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Chuyên đề thực hành tốt nghiệp kế toán 9 10 449